Donationsstiftelser

Personer som är folkbokförda i Härnösands kommun kan söka bidrag ur ett antal donationsstiftelser som förvaltas av kommunen. Stiftelserna är utifrån sina ändamål indelade i sociala stiftelser, skol- och utbildningsstiftelser samt allmänna stiftelser.

Ekonomiavdelningen sköter räkenskaperna för samtliga donationsstiftelser medan ansökningar och beslut om bidrag hanteras av den nämnd/styrelse som stiftelsen hör till.

Allmänna stiftelser

Sjökapten Johan Nybergs donationsstiftelse

Ändamål: Att utge bidrag för reglering av gator och tomter samt andra försköningar av staden efter beslut av Kommunstyrelsen.

Svenning Anderssons donationsstiftelse

Ändamål: Av den årliga inkomsten används 90 % vart femte år till något för staden allmännyttiga ändamål efter beslut av Kommunfullmäktige.

LM Altins donationsstiftelse

Ändamål: För varje gång avkastningen uppgår till femtiotusen kronor, användas till ändamål som Kommunfullmäktige anser vara för staden nyttiga.

Härnösands allmänna samfond

Ändamål: Fondens avkastning används till något för kommunen allmännyttigt ändamål enligt Kommunstyrelsens prövning.

Skol- och utbildningsstiftelser

Skolförvaltningen förvaltar ett antal donationsstiftelser som det är möjligt att söka utdelning från. En utförligare beskrivning och vilka kriterier respektive fond har hittar du via kommunens e-tjänster. Information om stipendierna och hur du ansöker finns tillgänglig via ovanstående länk från november till april som även är ansökningstiden för stipendierna.

Elever kan välja att söka ett eller flera stipendier.

Frågor om stipendierna görs till skolornas expeditioner eller till skolforvaltningen@harnosand.se

Tre glada skolbarn sitter vid ett bord.

Sociala stiftelser

Socialförvaltningen förvaltar de sociala stiftelserna inom Härnösands kommun. Här finns mer information om Härnösands sociala samfond och Hilma Svedboms fond.

Socialförvaltningen förvaltar de sociala stiftelserna inom Härnösands kommun. Här finns mer information om Härnösands sociala samfond och Hilma Svedboms fond.

Härnösands sociala samfond - enskilda personer

Härnösands sociala samfond syftar till att hjälpa barn, ungdomar, äldre, funktionshindrade samt långvarigt sjuka eller andra behövande. Fondmedel kan delas ut till enskilda personer som är bosatta inom Härnösands kommun.

Mer information om fonderna och ansökningar finns vid respektive e-tjänst

Ansökan från sociala samfonden för enskilda personer.

Härnösands sociala samfond - grupper

Grupper kan ansöka om fondmedel från Härnösands sociala samfond. Fondmedel kan delas ut till olika grupper och organisationer som exempelvis främjar funktionshindrade, barn och socialt funktionshindrade.

Ansökan från sociala samfonden för grupper.

Hilma Svedboms fond

Hilma Svedboms fond syftar till att hjälpa personer som på grund av sjukdom fått försämrad ekonomi eller personer som på grund av sjukdom eller funktionshinder har extra kostnader. Fondmedel kan delas ut till personer som är bosatta inom Härnösands kommun.

Ansökan från Hilma Svedboms fond.

Johan Nybergs donationsstiftelse för bostäder

Stiftelsen syftar till att betala ut hyresbidrag till familjer eller personer med låga inkomster. Sökanden ska vara bosatt inom Härnösands kommun och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Mer information om Johan Nybergs donationsstiftelse finns vid vår e-tjänst

Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne

Stiftelsen syftar till att betala ut hyresbidrag till behövande familjer och kvinnor.
Sökanden ska vara bosatt inom Härnösands domkyrkoförsamling och omfattas av pension eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring samt vars senaste fastställda förvärvsinkomst inte överstiger 2,4 prisbasbelopp

Mer information om Stiftelsen Syskonen Lindstedts minne finns vid vår e-tjänst

Kontakt för mer information
Nämndsekreterare Socialförvaltningen
Telefon: 0611 - 34 80 00