Förorenad mark

tunnor förorenad mark

Med förorenade områden så kan föroreningar från bland annat dagvatten sjunka ner i marken vilket kan innebära att området måste undersökas och saneras.

När behövs markundersökningar

Om du på något sätt nyttjar, gräver eller vill exploatera ett område kan du behöva ta reda på om marken är förorenad.

Ta hjälp av en sakkunnig konsult
En sakkunnig konsult hjälper dig att undersöka marken och bedöma saneringsbehovet i samband med:

Grävarbeten
Föroreningar uppmärksammas ofta i samband med grävarbeten. Innan du börjar gräva där du vet eller misstänker att det finns föroreningar, måste du undersöka marken och ta reda på hur du på bästa sätt ska hantera föroreningen och eventuella massor.

Minst 6 veckor innan du börjar gräva i förorenad mark ska du skicka in en så kallad saneringsanmälan till miljökontoret.

Tänk på att du kan behöva gräva i marken i samband med till exempel ledningsdragningar, grundläggning av hus och anläggningar, vid om-och tillbyggnad, markarbeten och markinstallationer.

Nedläggning av verksamhet
Om du planerar att lägga ner eller avveckla din verksamhet behöver du ta reda på om du har orsakat några föroreningar som du behöver sanera. Vid behov kan det bli nödvändigt för dig att sanera föroreningen innan verksamheten kan betraktas som helt avslutad.

Ändrad verksamhet eller markanvändning
Om du vill ändra inriktning på din verksamhet eller använda din fastighet på ett nytt sätt kan det betyda att du behöver undersöka och eventuellt sanera marken eller byggnaderna. En ändring av verksamhet eller fastighetens nyttjande kan innebära att människor kommer att vistas i området på ett annat sätt än idag. Därför måste du ta reda på om marken är lämplig att använda på det sätt som du har tänkt dig.

Fastighetsöverlåtelser
I samband med fastighetsöverlåtelser är det viktigt för både köpare och säljare att ta reda på om marken är förorenad och om den behöver saneras. Den som har orsakat en förorening är i första hand ansvarig för föroreningen men även den som köper en fastighet köper på sig ett ansvar.

Detaljplaner i förorenade områden
Innan ett område kan bebyggas behöver kommunen och du som vill exploatera ta reda på om marken innehåller föroreningar som måste åtgärdas. Innan detaljplanen kan antas behöver behovet av åtgärder, saneringskostnader och ansvar för saneringen vara utrett och dokumenterat.

Bygglov i förorenade områden
Du behöver utreda föroreningssituationen i samband med att du söker bygglov inom industriområden eller andra områden där marken kan vara förorenad. Om det visar sig att marken är förorenad kan det innebära att du måste sanera marken innan du får börja bygga.

Om du upptäcker eller orsakar en förorening

Om du upptäcker eller orsakar en förorening ska du alltid upplysa oss på samhällsförvaltningen om föroreningen.

Tipsa samhällsförvaltningen
Om du ser en misstänkt förorening kontakta oss på samhällsförvaltningen: telefon: 0611-34 80 00. När vi har tagit emot din information åker vi ut för att titta på föroreningen. Eventuellt ber vi dig följa med och visa platsen.

Lämna en upplysning som verksamhetsutövare/fastighetsägare
Om du som verksamhetsutövare eller fastighetsägare upptäcker en förorening är du skyldig att omgående upplysa oss på samhällsförvaltningen om din upptäckt. Upplysningsskyldigheten gäller även i områden som man redan vet är förorenade.

Ring till samhällsförvaltningen och berätta om föroreningen:
telefon: 0611-34 80 00.

Samhällsförvaltningen kan ställa krav på den som är ansvarig för föroreningen att undersöka och vid behov åtgärda föroreningen.

Om det inträffar en olycka
Om du upptäcker en förorening i mark eller grundvatten när du gräver ska arbetet omedelbart stoppas och du ska omgående kontakta samhällsförvaltningen.
För att få fortsätta gräva i ett förorenat område behövs en anmälan till samhällsförvaltningen. Använd blanketten ”Grävarbeten i förorenad jord”, som du sedan skickar in till oss på Samhällsförvaltningen, adress och även kontaktuppgifter till oss hittar du längst ner på sidan. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar.

Om det sker ett utsläpp
Du ska också kontakta samhällsförvaltningen om du under arbetet råkar ut för en olycka som förorenar mark. Om du råkar ut för en olycka där olja, drivmedel eller andra kemiska ämnen läcker ut i omgivningen ska du först kontakta räddningstjänsten (112). Därefter måste du undersöka föroreningens omfattning och spridning och lämna in en saneringsanmälan till miljökontoret.

Samhällsförvaltningens roll i saneringsarbetet
När vi på samhällsförvaltningen har fått in en anmälan om en förorening, är det vår uppgift att åka ut och titta på föroreningen, vid behov ber vid dig som anmält in en förorening att visa oss platsen.

