Information om installation av cistern och hantering av brandfarlig vätska

I naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor finns bestämmelser om cisterner och vilka kontroller som ska göras. Mark, vatten, växter och djur skadas vid utsläpp från läckande cisterner.

Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnena i oljan. Eventuella skador kan endast upptäckas vid en kontrollbesiktning av cisternen.

Anmälan om cistern för förvaring av brandfarlig vätska

Du som ska installera en cistern för eldningsolja, diesel eller spillolja ska i god tid före installationen informera samhällsnämnden.

Informationsplikten gäller för cisterner:

  • som rymmer mer än 1 m3 i eller ovan mark
  • som rymmer mer 250 liter i eller ovan mark inom vattenskyddsområde

Om samhällsnämnden inte informeras om en installation av en cistern kan dess ägare bli skyldig att betala miljösanktionsavgift.

Anmälan om installation av cistern

Krav på besiktning av cisterner

Cisterner ska kontrolleras efter tillverkning, vid installation och vid förändringar, t.ex. efter en reparation.

Cisterner ska också besiktigas med jämna intervall. Intervallerna varierar mellan 3 och 12 år beroende på cisternens konstruktion och placering. Intervallen anges i Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:5).

Normalt intervall för cisternkontroll

S-cistern, saknar korrosionsskydd

K-cistern, har korrosionsskydd

Kontroll vart 6:e år

Kontroll vart 12:e år


Besiktningen av cisternen ska utföras av en besiktningsfirma som är ackrediterad, d.v.s. att besiktningsfirman är godkänd för att kunna utföra kontroller av cisterner. Besiktningsfirmor som är ackrediterade hittar du på Swedacs hemsida. Länk till annan webbplats.

Om en cistern ska placeras inom ett vattenskyddsområde kan samhällsnämnden ställa ytterligare krav på placeringen och skyddet för cisternen. I vissa fall kan det vara direkt olämpligt att installera en cistern och miljöskyddsnämnden kan då förbjuda installationen.

En cistern bör placeras så att den enkelt kan besiktigas. Om det finns risk för att cisternen kan bli påkörd, ska den utrustas med ett påkörningsskydd.

Varför ska cisterner besiktigas?

Många cisterner är gamla och kan ha börjat rosta inifrån. Detta kan endast upptäckas vid en besiktning. Besiktningsfirman kontrollerar bland annat att cisternen är tät och att överfyllnadsskyddet fungerar. Ett läckage av olja kan leda till att marken och grundvattnet blir förorenat. Det räcker exempelvis med en liter dieselolja för att göra en miljon liter vatten odrickbart! Vidare kan saneringar efter oljeskador bli mycket dyra.

Skrotning av cistern

Vad ska jag göra när cisternen inte behövs längre?

De krav som ställs när en cistern tas ur bruk är att den ska tömmas och rengöras samt, om det är möjligt, plockas bort. Påfyllningsanslutningen ska tas bort så att påfyllning inte kan ske av misstag i framtiden. Det finns exempel på källare som av misstag blivit fyllda av eldningsolja eftersom påfyllningsanslutningen funnits kvar efter att en cistern tagits bort.

Underjordiska cisterner är ibland svåra att avlägsna. Dessa ska fyllas helt med sand så att marksättningar undviks om cisternen rostar sönder.

Anmälan om att ta cistern ur bruk