Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Utsprångskajen

Utsprångskajen ligger vid Skeppsbron, centralt i Härnösand. Här utreds möjligheterna att renovera och bygga ut kajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa kryssningsfartyg. Samtidigt kan själva kajen bli en mötesplats för Härnösandsbor och besökare.

Skiss på Utsprångskajen med fartyg
Skiss på Utsprångskajen med fartyg

Vad händer nu?

2020

Ett framtidsarbete/workshop om alla stora framtida investeringar, där Utsprångskajen är en, med ledande politiker från alla partier i kommunen.

Ytterligare dialoger och utredningar om Utsprångskajen för att kunna lämna in en ansökan om miljötillstånd till mark- och miljödomstolen vid klartecken från politikerna.

Oktober 2019

Kompletterande samråd om projektets miljöpåverkan.

Augusti 2019

Samråd om projektets miljöpåverkan.

April 2019

Dialogmöte med företag i området och företag inom besöksnäringen.

Januari 2019

Ramböll får i uppdrag att ta fram en ansökan om miljötillstånd för hamnverksamhet.

September 2017

Samhällsnämnden beslutar att börja projektera för en utbyggd Utsprångskaj.

Maj 2017

Sweco presenterar utredningen ”Kryssning mot Härnösand Höga Kusten - Utsprångskajens framtid”.

Juni 2015

Kajen stängs av på grund av rasrisk.

Vanliga frågor

Varför tar det så lång tid?

Utsprångskajen är ett stort och tekniskt komplicerat projekt och har därför behövt utredas ordentligt. Kajen ska fungera under lång tid för många olika behov så det är viktigt att det blir rätt från början. Utsprångskajen ska ha många olika användningsområden och kryssningstrafik är bara ett av dem.

Det är också en stor investering och inte det enda stora infrastrukturprojektet som behövs eller önskas i Härnösand. Det gäller att ha en helhetssyn och göra saker i rätt ordning så att de hänger ihop.

Varför inte riva kajen så länge?

Kajen är ingen skönhet idag och det skulle naturligtvis vara trevligt att ta bort den. Men att riva kostar också pengar och det skulle även krävas ytterligare åtgärder för att förhindra ras och annat, åtgärder som sedan skulle behöva tas bort om det ska byggas en ny kaj. Det skulle alltså bokstavligt vara att kasta pengarna i sjön att riva kajen i väntan på något annat.

Hur lång tid kan det ta innan en ny kaj är färdig?

Om politikerna tar beslutet att kajen ska byggas måste kommunen först lämna in en ansökan om miljötillstånd för både själva bygget och den följande hamnverksamheten till mark- och miljödomstolen. Hur lång tid den processen tar råder inte kommunen över. Om det blir ett positivt besked om miljötillstånd tar det sedan cirka 1,5 år att bygga kajen.

Hur fungerar det att ta emot kryssningsfartyg i den vanliga hamnen?

Det är inte optimalt att ta emot kryssningsfartyg och passagerare i en hamn med gods. Men det fungerar ändå bra. Härnösands hamn har gjort ett fantastiskt jobb med mottagandet och varken rederier eller passagerare har klagat. Men långsiktigt är det kanske inte hållbart.

Projektet

I juni 2015 stängdes Utsprångskajen av på grund av rasrisk. För att kunna använda området igen måste kajen åtgärdas på ett eller annat sätt.

Sommaren 2016 började Birka Cruises göra kryssningar till Härnösand och Höga Kusten. Kryssningarna blev en omedelbar succé och har fortsatt och utökats för varje år. Sonderingar visar att det finns potential för att locka ytterligare kryssningar och större kryssningsfartyg till Härnösand.

Flygbild över kryssningsfartyget birka och höga kustenbron

Attraktiv mötesplats

Då djuphamnen behövs för annan trafik och det dessutom skulle vara mer attraktivt för kryssningsfartyg att lägga till ännu mer centralt kom idén att bygga ut Utsprångskajen för att kunna ta emot upp till 300 meter långa fartyg. En ny kaj kan också komma till god användning för Försvarsmakten, Kustbevakningen och sjöfartsutbildningar i Härnösand.

Tanken är också att kajen ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Före avstängningen var Utsprångskajen till exempel en populär plats för fiskare.

Karta över Skeppsbron med Utsprångskajen

Området

Utsprångskajen ligger längs Skeppsbron, en kilometerlång kaj/gata längs havet. Där ligger också bland annat en gästhamn för fritidsbåtar, turbåtar till Höga Kusten och Fritidsbåtsmuseet i Tobaksmonopolet. Skeppsbron har stor potential att utvecklas till ett attraktivt maritimt stråk med folkliv, båtliv och nya verksamheter.

I den visionen skulle Utsprångskajen bli en mycket central plats, både för det vardagliga folklivet och som centrum för kryssningsbesöken.

Turbåten Ådalen III vid Skeppsbron

Övrig information och material

Kontakt

Vill du ha mer information om projektet, kontakta:

Thomas Jenssen, chef Samhällsförvaltningen
thomas.jenssen@harnosand.se
070-340 15 09