Publicerad

Så här ska stan byggas om till 2030 – följ de olika projekten

Liggande stapeldiagram med årtal och staplar för när olika utvecklingsprojekt startar och beräknas sluta

Fram till 2030 kommer det att hända mycket i Härnösands centrala delar. Nybron ska bytas ut, Utsprångskajen renoveras och både Nybrogatan och Skeppsbron byggas om. Det görs för att vägar och broar är slitna men också för att skapa en modern och attraktiv stadsmiljö och lyfta fram stadens kanske största fördel – vår strandlinje.

I juni 2022 antog kommunstyrelsen en tioårig investeringsplan för att ta ett långsiktigt helhetsgrepp över utvecklingen med en tydlig vision av framtidens Härnösand.

– Vi har havet mitt i stan och det vattennära läget ger oss en enorm möjlighet att skapa ett väldigt attraktivt stråk längs våra kajer och stränder. Nu står vår kommun inför en expansion, med målet att vara 30 000 invånare år 2040, och då måste vi vara attraktiva och kunna erbjuda en lockande livsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Tillsammans ska de olika projekten skapa ett sammanhängande och attraktivt vattennära stråk hela vägen från Bryggaren Strand till Sälsten. Geografiskt hakar delprojekten i varandra, särskilt vid brofästet på Härnön där Nybron, Nybrogatan och Skeppsbron möts.

– Det är viktigt att vi ser projekten som en helhet och gör rätt saker i rätt ordning. Varje projekt behöver vara i samklang med både tidigare och kommande projekt och den vision för hela stråket som vi har, säger Andreas Sjölander.

Många dialoger inför planeringen

Inför de här stora projekten har det varit många olika dialoger och samråd. En del har varit öppna för vem som helst, som en digital enkät om Nybrogatan för några år sedan eller när allmänheten bjöds in att komma med idéer för Skeppsbron under några dagar förra sommaren. Andra har varit riktade till särskilda grupper som barn, äldre och personer med funktionsvariationer.

Först ut av projekten är bytet av Nybron. Det arbetet startar i september 2024 och sedan kommer de övriga igång efterhand. Fram till 2030 pågår projekten, ibland både två och tre samtidigt. Sist ut är renoveringen av Skeppsbron som ska pågå 2027-2029.

– Periodvis kommer det att bli stökigt i trafiken under byggtiderna med avstängda eller enkelriktade gator och avstängda parkeringsplatser. Men vi ska försöka hitta de smidigaste lösningarna och tillfälligt ersätta så många parkeringsplatser som möjligt under byggtiderna, säger Thomas Jenssen, chef för samhällsförvaltningen.

När det gäller parkeringssituationen på lång sikt ska det också göras en övergripande parkeringsutredning till hösten för att ta ett helhetsgrepp på parkeringarna i stadskärnan. Utredningen ska bland annat analysera hur många p-platser som behövs, var de bör finnas och vilka parkeringsvillkor som ska gälla för olika parkeringar.

Det är många frågor, rykten och missförstånd kring de olika projekten. Det här är det som gäller. OBS att byggtiderna är preliminära och kan ändras.

historisk bild i svartvitt som visar en bro med bågar längs sidorna. I bakgrunden stora hus i stadsmiljö.

Nybron

Den nuvarande bron stod klar 1937 och uppnår snart sin tekniska livslängd. Det betyder att den måste bytas ut för att vi även i fortsättningen ska ha två förbindelser mellan ön och fastlandet.

Utseendemässigt föreslås den nya bron en variant av den ursprungliga bron från slutet av 1800-talet med bågar och en vridbar del i mitten för att släppa igenom båttrafik.

Precis som idag ska bron fungera för alla trafikslag, alltså bilar, cyklar och gående. Dessutom byggs en underfart för gång- och cykeltrafik på ösidan, dels för att skapa en mer trafiksäker korsning, dels för att förbereda för ett sammanhängande gång- och cykelstråk från torget och längs hela Skeppsbron.

Byggtiden är 1 september 2024 - 1 maj 2026. Det första som händer är att en tillfällig ersättningsbro sätts upp en bit bort på Skeppsbron. Därefter byggs en arbetsbrygga precis intill den nuvarande bron och från den kan entreprenören sedan arbeta med att riva den nuvarande bron och bygga den nya. Slutligen tas den tillfälliga bron bort.

Under byggtiden behöver entreprenören stora arbets- och uppställningsytor i området runt bron vilket innebär att gator kan stängas av eller bli smalare och att parkeringsplatser måste stängas av. Men alla ytor kommer inte att behövas under hela byggtiden. Avstängda parkeringsplatser kommer också så långt som möjligt att ersättas av tillfälliga parkeringar på andra platser.

Tyvärr innebär brobygget att Restaurang Skeppet måste rivas, dels då området behövs som arbetsområde, dels på grund av den nya gång- och cykelunderfarten. I visionen för hela området ingår dock möjligheten att i framtiden ha flera caféer/restauranger på olika platser längs Skeppsbron.

Följ projektet på harnosand.se/nybron

tät biltrafik på nybrogatan med nybron i bildkanten

Nybrogatan

Nybrogatan är en av Härnösands viktigaste trafikleder och vår paradgata. Gatan är i dåligt tekniskt skick och även i stort behov av nya trafiklösningar och en utformning värdig en paradgata.

