Kulturtrappan

Pojke med keps sjunger i mikrofon.

Kultur ska vara en naturlig del i barn och ungdomarnas vardag och lärande. Alla elever har rätt till kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och en förståelse för världen. Genom Kulturtrappans aktiviteter får elever i grundskola och anpassad grundskola träffa professionella kulturskapare inom alla möjliga tänkbara och otänkbara konstformer!

Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig via kultur och konst. Genom att uppleva kultur i skolan inspireras barn och ungdomar att prova på och utveckla sin egen skapande förmåga.

Ur läroplanen för grundskola (Lgr 22) och för anpassad grundskola (Lgra 22): ”Eleven kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.”

Mål och syfte

Mål:

Kulturtrappan ska ge barn och unga en likvärdig möjlighet att delta i estetiska lärprocesser där professionell kultur är en integrerad del i den pedagogiska verksamheten. I Kulturtrappan är eget skapande, delaktighet och inflytande centrala delar för barn och unga.

Syfte:

 • Elever i skolan ska få möta ett kvalitativt och varierat kulturutbud anpassat för målgruppen.
 • Barn och ungdomar ges möjligheter att prova, utforska och utveckla sitt eget skapande, kunskaper och erfarenheter.
 • Stärka skolans värdegrundsarbete i och med estetiska lärprocesser.
 • Säkerställa en likvärdighet - att alla barn och ungdomar får lika tillgång till konst och kultur.
 • Fastställa en ambitionsnivå på kulturutbud för det barn och ungdomar ska få möta under grundskoletiden.
 • Elever ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sig genom kultur och konst.
 • Kultur bidrar till att uppfylla skolans uppdrag

Kulturtrappan

Alla elever i en och samma årskurs ska få ta del av minst två kulturupplevelser under ett läsår. Vi arbetar med hela årskurser för att säkerställa att eleverna får möta olika former av konst och kultur under deras skoltid i Härnösand. Vi vill att varje elev ska få möta konst, dans, musik och film.

Kulturtrappan är ett verktyg för att synliggöra vilka kulturaktiviteter som är inplanerade för vilken årskurs.

Kulturombud

Kulturombuden är en bärande del i arbetet med kultur i skolan. I Härnösands kommun finns ett nätverk av kulturombud, där varje skola uppmuntras att utse minst ett eller flera kulturombud. Kulturombudens roll är att stärka och bevaka kulturens roll i skolan genom att ta del av och förmedla information om aktuellt kulturutbud till sina kollegor.

Som kulturombud blir du varje termin inbjuden till träffar där vi informerar om läsårets kulturutbud, diskuterar frågor som rör kultur i skolan. Praktiska detaljer som bussar och tider. Viktig är att träffa kollegor från andra skolor.

Sammankallande och ansvariga är kulturutvecklare och Skapande skolsamordnaren.

Kulturombudens uppdrag är bland annat att:

 • deltar aktivt i Kulturombudsträffar 2-3 ggr/termin
 • deltar i en utbildningsdag samt en utbudsdag per läsår.
 • kulturombud är språkrör på sin skola för elever, lärare, skolledning.
 • vara delaktig i och stötta skolans eget kulturråd/kulturutskott om det finns ett sådant.
 • Vara kontaktpersoner för Kultur i skolans genomförande.
 • sprida goda exempel och idéer till andra kulturombud/skolor.
 • delta i gruppen Kulturombud på kommunens intranät.

Skapande skola

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.

Målet med skapande skola är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget

Kontaktuppgifter

Telefon: 0611-34 80 00
E-post: anders.rapp@harnosand.se

Telefon: 0611-34 81 16
E-post: milly.lundstedt@harnosand.se