Vi utför inga undersökningar och saneringar utan letar rätt på den som är ansvarig för föroreningen och ställer krav på att föroreningen ska undersökas och åtgärdas.

Vilka skyldigheter och vilket ansvar finns det vid förorenad mark?

Om en förorening upptäcks på en fastighet är det fastighetsägarens eller verksamhetsutövarens skyldighet att omgående underrätta tillsynsmyndigheten (miljökontoret). Enligt miljöbalkens tionde kapitel är det verksamhetsutövaren som är utrednings- och saneringsansvarig, men även fastighetsägaren kan bli ansvarig.

Upplysningsskyldighet

Enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalken ska miljökontoret omgående underrättas om man upptäcker en förorening.

Saneringsanmälan

Sanering och grävning i förorenade områden är miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till miljökontoret. Anmälan om saneringsåtgärder och anmälan om grävning i förorenad jord ska skickas in minst sex veckor innan arbetena påbörjas.

Även undersökningar kan vara anmälningspliktiga. Kontakta därför alltid oss på miljökontoret innan undersökning/provtagning, kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Ditt ansvar när du köper eller säljer en förorenad fastighet

Läs mer:

Samhällsförvaltningens ansvar

Samhällsförvaltningen har tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in. Samhällsförvaltningen kan komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

Läs gärna ”Samhällsekonomisk analys av arbetet med förorenade områden i Sundsvall, Enveco med flera 2011 Länk till annan webbplats.”, som är en analys för hur kommunen kan arbeta med förorenade områden på bästa sätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vägledning: undersök och sanera förorenad mark

Här finns information och checklista för dig som behöver undersöka och sanera mark, sediment eller byggnader med förhöjda halter av miljöfarliga ämnen

När du ska undersöka och åtgärda ett förorenat område måste du ta fram och lämna in handlingar till oss på samhällsförvaltningen. Nedan finner du information om vad handlingarna bör innehålla. Låt en sakkunnig konsult hjälpa dig att göra handlingarna

1. Historisk beskrivning

För att få reda på om marken behöver undersökas ska en historisk beskrivning sammanställas och lämnas in till samhällsförvaltningen.

Områdets historia visar var det kan finnas föroreningar, hur många provpunkter som behövs och var de ska placeras. En bra historisk beskrivning kan optimera kommande undersökningar och är ett underlag för att ta fram ett provtagningsprogram för miljötekniska markundersökningar.

Den historiska beskrivningens omfattning varierar från fall till fall men ska alltid redovisas i en rapport med tillhörande kartor. Av rapporten ska till exempel följande framgå:

Verksamheter

 • Beskrivning av verksamheter och processer som bedrivits i området, genom tiderna.
 • Föroreningar som kan ha uppkommit till följd av respektive verksamhet.
 • Karta som visar var respektive verksamhet har legat.

Punktkällor

 • Cisterner, tankställen, oljeavskiljare samt annan hantering och lagring av bränslen och oljor
 • Verkstäder, smörjgropar och lagring av farligt avfall
 • Kända spill och olyckor
 • Fyllnadsmassor, upplagsställen och deponier

Kartor och ritningar

 • Översiktskarta.
 • Situationsplan (historiska och aktuella).
 • Flygfoton
 • Fotografier.

2. Förslag till provtagningsprogram

Utifrån det som kommit fram i den historiska beskrivningen tar den sakkunnige fram ett förslag för hur området kan undersökas.

Förslaget till provtagningsprogram skickas till samhällsförvaltningen tillsammans med den historiska beskrivningen.Börja inte undersökningen förrän du fått svar från samhällsförvaltningen om att vi har godkänt förslaget.

Innehållet i ett provtagningsprogram:

Bakgrund:

 • Syfte och avgränsning (varför behövs undersökningen och vilken omfattning har den).
 • Misstänkt föroreningssituation.
 • Exponeringsvägar, skyddsobjekt samt nuvarande och framtida markanvändning.

Metodik:

 • Undersökningsstrategier (vilka prover som ska tas och hur).
 • Provtagningsmetoder och kvalitetssäkring (enligt riktlinjer från Naturvårdsverket och Svenska geotekniska föreningen).
 • Provtagningsdjup och nivåer.
 • Planerade fält och laboratorieanalyser.
 • Provtagningsplan/skiss där provpunkternas läge framgår.

3. Undersökningsrapport

När undersökningarna är gjorda enligt provtagningsprogrammet ska en undersökningsrapport skickas in till oss på samhällsförvaltningen. I rapporten ska du beskriva föroreningssituationen. Du ska också bedöma riskerna för människors hälsa och miljö.

Innehållet i en undersökningsrapport:

Allmänna uppgifter

 • Kontaktpersoner och faktureringsadress.
 • Bakgrund, syfte och metod.

Objektsbeskrivning

 • Historik.
 • Nuvarande och planerad användning av marken.

Övergripande mål för området

 • Hur området ska kunna användas efter saneringen.

Områdesbeskrivning

 • Topografi.
 • Recipienter.
 • Skyddsvärden.
 • Mark- och grundvattenförhållanden.

