Möjlighet att söka landsbygdsmedel

En karta över Härnösand.

Medlen kan sökas av föreningar, utvecklingsgrupper och organisationer, som bygger på demokratiska värderingar, har ett samhälleligt ändamål och engagerar sig i Härnösands framtida utveckling.

Var med och utveckla landsbygden i Härnösand

Landsbygdsmedel kan användas till investeringar och satsningar som i enlighet med kommunens tillväxtstrategi bidrar till den trygga och personliga livsmiljön i kommundelar utanför tätorten. Projekten skapar med gemensam kraft mer attraktiva platser att bo, leva, verka och besöka. Medlen kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig medfinansiering.

Organisationen som söker ska ha ett aktivt organisationsnummer, vara registrerad och bedriva sin verksamhet i Härnösand. Föreningar som söker måste ha minst 10 medlemmar.

De har beviljats landsbygdsmedel 2023

Häggdångers intresseförening

Utveckla mötesplats berget. För att unga på landsbygden ska ha lika möjligheter till aktiviteter som i tätort. Byggnation av en multisportarna för flera sporter samt aktiviteter kopplat till arenan. Involvering av barn och unga. Projektet bidrar till attraktivitet för boende och besökare. Projektet kommer pågå från mars 2023 till sista december 2023.

Häggdånger intresseförening: 200 000 + 250 000 från HEMAB.

KFUM

Projektet ska öka Aspnäs lägergårds attraktivitet för fler unga och barn, föreningar, organisationer och skolor ska kunna nytta anläggningen. Skapa mer attraktiva platser, och ett engagerat civilsamhälle. inkluderar unga i framtagande och utförande. Projektet kommer att pågå från 1 april till sista september 2023.

KFUM: 200 000 + 132 000 i egenfinansiering.

Stigsjö intresseförening

Projektet ska investera i teknik och utomhusmiljö. Detta för att öka attraktiviteten för uthyrning och samverkan mellan föreningar och företag. Främja generations och föreningsöverskridande aktiviteter. Projektet kommer att pågå ifrån 1 april till sista augusti 2023.

Stigsjö intresseförening: 32 000 + egeninsats 4 000.

Säbrå hembygdsförening

Projekt för att bevara och utveckla klockargården som mötesplats och göra attraktivt för fler. Öka antalet besökare utifrån samt samarbete med andra föreningar. Anlägga avlopp, samarbete föreningar, aktiviteter. Projektet kommer pågå från 4 april till sista mars 2024.

Säbrå hembygdsförening: 172 000 + 8 000 i medfinansiering.

Uddhamns hamn och vattenförening

Projektet ska genomföra muddring av hamnbassängen för att bibehålla och återställa tillgängligheten till hamnen. Nya gästplatser ska anläggas samt rastbord och information. Samverkan ska ske med turist och naturentreprenörer. Målgrupp sommarboende och besökare. Projektet ämnar pågå från 15 mars till sista november 2023.

Uddhamns hamn och vattenförening: 200 000 + 120 000 i egeninsats.

Ansök i vår e-tjänst

Ansök om landsbygdsmedel

Ansökningsomgång 1

31 mars 2024 är sista dagen att söka landsbygdsmedel.
Beslut tas vid landsbygdsrådet i april.

Ansökningsomgång 2

Ansök senast 30 september 2024.
Beslut tas vid landsbygdsrådet i oktober.

Beslut kan ej överklagas.

Projekten ska starta under samma år som de beviljats.

Härnösand är indelad i sju kommundelar

Härnösands tätort, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Säbrå, Viksjö och Öarna, som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön. Kommundelarna bildar tillsammans helheten Härnösands kommun, men bidrar enskilt med olika karaktär och styrkor. I Härnösand arbetar vi för en levande landsbygd att bo, leva och verka i.

Läs mer om vad som gäller för dig som intresserad av att söka