Publicerad

Berikande utmaning - ett projekt om särskilt begåvade elever

Två glada barn i skolan.

Härnösands kommun vill öka kunskapen om särskilt begåvade elever, deras behov och förutsättningar för utveckling och lärande, och skapa en arena för berikande aktiviteter och möten. Därför är kommunen en del av ett pilotprojekt i samverkan med Mittuniversitetet och Technichus Science Center. Projektet är en del i samverkansavtalet Framtidens Välfärd: Vård och Skola och ska pågå under 2024 och 2025.

Projektets övergripande syfte är att bidra till utvecklingen av undervisning och berikande verksamhet för barn och unga med särskild begåvning inom matematik, NO och teknik.

Mer konkret syftar projektet till att:

  • öka kunskapen om särskild begåvning hos lärare och annan pedagogisk personal inom Härnösands kommun,
  • ta fram en handlingsplan för arbetet med särskilt begåvade elever och deras undervisning och lärande,
  • samt skapa en mötesplats på Technichus science center i Härnösand.

Förutom utvecklingsarbetet kommer relevant forskning, med fokus på den verksamhet som kommer att prövas vid Technichus science center, att bedrivas, med syfte att sprida resultaten lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.