Föroreningssituation

 • Analysresultat.
 • Föroreningsmängder.
 • Volym/mängd förorenade massor.
 • Utbredning i plan och profil.

Riskbedömning

 • Beskrivning av risker för människors hälsa och miljö.
 • Beskrivning av behovet av att minska riskerna.

Jämför uppmätta halter med Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark (NV rapport 5976). Det finns generella riktvärden för ”känslig markanvändning” såsom bostäder och skolor samt ”mindre känslig markanvändning” såsom industrimark och vägar.

Jämför uppmätta halter med platsspecifika riktvärden (om förutsättningarna i ditt område inte stämmer med den generella modellen). Platsspecifika riktvärden för just ditt område kan en sakkunnig ta fram med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Det är viktigt att antaganden och värden som används i beräkningen är tydligt beskrivna och motiverade.

Åtgärdsförslag inklusive riskvärdering

 • Beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas.
 • Motivering till föreslagna åtgärder.
 • Motivering till varför inga åtgärder behövs.

Svar från samhällsförvaltningen

När samhällsförvaltningen har granskat undersökningsrapporten får du ett skriftligt svar med något av följande besked:

 • Kompletterande uppgifter behövs.
 • Mer undersökningar behövs.
 • Sanering behövs.
 • Ärendet avslutas – ingen risk för människor och miljö.

4. Anmälan om saneringsåtgärder

Sanering klassas som miljöfarlig verksamhet och måste anmälas till oss på samhällsförvaltningen. Du ska skicka in en skriftlig anmälan om sanering senast sex veckor innan du börjar sanera. Vi granskar och svarar på anmälan och lämnar vid behov villkor för saneringen.

Innehållet i en saneringsanmälan:

Administrativa uppgifter

 • Byggherre/verksamhetsutövare
 • Organisationsnummer
 • Postadress (för beslut med mera)
 • Kontaktperson (namn, telefon, e-post)
 • Fakturamottagare
 • Fakturaadress
 • Märkning av faktura

Bakgrund

 • Beskrivning av utförda miljötekniska markundersökningar och föroreningssituationen.

Behov och mål

 • Övergripande åtgärdsmål, det vill säga hur området ska användas efter sanering.
 • Tillämpliga riktvärden, generella eller platsspecifika riktvärden (inklusive beräkning).
 • Saneringsbehov: ytor, djup volymer samt material som behöver saneras.
 • Saneringsmetod, exempelvis grävsanering, inneslutning, stabilisering, in-situ-behandling.
 • Mätbara åtgärdsmål.

Genomförande

 • Tidplan.
 • Arbetsplan som beskriver hur saneringsarbetet kommer att gå till.
 • Schaktplan som visar i vilken ordning massor kommer att schaktas.
 • Situationsplan som visar det förorenade området, arbetsområdet, infartsvägar, bodar med mera.
 • Masshanteringsplan som beskriver hur jord med olika föroreningshalter kommer att särskiljas, hanteras, mellanlagras, återanvändas samt till vilka mottagningsanläggningar som förorenad jord skickas till.
 • Återställning.

Kontrollprogram

 • För yt- och grundvatten (före, under och efter saneringsarbetet).
 • Kontroll av schaktbotten och schaktväggar.
 • Kontroll av inkommande och utgående massor.

Skyddsåtgärder

 • Risker och miljökonsekvenser som kan uppkomma under saneringsarbetet.
 • Skyddsåtgärder: stängsel, dammskydd, bodar, information med mera.

5. Slutredovisning

Slutredovisningen är ditt kvitto på att saneringen utförts på ett bra sätt. För mindre saneringsarbeten finns en slutredovisningsblankett, som du hittar längst ned på sidan under fliken ”Blanketter”

Redovisningen ska skickas till samhällsförvaltningen senast tre månader efter avslutad sanering. Samhällsförvaltningen granskar slutredovisningen och skickar ett skriftligt svar tillbaka till dig.

Innehållet i en slutredovisning:

1. Beskrivning av saneringsarbetet

 • Sammanfattning av saneringen.
 • Incidenter och avvikelse från anmälan.
 • Mängden jord, vatten, sediment och så vidare, som har omhändertagits och vart det skickats.
 • Resultat av löpande saneringskontroll.

2. Resultat

 • Analysresultat från slutkontrollen.
 • Mängden föroreningar som är kvar.
 • Beskrivning av föroreningssituationen efter avslutad sanering.
 • Skiss på sanerat område, provpunkter och kvarvarande föroreningar.

3. Bedömning och slutsatser

 • Har målen med saneringsåtgärden uppfyllts?
 • Kvarstår några risker för människors hälsa och miljö?
 • Begränsas markanvändningen i framtiden och i så fall på vilket sätt?
 • Har området fått en ny riskklass enligt MIFO?
 • Finns behov av uppföljande provtagning, ge förslag.

Blankett: Anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet - efterbehandling av förorenat område Pdf, 280.3 kB.