Ett tryggare Härnösand

En uteservering.

Härnösand ska vara en kommun där invånare känner sig trygga. För att uppnå det arbetar vi med att analysera och förebygga risker, men vi planerar också för att hantera situationer som ändå uppkommer så att konsekvenserna blir så små som möjligt.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunerna har lagstadgat ansvar för det brottsförebyggande arbetet.

Lagen innebär sammanfattningsvis att kommunen ska

  • kartlägga brottslighet inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild
  • besluta om åtgärdsplan
  • inrätta eller inneha samordningsfunktion
  • ha ett sammansatt råd med koppling till kommunstyrelsen.

Här läser du mer om Rådet för trygghet och hälsa tillika brottsförebyggande rådet RTH Länk till annan webbplats.

Trygghetsvandring

15 november 2022 genomfördes en trygghetsvandring för att utveckla tryggheten i Härnösand.

Är du intresserad eller har tips, kontakta Anna-Karin Hasselborg.

Anna-Karin Hasselborg
Telefon: 070-300 38 66
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se

Här kan du ta del av trygghetsvandringen som genomfördes under 2018 Pdf, 1.6 MB.

Trygghetsvandring på nätet

Trygghet är viktigt. Hur trygga vi känner oss i vardagen påverkar hur och var vi rör oss. Känslan av trygghet och otrygghet påverkar vår vardag, utveckling, möjligheter att lära oss saker och våra förmågor till att skapa relationer. Idag spenderar barn och unga en stor del av sina liv på nätet, kanske lika stor del eller till och med större del än IRL (i verkliga livet). Men vad gör de på nätet? De roar sig, umgås, lär sig, utforskar sin sexualitet, testar och överskrider gränser, skaffar sig vänner och ovänner, beter sig bra och mindre bra. Skillnaden på nätet och IRL är att det finns nya sätt att göra allt detta på. Både nya möjligheter men också nya risker. Barn och ungas liv på nätet påverkar deras hälsa och tyvärr blir riskerna på nätet allt fler.

Erfarenheter från polis, elevhälsa och forskare visar att barn har ett stort behov att dela med sig till vuxna om vad som händer på nätet och att de gärna vill att vuxna också är närvarande där.

Du som förälder/vuxen är en viktig del i ditt barns liv på nätet genom att samtala, ställa frågor och visa intresse.

Här kan du ladda ner material som beskriver hur du gör en trygghetsvandring på nätet med barn och unga

Trygghetsvandring på nätet för vårdnadshavare Pdf, 1.1 MB.

Kontakt för frågor och funderingar

Anna-Karin Hasselborg
Brottsförebyggande samordnare
Telefon: 070-300 38 66
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se

Vuxna på stan

Vuxna på stan är en verksamhet som ska skapa trygghet och goda relationer med vuxna för unga som befinner sig i centrala Härnösand under fredag- och lördagskvällar. Det är klassföräldrar eller vuxna från ideella föreningar som vandrar klockan 20.00-00.00. De känns igen på de jackor de alltid bär på sig.

Det ska vara minst fyra vandrare per klass eller förening och tillfälle.

De som "vandrar" får ett bidrag på 1 500 kr per tillfälle. Bidraget går till klasskassan eller till en aktivitet för barn eller ungdomar i föreningens regi. Vuxna på stan sker i samarbete mellan Härnösands kommun, Polisen och Domkyrkoförsamlingen.

Under sommaren är vandringarna 20.00-02.30 med en ersättning av 2000 kr.

Tänk på att ni måste anmäla er först för att bidraget ska kunna betalas ut.
Se nedan.

Prioriterade kvällar våren 2024

1 team per kväll, 20.00-00.00
Torsdag 28 mars (Fullbokad)
Fredag 26 april (Fullbokad)
Fredag 24 maj (Fullbokad)

Platser viktiga att vandra på utöver centrum; McDonalds, torget, fritidsgården, Härnösand Central, Mellanholmen.

Kontaktperson:
Jennifer Ålund
E-post: jennifer.alund@harnosand.se
Telefon: 070-301 71 66

Våldsbejakande extremism

Vad är våldsbejakande extremism?
En våldsbejakande extremistmiljö avser enligt Säkerhetspolisen ”individer, grupper och organisationer som hålls samman av en ideologi och betraktas som våldsbejakande genom att de utifrån denna förespråkar, främjar, eller utövar våld, hot, tvång eller annan allvarligt brottslighet för att uppnå förändringar i samhällsordningen; påverka beslutsfattandet eller myndighetsutövningen eller hindra enskilda individer från att utöva sina grundlagsfästa fri- och rättigheter” (Säkerhetspolisen 2019).

Säkerhetspolisen följer tre huvudsakliga våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige:

  • Den våldsbejakande högerextrema miljön,
  • Den våldsbejakande vänsterextrema miljön
  • Den våldsbejakande islamistiska miljön.

