nybrogatan med skulptur i förgrunden

Nybrogatan - Härnösands paradgata

Nybrogatan är Härnösands paradgata. En kilometer lång sträcker den sig från Härnösand Central, över Nybron, genom stadskärnan och till Villa Nybo i toppen av backen. Nybrogatan är i stort behov av en upprustning, både när det gäller trafiklösningar och gestaltning, för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara.

Fyra projekt skapar attraktivt stråk

Nybrogatan-projektet hänger ihop med flera andra projekt som tillsammans syftar till att skapa ett modernt och attraktivt stråk längs vattnet, från Bryggaren strand till Sälsten. Projekten hakar i varandra under tiden 2024-2030. Här ser du en tidslinje som visar när och hur länge de olika delprojekten pågår.
OBS att tiderna är preliminära.

Läs mer om de andra projekten:
Skeppsbron
Nybron
Utsprångskajen

En illustration som visar en tidslinje där fyra olika projekt är utplacerade

Vad händer nu?

Hösten 2022-våren 2023

En rondell byggs och ersätter trafikljusen i korsningen med Brunnshusgatan.

Juni 2022

Kommunstyrelsen beslutar om en tioårig investeringsplan. Enligt planen ska 54 miljoner kronor investeras i Nybrogatan åren 2025-2028.

Hösten 2021

Kommunfullmäktige planerar att besluta om en tioårig investeringsplan, där bland annat Nybrogatan ingår.

Januari 2021

Samhällsnämnden beslutar att gå vidare till detaljnivå med förslaget med två cykelstråk parallellt med Nybrogatan.

Oktober 2019

Samhällsnämnden beslutar att jobba vidare med ett förslag där bland annat cykeltrafiken flyttas till två stråk vid sidan om Nybrogatan och rondeller ska utredas i korsningarna med Brunnshusgatan och Skeppsbron.

Januari-februari 2019

Invånardialoger om framtidens utformning av Nybrogatan genomförs.

November 2017

Samhällsnämnden beslutar att ge Tyréns uppdraget att gå vidare och göra en förstudie.

Augusti 2017

Samhällsnämnden ger de tre konsultföretagen Tyréns, WSP och Sweco i uppdrag att ta fram förslag på hur Nybrogatan kan byggas om till en modern paradgata.

2010

Ett visionsarbete för Nybrogatan genomförs. ”Nybrogatan - ett program för upprustning” presenterar skisser och ritningar för den framtida Nybrogatan.

2002

Ett idéprogram ”Stadens stränder” tas fram. Där pekas Nybrogatan ut som en viktig axel och en rad förändringar av det offentliga rummet kring Nybron föreslås.

Projektet

Nybrogatan är i stort behov av upprustning för att bli den stolta paradgata den kan och borde vara. Det handlar både om att hitta moderna och smarta trafiklösningar och om hur gatan gestaltas.

Det finns bara två sätt att ta sig mellan Härnön och fastlandet, över Nybron eller via Mellanholmen. Nybrogatan är också Härnösands viktigaste bussgata. Alla busslinjer kör Nybrogatan och har i dagsläget sin ställplats, där bussarna väntar in tidtabellen, vid Rådhuset/Riksbanken. Det gör att Nybrogatan är Härnösands mest trafikerade gata. Varje dag passerar i genomsnitt 16 700 fordon över Nybron (2018).

stadskarta med blå och gröna linjer

Tillgodose alla behov

Gatan fungerar i dagsläget inte bra för cykeltrafik och även gångtrafikanter kan uppleva det som svårt att ta sig över gatan. Målet med framtidens Nybrogatan är att tillgodose alla trafikslag på ett smart sätt.

Nybrogatan är också kulturhistoriskt intressant. Målet med projektet är att genom gestaltningen, till exempel belysning och utrustning, lyfta fram Nybrogatans karaktär som paradgata och mötesplats.

En tidig skissbild på hotellet

Området

Nybrogatan förbinder Härnön med fastlandet och är en pulsåder som börjar vid Härnösands centrum för kommunikationer, går via vårt centrum för handel och slutar i ett slags centrum för institutioner.

Hela området omfattas av riksintresset för kulturmiljövård. Längs gatan finns byggnader från olika epoker. I den mest centrala delen finns många av Härnösands intressantaste hus, stenhus byggda kring förra sekelskiftet.

Nybrogatan är i huvudsak 18,5 meter bred, smalare över Nybron och bredare på Kronholmen. Den öppningsbara Nybron är byggd 1938 och ska bytas ut.

Läs mer om Nybron här

Cruising på nybrogatan under nostalgidagarna

Cruising på Nybrogatan under Nostalgidagarna.

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, förvaltningschef Samhällsförvaltningen
0611-34 81 55, thomas.jenssen@harnosand.se