Regler kring husdjur och andra djur

Kossor som springer på gräset.

Djur är ett viktigt och vanligt inslag i många människors vardag. Djur som behandlas rätt ger mycket tillbaka till sin ägare och det är därför viktigt djuren ska kunna vistas bland oss och må bra. Men det finns också risk att djurens närvaro skapar problem för andra och det finns därför en del regler kring djurhållning.

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska skötas så att risk för människors hälsa inte uppstår. De ska självklart också skötas så att djuren själva inte far illa. Misstänker du att djur behandlas illa eller vill starta kennel ska du kontakta Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsen når du på telefon: 0611 - 34 90 00

Husdjur

Husdjur ska skötas på ett sådant sätt att de inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende. Mer om hund- och katthållning hittar du längre ner på sidan.

Ibland behöver du tillstånd
Tillstånd krävs inom de flesta områden i Härnösand om du vill ha vissa djur, som orm, häst, gris eller höns.

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Hundar

Hundar ska hållas kopplade på särskilt anordnade lekplatser, badplatser, parker, planteringar, friluftsanläggningar och inom områden med tydlig stadsprägel.

Under tiden 1 mars – 20 augusti är det dessutom förbjudet för hundar att springa lösa i skog och mark där det finns vilt.

En vovve

Skyldigheter
Som hundägare ska du alltid plocka upp förorening efter hund längs gator och parkvägar.

Vanvård
Misstänker du att en hund är utsatt för vanvård, ska du kontakta länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Läs mer i de allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 383.7 kB.för Härnösands kommun om vad som gäller för dig som hundägare.

Läs mer:
Länsstyrelsen i Västernorrlands län Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Katter

Du som äger katt har ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter din katt och håller den under uppsyn för att undvika klagomål från grannar. Det finns ingen lag som förbjuder folk att släppa ut sin katt.

En kattunge som heter Knatte

Om du har din katt lös utomhus ska den vara märkt med dina kontaktuppgifter eller vara ID-märkt.

Se till att din katt:

  • Inte uträttar sina behov i lekparker och sandlådor
  • Inte vållar skada inom offentlig plats

Lösspringande katter
Störs du av katter där du bor, kontakta först och främst ägaren till katten. Om problemen fortsätter, kontakta din fastighetsägare eller din bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten redogör oftast skyldigheter för djurägare. Ibland kontaktas Samhällsförvaltningen i frågan. Samhällsförvaltningen utför, i normalfallet, inte några åtgärder eftersom löst springande katter inte anses som en olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Höns, kor, hästar, getter, får och grisar 

Du måste ha ett särskilt tillstånd för att få hålla nötkreatur, häst, get, får och svin eller pälsdjur och fjäderfä, som inte är sällskapsdjur, inom område med detaljplan. Anledningen till att det krävs tillstånd är att djuren inte ska orsaka problem för närboende

Ett gäng med hönor

Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

För att minimera störningar för omgivning och grannar är tillståndet ofta förenat med vissa krav. Djurhållningen får till exempel inte orsaka olägenheter för kringboende genom lukt- eller ljudstörningar.

Ingen avgift tas ut om du ansöker om maximalt 5 höns och ingen tupp.

Vilda djur

I vår kommun bor vi ganska naturnära. Ibland kan du ha turen att få en naturupplevelse i din egen trädgård. Men i vissa fall kan de vilda djuren upplevas som ett problem.

Tänk på att dina grannar kanske inte har samma naturintresse som du. Undvik därför att mata vilda djur som kan upplevas som störande av omgivningen.

Rådjur och grävlingar

Det är inte ovanligt att rådjur och grävlingar söker sig in i trädgårdar för att kalasa på alla läckerheter som finns där. Detta betraktas inte som olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken och hanteras inte av kommunen.

Vilda djur som kan orsaka skada eller sprida smitta

Det är fastighetsägarens ansvar att bedöma och ta till åtgärder mot djur som kan orsaka skada eller sprida smitta på egendomen. Det kan exempelvis röra sig om grävlingar eller skabbrävar. Följ jaktlagens bestämmelser för skyddsjakt Jaktlag (1987:259) Länk till annan webbplats.

Mer information om skyddsjakt

Övergivna och döda djur

Här hittar du information om vart du vänder dig om du hittar övergivna eller döda djur.

Skadade vilda djur

Vilda djur som upptäcks skadade, sjuka eller döda är en fråga för jägare eller polis. Läs mer om skadade vilda djur på följande länkar:

Jakt, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om viltolyckor på www.viltolycka.se Länk till annan webbplats.