Härnösands kommuns arbete mot våldsbejakande extremism
I Härnösands kommun arbetar vi med att förebygga våldsbejakande extremism. Kommunen träffas två ggr per år för att dela en lägesbild mellan förvaltningarna och en handlingsplan mot våldsbejakande extremism finns sedan 2018 i kommunen. Den lokala samordnaren utgör kommunens kontaktpunkt gentemot andra myndigheter och kommunala verksamheter för frågor som rör våldsbejakande extremism. Samordnaren agerar även många gånger som en lots dit både externa och interna aktörer kan höra av sig för att komma i kontakt med rätt verksamhet i kommunen.

Den lokala samordnaren i kommunen är: Anna-Karin Hasselborg.

Anna-Karin Hasselborg
Telefon: 070-300 38 66
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se

Stödtelefon för yrkesverksamma
Center mot våldsbejakande extremism har en stödfunktion som nås på 08-527 44 290, klockan 9-15 helgfria vardagar. Den är till för yrkesverksamma, främst i kommuner och myndigheter på lokal nivå, som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Vid samtal får man prata med någon av experterna som arbetar på Center mot
våldsbejakande extremism. Medarbetarna har olika bakgrund med kunskap både nationellt och lokalt. https://www.cve.se/ Länk till annan webbplats.

Lämna en extrem miljö
För personer som är på väg in eller vill lämna en våldsbejakande extremistisk miljö och för anhöriga till personer som befinner sig i en extrem miljö kontakta socialtjänsten för stöd, råd och hjälp.

Socialtjänsten
Kontaktuppgifter: 0611-34 83 05, 0611-34 82 98

Rädda Barnens Orostelefon för anhöriga

Orostelefonen är en nationell stödtelefon som vänder sig till dig som är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna.

Du som ringer till Orostelefonen kan också få stöd och råd om vart du kan vända dig för att få hjälp i den kommun där du bor. Du som ringer kan vara anonym.

Orostelefon

Telefonen är öppen helgfria vardagar, måndag till fredag kl 9-12.
På onsdagar har vi även kvällsöppet kl 17-20.

Orostelefonen nås på 020-100 200 eller via e-post: orostelefonen@rb.se

Mer information finns på Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Misstankar om brott
Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, då bör du kontakta polisen.

Polisens telefonnummer för tips och anmälningar: 114 14.
Vid akuta ärenden: 112.

Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod som visat sig minska risken för inbrott med i genomsnitt en fjärdedel enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Härnösands kommun stödjer organisationen Samverkan mot brott (SAMBO)

Här kan du läsa mer om Grannsamverkan och hur du själv förebygger brott. Länk till annan webbplats.

Trafiksäkerhet

NTF

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF är en organisation som arbetar för en säker trafik. Härnösands kommun stödjer organisationen NTF Västernorrland

Här kan du läsa mer om NTF och dess arbete nationellt och i länet Länk till annan webbplats.

Informationsmaterial

Trafik är ingen lek Pdf, 3.1 MB.

Informationsmaterial till dig som har en ungdom som kör moped, mopedbil eller A-traktor.

Tillsammans mot illegala försändelser

Tillsammans mot illegala försändelser är en arbetsmetod som bygger på samverkan och kunskapsutbyte mellan aktörer för att försvåra spridningen av illegala föremål i post- och paketflödet. Detta för att i sin tur minska brott och otrygghet i samhället samt för de aktörer som hanterar försändelser med misstänkt innehåll. Det sker genom att representanter från Polismyndigheten och en kommun tillsammans bjuder in medarbetare hos företag inom post- och paketverksamhet till lokal samverkan.

Metoden har tagits fram av Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västerbotten och Länsstyrelsen Norrbotten i samverkan med berörda myndigheter och flertalet aktörer i post- och paketbranschen.

Tillsammans mot illegala försändelser - En metodhandbok Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen Västernorrland)

På Länsstyrelsens sida om brottsförebyggande arbete kan du läsa mer Länk till annan webbplats., där finns även en film som beskriver problematiken med illegala försändelser och hur vi tillsammans kan hindra spridningen.

Anna-Karin Hasselborg
Brottsförebyggande samordnare
Telefon: 070-300 38 66
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Den lyfter bland annat vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn.

Guiden finns tillgänglig på svenska och har även översatts till nio andra språk, inklusive engelska, tigrinska, turkiska, spanska, somaliska, persiska (farsi), franska, centralkurdiska (sorani) och arabiska. Information på dessa språk finns att hämta via länken nedan

Praktisk vägledning för yrkesverksamma

För yrkesverksamma som önskar använda Gängsnacket som ett hjälpmedel i sitt arbete, finns även en handledning tillgänglig. Handledningen erbjuder praktisk vägledning och stöd för att effektivt använda Gängsnacket i kommunikationen med föräldrar.

Gängsnacket – Broschyr och handledning Länk till annan webbplats. (Länsstyrelsen Västmanland)

Anna-Karin Hasselborg
Brottsförebyggande samordnare
Telefon: 070-300 38 66
E-post: anna-karin.hasselborg@harnosand.se