Då det är en så viktig trafikled kommer projektet att ske i mindre etapper under fyra år, 2025-2028. Ja, egentligen har projektet redan tjuvstartat i och med att trafikljusen i korsningen med Brunnshusgatan har ersatts av en rondell.

Övriga etapper är än så länge preliminära, men planen är att börja 2025 med den översta delen, mellan Brunnshusgatan och Kastellgatan, då den biten är i sämst skick.

Etapp 2 startar i samband med att bygget av Nybron avslutas 2026. Då är det naturligt att dels göra den nedersta delen, från bron till Köpmangatan, dels knyta ihop den nya cykelunderfarten under bron med torget.

Övriga etapper är inte specificerade än, varken hur de ska delas upp eller när de ska göras, men hela projektet ska vara klart 2028.

Följ projektet på harnosand.se/nybrogatan

kartbild över hamninloppet med utsprångskajen markerad

Utsprångskajen

Utsprångskajen är avstängd på grund av rasrisk och måste totalrenoveras. Efter att ha diskuterat olika lösningar är det nu beslutat att kajen ska återställas så som den har varit.

Det innebär en 170 meter lång kaj som kan ta emot mindre fartyg från till exempel Försvarsmakten, Kustbevakningen, sjöfartsutbildningar och andra aktörer samt eventuellt även mindre kryssningsfartyg.

Utsprångskajen är en mycket viktig del av Skeppsbrostråket och tanken är att kajen också ska vara en tillgänglig och attraktiv mötesplats för Härnösandsbor och besökare. Det ställer stora krav på utformningen, men det finns i nuläget inga färdiga skisser eller ritningar.

Projektet ska pågå i två och ett halvt år, 1 juli 2025 - 31 december 2027.

Följ projektet på harnosand.se/utsprangskajen

en illustration av en kaj där det rör sig flera människor med barnvagn, i rullstol, på cykel och med hundar. Vid kajen ligger några motorbåtar och i vattnet åker en segelbåt och ett stort kryssningsfartyg.

Skeppsbron

Projektet Skeppsbron är sist ut och ska genomföras 1 juli 2027 - 31 december 2029. Planeringen är i ett tidigt skede och ännu är ingenting konkret beslutat om hur det ska bli. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett så kallat planprogram, en övergripande plan för ett större område som är mer visionär och inte går in på detaljer. Det område som ingår i planprogrammet sträcker sig från Storgatan vid Östra Kanalbron över torget och sedan längs kajen ända till Sälsten.

Arbetet med planprogrammet har kommit så långt att det finns ett första förslag. Det har varit ute på samråd, det vill säga människor har haft möjlighet att tycka till om det, och nu vägs synpunkterna in innan ett slutligt förslag tas fram.

I arbetet med planprogrammet har ett flertal dialoger hållits, både med allmänheten och särskilt utvalda grupper, till exempel barn, äldre och personer med funktionsvariationer. De viktigaste önskemålen som har kommit fram är:

  • Mer grönska, blomster och parkmiljöer och mindre asfalt.
  • Skapa fler målpunkter, aktiviteter och mötesplatser i området, som fungerar året runt.
  • Ordna nödvändig och hållbar infrastruktur för gående, cyklister, bilister och båttrafikanter.
  • Omfattningen och placeringen av havsnära parkeringsplatser behöver ses över.

Läs förslaget till planprogram och följ projektet på harnosand.se/skeppsbron

möblerat kajområde med människor som sitter och står

Street Moves

Street Moves är ett tillfälligt designprojekt som drivs av Statens centrum för Arkitektur och Design, ArkDes. Projektet handlar om att förändra gaturummet, från dagens bilcentrerade gator till att tillgodose fler funktioner. Med hjälp av tillfälliga interaktiva lösningar kan kommuner eller invånare skapa plats för lek, odling, utegym, sociala knutpunkter eller annat som ger gatan liv.

Street Moves har än så länge jobbat med gator i Göteborg, Helsingborg, Umeå, Stockholm, Hultsfred, Södertälje och Härnösand. I Härnösand är det en del av Skeppsbron, området mellan Sams uteservering och Utsprångskajen, som har möblerats med sitt- och växtmoduler och asfalten har målats. Där har också Hemslöjdsföreningen smyckat bland annat lyktstolpar och pollare och det planeras även en paviljong för att göra platsen attraktiv och tillgänglig året runt.

Street Moves är som sagt ett tillfälligt projekt under några år, ett sätt att enkelt prova saker innan man gör stora och kostsamma investeringar.

Läs mer om Street Moves på harnosand.se/streetmoves

Schematisk skiss över den tilltänkt parken

Kanaluddens strandpark

På Kanaludden, från Bryggaren Strand till området runt det nya hotellet och simhallen, planeras en mängd olika saker för att göra parkområdet ännu mer levande och attraktivt. Bland förslagen finns exempelvis en ny minigolfbana, dansbana, lekpark, körsbärslund och grillplatser.

Planen är att göra i ordning parken i etapper under 2024 och 2025.

Följ projektet på harnosand.se/kanaludden