Publicerad

Nya Nybron tar form

flygbild över en stad med en bågbro inmonterad över ett sund

Så här är det tänkt att den nya Nybron ska se ut med en båge på den vridbara mittendelen. OBS. Bilden är en skiss och inte en exakt ritning. Bild: Gottlieb Paludan Architects.

Nu börjar den nya Nybron ta form. I det förslag som nu ligger som grund har bron en båge på den vridbara delen i mitten och utbuktade sittplatser längs gång- och cykelbanan. Nu ska idéerna projekteras innan det slutgiltiga beslutet om brons utseende tas.

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat att bron ska uppföras som en svängbro med bågar i samma stil som den ursprungliga bron från 1800-talet. Den bron hade tre par bågar, men nu föreslås att det bara blir bågar på den vridbara delen i mitten.

– Den nya bron får en stark koppling till historien, men blir ingen kopia. Att vi bara vill ha en båge beror dels på att vi vill bevara så mycket som möjligt av siktlinjen längs Nybrogatan. Bron blir också mer smäcker så här, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Bågarna har inte bara en estetisk funktion utan bidrar också till att ta upp lasten på den vridbara delen. Det gör att vägbanan kan byggas tunnare och lättare på den delen.

ett fotomontage där en öppningsbar bro över ett sund är öppen genom att en brodel är vriden 90 grader

Så här ser bron ut när den är öppnad. Båttrafiken kan passera åt båda hållen samtidigt. OBS. Bilden är en skiss och inte en exakt ritning. Bild: Gottlieb Paludan Architects.

Förslaget är att placera bågarna mellan vägbanan och gång- och cykelbanan för att skapa en tydlig gräns och öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Det skapar också bättre utsikt över vattnet för gående och cyklister. På de fasta brodelarna kommer bågarna att övergå i någon form av räcken.

Ett annat förslag är göra mindre utbuktningar längs gång- och cykelbanan med sittmöbler för den som vill sitta en stund och vila eller njuta av utsikten.

Vid anslutningen till Härnön byggs en gång- och cykelbana under den nya bron och från den blir det tillfarter upp på bron. Under brofästet byggs en anläggning för att ta hand om dagvatten.

­– Det blir en rejäl anläggning som ska klara att ta hand om ett så kallat hundraårsregn, ett riktigt kraftigt skyfall som kanske bara inträffar en gång på hundra år.

Nu ska det visuella förslaget projekteras, alltså beräknas in i minsta detalj tekniskt och ekonomiskt.

– Det går inte att säga exakt hur bron kommer att bli. Men det här är vad vi vill och tror att vi kan göra, säger Thomas Jenssen.

Nu pågår också den sista planeringen för hur trafiken ska ledas om och hur de parkeringsplatser som behöver tas i anspråk under byggtiden kan ersättas. Den planen kommer att presenteras under hösten.

Följ projektet på harnosand.se/nybron

ett fotomontage där en bågbro är inmonterad över ett sund i en stad.

Så här är det tänkt att den nya Nybron ska se ut med en båge på den vridbara mittendelen. OBS. Bilden är en skiss och inte en exakt ritning. Bild: Gottlieb Paludan Architects.