Publicerad

Så ska samhällsnämnden klara budgeten

flera sedlar och mynt ligger på ett bord

Samhällsnämnden har antagit en ekonomisk handlingsplan för att klara budgeten för 2023. Det beräknade underskottet på 4,5 miljoner kronor ska klaras genom både ökade intäkter och besparingar.

Redan efter fyra månader av året visade prognosen på ett stort underskott, framför allt beroende på den höga inflationen. Samhällsnämnden har fått kraftigt ökade kostnader för bland annat kollektivtrafik, el, livsmedel och drivmedel.

Efter ett tillskott på 12,4 miljoner kronor från kommunstyrelsen så återstod 4,5 miljoner för att få en budget i balans. I handlingsplanen räknar nämnden med att kunna öka intäkterna med 2,5 miljoner kronor.

Resterande 2 miljoner kronor ska sparas på olika sätt. Bland annat ska förvaltningen vara mycket återhållsamma med vikarier, anställningar och konsultstöd. Detsamma gäller resor, representation och kurser.

En annan åtgärd är att spola färre isbanor och minska skötseln av skidspår. Servicen med gratis sandningssand till privata fastighetsägare upphör också.

– Det är förstås väldigt tråkiga, men tyvärr nödvändiga beslut att ta. Hela kommunen måste spara, vi har helt enkelt inte fler reserver att ta till. En del åtgärder kanske kan tyckas små, men sammantaget blir det mycket och ger oss de två miljoner som behövs, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).