Publicerad

Härnösand får mångmiljonstöd för projekt som stärker kompetensförsörjningen

Montage med två bilder där en visar en förskollärare som tecknar tillsammans med ett par. Den andra bilden visar en äldre och en yngre persons händer som håller i varandra.

Härnösands kommun får klartecken för två projekt som ska stärka kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen och förskolan. Europeiska socialfonden (ESF) bidrar totalt med nästan 18 miljoner kronor under 3 år till projekten som omfattar både yrkesutbildning och språkutbildning.

- Det behövs fler vårdbiträden, undersköterskor och barnskötare i de kommunala verksamheterna - samtidigt som många arbetssökande står utanför arbetsmarknaden. De här projekten är ett konstruktivt sätt att försöka komma till rätta med den utmaningen och att vi nu fått klartecken är mycket glädjande för Härnösand, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har beviljats stöd för två separata projekt:

  • ”Alla behövs – 100 % av varje individs förmåga” riktar in sig mot personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Ambitionen är att 55 personer ska delta i projektet med slutmålet att kunna arbeta inom förskolan eller äldreomsorgen. Projektet kommer att pågå fram till den 30 juni 2026 och omfattar totalt 7,5 miljoner kronor varav ESF bidrar med knappt 4 miljoner.
  • ”Tryggad välfärd under samhällsomvandling” är riktat mot personer som redan idag jobbar inom förskola eller äldreomsorg och som behöver utveckla språket och/eller sina yrkeskunskaper. Det projektet ska genomföras tillsammans med Timrå kommun. Totalt kommer över 1300 medarbetare att omfattas av projektet men i den summan ingår 1200 medarbetare som kommer att få kort utbildning i hur man som medarbetare kan ta emot nya kollegor i yrket och arbetslaget – i synnerhet de som har ett annat modersmål än svenska. Huvudmålgruppen är 124 medarbetare inom äldreomsorg och förskola i Härnösands- och Timrå kommun. ”Tryggad välfärd under samhällsomvandling” pågår fram till den 31 januari 2027 och har en projektbudget på nästan 26 miljoner kronor, varav ESF står för nästan 14 miljoner.

En stor del av lärandet sker på arbetsplatserna inom äldreomsorgen och förskolan, och målet är deltagarna ska vara bra rustade för att arbeta i de verksamheterna när projektet är avslutat.

Andreas Sjölander understryker att satsningen på kompetensförsörjning behöver vara långsiktig. Med fler invånare som lever längre och ett uttalat mål från kommunens sida om att locka inflyttare så kommer behoven inom både äldreomsorg och förskola att öka.

- Vi vet också att de nya etableringarna som sker i vår kommun och våra grannkommuner kommer att öka konkurrensen om arbetskraften de kommande åren. Då behöver vi skapa möjlighet för alla att jobba 100 procent av sin förmåga – därav projektnamnet ”Alla behövs”, säger Andreas Sjölander.

De två projekt som nu fått godkänt är så kallade ESF+-projekt, och hanteras av Svenska ESF-rådet. Det är den myndighet som har i uppdrag att förvalta Europeiska socialfondens program i Sverige. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste redskap för att främja sysselsättning och fler och bättre arbeten.