Publicerad

Satsning på förstelärare ska vända trenden i matte och svenska

Elev och lärare och en mattebok

Härnösands kommun genomför en stor satsning för att höja kunskapsnivåerna i matematik och svenska. Varje skola får minst en förstelärare i matematik och svenska, vilket ska bidra till ökad likvärdighet.

- Vi ser att kunskaperna i matematik och svenska sjunker. Nu måste vi göra allt vi kan för att höja våra resultat, säger Markus Nordenberg, chef för grundskolan.

Grundskolan får tolv förstelärare i matematik och elva i svenska och svenska som andraspråk. På Härnösands gymnasium tillsätts en förstelärare i respektive ämne. Lärarna ska undervisa vid sina egna skolor samtidigt som de leder och stödjer utvecklingen för att höja undervisningskvaliteten.

- Vi sätter fokus på matematik och svenska som är två ämnen som hänger tydligt ihop. Svårigheter med läsförståelse riskerar också att påverka elevens förmåga att lösa matematikuppgifter, säger Markus Nordenberg.

Maria Hinders och Maria Hellhoff, har haft förstelärareuppdrag på huvudmannanivå i två år och kommer att fortsätta med det arbetet till hösten. Under den tiden har de kartlagt den nuvarande undervisningen i matematik. De har bland annat identifierat ett behov av ökat fokus på matematik och samverkan mellan skolor.

- Med tidiga insatser hoppas vi kunna vända den negativa trenden och förbättra elevernas resultat. Det är avgörande att bygga en bra grund för våra elever. Om de hamnar efter i matematiken blir det svårt att komma ikapp, säger Maria Hellhoff.

För att stärka samverkan bildas också ett nätverk för matematiklärare från och med höstterminen.

- Det kommer att möjliggöra utbyte av erfarenheter, stöd och samarbete mellan skolorna. Det är viktigt att komma ihåg att ingen står ensam i utmaningarna. Vi tar itu med dem tillsammans, säger Maria Hinders.

Satsning på svenska

Kommunen har sedan tidigare haft tre förstelärare inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Nu förstärks även satsningen på svenska och svenska som andraspråk med elva förstelärareuppdrag i grundskolan.

- Målet är att säkerställa att eleverna tidigt får stöd i sin läsutveckling. Det arbetet är viktigt och uppmärksammas nu i hela Sverige. I Härnösands kommun har vi redan kommit igång bra med tidiga insatser, säger Anneli Albertsson, som arbetar som språk-, läs- och skrivutvecklare.

Ett nätverk för lärare i svenska och svenska som andraspråk skapas från och med vårterminen 2025.

- Genom den här satsningen kan vi förstelärare samlas och utbyta erfarenheter och öka vår kompetens. Det viktigaste är att hitta arbetssätt för hur vi kan förbättra elevens resultat, säger Malin Gunn som ska arbeta som förstelärare på huvudmannanivå i svenska och svenska som andra språk.

Utöver förstelärare i matematik och svenska tillsätts även förstelärare med andra kompetenser. Från och med höstterminen finns det 33 förstelärare i grundskolan och nio på gymnasiet.