Intresseanmälan för att bli god man och förvaltare

Om du känner ett intresse av ett eller flera uppdrag som god man är du välkommen med en intresseanmälan så hör vi av oss.

Det finns människor i vårt samhälle som själva är hindrade att förvalta sin egendom, bevaka sina rättigheter och/eller ta hand om sig själv. Om detta beror på sjukdom, ålderdom, funktionsnedsättning, missbruk eller psykiska problem kan ett godmanskap komma ifråga.

Många får hjälp av sina anhöriga men det är inte alltid som detta är möjligt eller lämpligt. Den fråga som då blir aktuell är om det bör anordnas ett godmanskap för den hjälpbehövande. Utgångspunkten är dock att hjälpbehovet ska tillgodoses på det minst ingripande sättet och anpassas efter den enskildes behov.

En god man är en person som biträder en medmänniska i ekonomiska frågor men även när det gäller intressebevakning, både på det personliga planet och gentemot samhället. Omfattningen av uppdraget varierar naturligtvis beroende på den hjälpbehövandes situation. Det väsentliga är att gode mannen alltid handlar på det sätt som på bästa sätt är till nytta för den enskilde. För att kunna uppnå god livskvalitet för huvudmannen krävs därför att man lär känna den enskilde och dennes behov. Det är dock värt att understryka att den gode mannen inte ska utföra sociala insatser.

Vem förordnas som god man?

Vad uppdraget som god man kräver är egentligen inte mer än allmänna kunskaper i "vardagsekonomi", kunskap om hur samhället fungerar i stort och vanligt sunt förnuft. Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. De flesta passar in på den beskrivningen. Valet av god man styrs av vad den hjälpbehövande kan ha önskat, vilket behov som finns i det enskilda fallet och vilka tänkbara gode män som vi känner till vid det aktuella tillfället.

Arvode

Arvode utgår enligt antagna riktlinjer, se riktlinjer vid arvodering Länk till annan webbplats.. Storleken på arvodet bestäms av överförmyndaren utifrån en bedömning mot uppdragets tyngd och krav på engagemang. Man har även rätt till viss kostnadsersättning.

Kontroll hos kronofogden, socialnämnden och polisens belastningsregister

Överförmyndarnämnden begär utdrag ur Polisens belastningsregister om du blir aktuell som god man eller förvaltare.

Innan du får börja som god man eller förvaltare kontrollerar vi också att du inte är registrerad hos kronofogden eller får försörjningsstöd genom kommunens socialtjänst. Bor du inte i Härnösand kontrollerar vi även att du inte har förvaltare i din hemkommun.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • För evigt

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under Personuppgifter i menyn ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Frågor om tjänsten

Överförmyndarenheten
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se