Tidsbegränsat bygglov beviljat - vattenverk Smitingens havsbad

Ett tidsbegränsat bygglov har beviljats för container med utrustning för
dricksvatten vid Smitingens havsbad, på fastigheten Fastlandet 2:66.

Bygglovet gäller t.o.m. 2027-09-25. Bygglovet beviljades 2024-04-23.

Kungörelse-id i Post- och Inrikes Tidningar är K290611/24.

Inga anslag