Publicerad

Härnösandsbornas ris och ros

Händer som sträcker fram tumme upp eller tumme ner.

Glädjande ökningar inom vissa områden men också tillbakagång i flera delar. Årets medborgarundersökning visar att Härnösandsborna är nöjda med en hel del saker, men inte lika nöjda i år som de var ifjol.

- Förra året gav invånarna oss mycket fina betyg genomgående, i år ser vi en tillbakagång i flera delar, men också glädjande ökningar, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande.

Medborgarundersökningen genomförs av SCB en gång per år och utgör en viktig källa för information om vad kommuninvånarna tycker om kommunen som en plats att bo och leva på samt vad de tycker om kommunens olika verksamheter. Det är tredje året som SCB genomför undersökningen i nuvarande form, och det är därför möjligt att titta tillbaka och följa utvecklingen över tid.

Invånarnas nöjdhet med kommunen som helhet 2023 når i stort samma nivå som 2021, men har minskat i jämförelse med 2022. Trots att drygt tre av fyra invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter bra eller mycket bra har andelen nöjda/mycket nöjda minskat med närmare 9 procentenheter i jämförelse med 2022 och når en nivå som ligger drygt 5 procentenheter under snittet för riket (Härnösand 75,2%, riket 80,4).

- Min känsla är att många Härnösandsbor var nöjda med hur Härnösand hanterade pandemin och gav oss höga betyg för det 2022. Nu ser vi en tillbakagång inom några viktiga kärnverksamheter. Här vill vi givetvis omgående arbeta oss tillbaka till den nöjdhet som vi såg i 2022 års medborgarundersökning, säger kommundirektör Lars Liljedahl.

Höga betyg eller ökning

Områden där vi kan se ökningar eller höga betyg generellt är förskolan, socialtjänstens stöd till utsatta personer, möjligheterna till idrott, motion och friluftsliv och frågor kring klimat och miljöarbete.

Störst skillnad mellan snittet för riket och Härnösand syns gällande utbudet av belysta motionsspår där nöjdheten i Härnösand är närmare 16 procentenheter högre än rikssnittet.

Även möjligheter till återvinning får höga betyg. Närmare 99 procent av de svarande tycker att hämtningen av hushållsavfall fungerar bra eller mycket bra.

Lägre betyg och minskning

Områden där Härnösand i år får sämre betyg än tidigare är bemötande, information och inflytande, exempelvis bemötandet vid kontakt med politiker samt möjligheter att påverka innehållet i politiska beslut och möjlighet att som invånare delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen.

Även inom frågeområdet Förtroende är invånarna mindre nöjda än tidigare. Årets medborgarundersökning visar att Härnösandsborna i lägre grad än vid mätningen 2022 upplever att politiker arbetar för kommunens bästa och är ansvarstagande, lyhörda och lyssnar till invånarnas tankar och idéer.

- Det här är naturligtvis inte bra och något som vi behöver ta på allvar, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande. Det är tuffa ekonomiska tider som kräver en del tråkiga beslut och att Härnösand är inne i en period av stora förändringar i det offentliga rummet. Det är något många har olika åsikter om, och de som inte får gehör för sina idéer kan så klart känna sig besvikna.

Äldreomsorgen är också ett område som får lägre betyg i medborgarundersökningen. Endast 4 av 10 invånare uppger att de är nöjda eller mycket nöjda med den. Det är en tydlig minskning jämfört med föregående år, men även i jämförelse med 2021. Nöjdheten med äldreomsorgen är lägre i Härnösand än i riket i stort. (Härnösand 2021: 49%, 2022:57%, 2023: 41%. Riket 2023: 56%).

- De här siffrorna är viktiga delar i det stora pussel av återkoppling och upplevelser vi tar del av. Medborgarundersökningen visar en tillbakagång medan brukarundersökningen som genomfördes vid samma tidpunkt visade på fortsatt hög nöjdhet (högre än riket) hos de som bor på våra särskilda boenden och en väsentligt bättre nöjdhet inom hemtjänsten (i nivå med riket). Vi behöver titta på alla de här delarna och använda den kunskapen för att ge den bästa möjliga omsorg och service vi kan, säger Krister Mc Carthy (S), ordförande i socialnämnden.

Fel riktning

Andelen invånare som kan rekommendera andra att flytta hit har backat. Från ett läge något bättre än riket så ligger vi nu strax under rikets genomsnitt (57 % jämfört med 62 %).

- Det är så klart ett steg i fel riktning. Vi vill bli 30 000 invånare 2040 och för att nå dit behöver vi vara många som med stolthet kan berätta om vår fantastiska kommun, säger Lars Liljedahl. Ambassadörskap är något som kommer från hjärtat så det är med stor ödmjukhet som vi fortsätter jobba för att möta Härnösandsbornas förväntningar.

Fakta om medborgarundersökningen

  • Medborgarundersökningen genomförs av SCB en gång per år
  • Skickas ut till 1 208 statistiskt utvalda Härnösandsbor.
  • 452 personer från 18 år och uppåt har svarat
  • Undersökningen omfattar 128 frågor fördelade på 13 områden.
  • Undersökningen är en så kallad attitydundersökning där ett statistiskt urval av personer bosatta i kommunen får frågor om nöjdhet med exempelvis kommunens verksamheter, samhällsservice, kollektivtrafik, trygghet, bemötande från politiker och tjänstepersoner, möjligheten för invånare att påverka, samt frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.

Här kan du se alla resultat i medborgarundersökningen 2023