Ekonomi och styrning

Här samlar vi information om kommunens ekonomi och styrning. Kommunens styr- och ledningssystem är ett samlingsbegrepp för de olika arbetssätt och strukturer som har till syfte att styra kommunens verksamheter i önskad riktning. Det beskriver också hur vi följer upp och utvärderar våra verksamheter samt arbetar med internkontroll.

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för detta arbete och fastställer varje år en verksamhetsplan med budget och politiskt övergripande mål för verksamheterna.

Kommunallagen reglerar kommunernas ekonomiska förvaltning genom krav på god ekonomisk hushållning. Begreppet god ekonomisk hushållning innefattar såväl ett finansiellt perspektiv som ett verksamhetsperspektiv och kommunernas förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.

Kommunalskatt i Härnösand

Kommunalskatt i Härnösand

Du betalar skatt både till stat, kommun och landsting. Till Svenska kyrkan betalas en begravningsavgift och om du är församlingsmedlem betalas också en kyrkoavgift. Den kommunala skattesatsen är 23.34 kr.

I tabellen nedan hittar du storleken på din skatt

År

2021

2020

2019

Skattesats, total kommunal

34,63

34,63

34,63

Skattesats till kommun

23,34

23,34

23,34

Skattesats till region

11,29

11,29

11,29

Så här använder vi skattepengarna

100 kronor i skatt till kommunen användes under 2020 på följande sätt:

  • 34 kr Vård och omsorg
  • 27 kr Skola, barn och ungdom
  • 11 kr Förskola och barnomsorg
  • 9 kr Infrastruktur, skydd m.m.
  • 7 kr Fritid och kultur
  • 6 kr Individ- och familjeomsorg
  • 2 kr Politisk verksamhet
  • 2 kr Särskilt riktade insatser
  • 2 kr Affärsverksamhet
  • 1 kr Vuxenutbildning och övrig utbildning