Publicerad

Torsboda – vad händer?

Satellitbild över ett landskap där ett område med inritade byggnader är markerat 

Hallå där Uno Jonsson, tillväxtchef i Härnösands kommun.
Vad händer nu kopplat till…

…Torsboda Industrial Park

Utvecklingen av industriparken på båda sidor E4 fortsätter. I nästa steg behöver exempelvis vägar och vatten komma på plats. Jag vet också att det förs dialoger med flera nya intressenter för etablering i och kring Torsboda. Förhoppningen är att det kan skrivas avtal med nästa kund inom ett par år. Torsboda Industrial Park är också tillsammans med kommunerna igång med Business Support som bland annat syftar till att det lokala näringslivet bättre ska kunna ta tillvara på de affärsmöjligheterna som följer med de stora investeringarna.

Den första kunden på området är företaget PTL som arbetar vidare med sina tillståndsprocesser. De jobbar med sin ansökan om miljötillstånd som mark- och miljödomstolen sedan ska ta ställning till, det är ett normalt förfarande i Sverige när man bygger industrier och mycket annat också. Företaget jobbar också med sin process för tillstånd att göra investeringen i Sverige. Vi har inget datum när det kan vara klart men PTL:s plan är att ha en fabrik i drift 2026.

Det är viktigt att komma ihåg att stora etableringar som den här tar tid. Tillsammans kommer vi att lyckas med den här satsningen som är så betydelsefull för vår region!

…Härnösand

Härnösands kommun och de kommunala bolagen har startat en kraftsamling för att möta de utmaningar och möjligheter som kommer kring den förväntade inflyttningen och tillväxten som kommer i och med etableringarna i Torsboda.
Förutom de stora etableringarna i Torsboda är det flera företag och myndigheter som utökar och förstärker sina verksamheter i Härnösand. Det innebär många nya arbetstillfällen och förutsättningar för en samhällsomvandling vi inte sett motsvarighet till på 100 år.

Kraftsamlingen handlar om att attrahera nya människor till Härnösand och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar och bidra i vår utvecklingsresa. Målet är att vi ska vara 30 000 invånare år 2040.

En konkret sak vi arbetar med är industrimark som ska komplettera Torsboda och också skapa förutsättningar för vårt lokala näringsliv. Vi fortsätter att utveckla industrimark på Saltvik och förbereder ett nytt område i Antjärn. Förutom industrimark finns projektgrupper inom följande områden:

  • Bostäder och samhälle
  • Utbildning
  • Kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke
  • Businessupport
  • Projektfinansiering
  • Attraktivitet och platsutveckling
  • Infrastruktur och kommunikationer
  • Brottsförebyggande och trygghet

…länet när det gäller den stora samhällsomvandling vi är inne i?

Det sjuder i hela Västernorrland just nu och vi står inför historiska tillväxtmöjligheter i och med den nya gröna industrin och de expansioner som redan görs i regionen. Med den snabba tillväxt som följer ställs nya krav på kommunerna i regionen att snabbt omvandla våra samhällen för att möta en efterlängtad befolkningsökning. Enligt beräkningar handlar det om 15 000 nya arbetstillfällen och innebära en inflyttning på minst 40 000 personer till regionen.

Det här är en helt ny situation. För att förbereda oss och skapa ännu bättre förutsättningar för den stora samhällsomställningen har regionens kommuner under Härnösands kommuns ledning tillsammans ansökt om pengar till projektet ”Hållbar samhällsomvandling – HSO”. Projektet som är treårigt har precis beviljats 12,7 miljoner kronor från strukturfondspartnerskapet i mellersta Norrland. Tidigare har Region Västernorrland beslutat gå in med 9 miljoner kronor, resten kommer från kommunerna själva och andra projektpartners.

Projektet handlar om att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt att skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov. Allt för att bidra till en hållbar tillväxt i hela regionen. Projektet handlar också om bilden av Västernorrland och att medvetandegöra allt positivt som händer i vår region.