Döda fiskar

Döda fiskar och vattendjur kan bero på olika saker, exempelvis farliga utsläpp, sjukdom eller algblomning som har gjort att vattnet har dålig kvalité.

I Bottniska viken är det inte ovanligt att du kan hitta död spigg i större mängd observeras längs stränder under sommar och sensommar. När spiggen har lekt är det naturligt med en viss dödlighet. Fiskdöd kan även bero på att de drabbas av olika sjukdomar.

Döda sälar

Sälar kan dö naturligt av olika sjukdomar eller svälta ihjäl. Mänsklig påverkan i form av utsläpp av kemikalier, gifter eller olja kan också orsaka säldöd. vill ha information av döda sälar, läs mer och rapportera på Naturhistoriska riksmuseet (NRM) Länk till annan webbplats.

Döda sällskapsdjur

Du får gräva ner döda sällskapsdjur på egen mark om det kan ske utan olägenhet och risk för smittspridning/förorening. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget.

Välj en lämplig plats och gräv ned djuret. Tänk på att gräva så djupt att inte vilda djur kan gräva upp liket. Tänk på att inte gräva ner djuret för nära vattentäkter, vattendrag eller diken.

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt sällskapsdjur.

Skyddsjakt

Djur och fåglar är fredade (skyddade), även ägg och bon. Du får bara fånga eller döda vilda djur om det finns stöd i jaktlagen.

Jakt

Du får endast jaga vilt om det följer direkt av jaktlagen eller är beslutat med stöd av den. Även i jaktförordningen finns regler som du som jägare ska följa.

Skyddsjakt

Beslut om skyddsjakt är ett undantag från bestämmelserna i jaktlagen om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade.

Det är i regel länsstyrelsen som fattar beslut om skyddsjakt. Om skyddsjakt är nödvändig för att skydda människors hälsa kan kommunen fatta beslut om det.

Härnösands kommuns skyddsjägare

Härnösands kommuns skyddsjägare kan anlitas av dig som upplever olägenhet av skadedjur på den egna fastigheten, vilket debiteras den enskilde. Kommunen bekostar alltså inte sådana åtgärder.

Nedgrävning av häst

Så här går du tillväga vid nedgrävning av död häst

För att undvika spridning av smittsamma sjukdomar måste döda djur tas om hand på ett säkert sätt. Döda djur ska normalt sändas till en godkänd eller registrerad anläggning eller mottagare, men hästar kan grävas ner på en annan plats om du följer kommunen anvisningar.

Kommunens anvisningar: Nedgrävning av häst Pdf, 59.9 kB.

Fåglar

I vissa fall kan fåglar orsaka olägenheter. Duvor och andra fåglar kan bygga bo på balkonger, fönsternischer, och liknande vilket kan skapa problem med nedsmutsning. Måsar bygger ofta bon på tak vilket medför att de kan skrika och skräna på nätterna.

Under våren kan fåglar vara ett problem under häckningsperioden, dessa problem försvinner dock sen när ungarna lärt sig flyga. När måsarna har ungar kan de till exempel anfalla förbipasserande.

Förebygga problem

  • Mata inte fåglarna
  • Man kan göra det svårare för fåglar att bygga bo till exempel genom att sätta upp nät eller montera så kallade trådpiggar på ställen där fåglarna gärna sitter.

Om du har långvariga problem med fåglar 

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att lösa problemet med störande fåglar. Du ska skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar och skadedjur.

Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med föreslagna åtgärder.

  • Håll gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar
  • Var noggrann med avfallshantering. Det betyder stängda soptunnor, komposter, papperskorgar med lock och regelbunden städning av platser där matrester kan förekomma.
  • De boende ska vara informerade om att matning av småfåglar kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.
  • Ta bort fågelbon från tak och hängrännor
  • Uppsättning av nät, piggar, plåtar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.

Avskjutning vid svårare fall

Om du som fastighetsägare vidtagit åtgärder och det inte hjälper kan du mot avgift få hjälp med avskjutning av skytt som har polisens tillstånd att avlossa skott i tätbebyggda områden.

Det är inte effektivt eller långsiktigt att skjuta av fåglarna då nya snart flyttar in så länge den gynnsamma omgivningen finns kvar. Det är bättre att försvåra för fåglarna att häcka. Vid flera misslyckade försök att bygga bon och föda upp ungar kommer fåglarna självmant söka sig bort.