Miljöskydd

Flygbild över skorstenarna på HEMAB:s kraftvärmeverk.

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt.

Samhällsförvaltningen utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Härnösands kommun. Tillsyn innebär att vi kontrollerar att verksamheter har en fungerande egenkontroll och att de inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser.

Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling där alla har en skyldighet att förvalta naturen väl.

Värmepumpar

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord och sjö har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan när du ska installera en sådan värmepump.

En värmepump som tar värme från luften, det vill säga en luftvärmepump, behöver du dock inte anmäla. Tänk bara på att kontrollera att den är avsedd för vårt nordiska klimat och att det inte blir bullerstörningar för omgivningen.

Anmäl värmepumpen

Du ska anmäla värmepumpen i god tid innan installationen sker. Anmälan ska godkännas innan installationen får påbörjas. Anmälan ska göras av fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.

Mer information finns på sidan för anmälan.

Anmälan om installation av värmepump - högst 10 MW

Om värmepumpen ersätter en oljecistern

Om du planerar att installera en värmepump betyder det kanske att du har en oljecistern som ska tas ur bruk, eller redan har tagits ut bruk. Gamla cisterner som inte används bör avlägsnas snarast och cisternen och rörledningarna ska tömmas och rengöras. Du behöver anmäla borttagandet av cistern innan den tas ur bruk.

Anmälan om att ta cistern ur bruk

Läs mer om värmepumpar

Normbrunn 16

Energibrunnen ska utformas och anläggas enligt kriterier i Normbrunn 16 som beskriver försiktighetsåtgärder vid anläggning av energibrunn. Normbrunn 16 är ett dokument framtaget av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Brunnens utformning ska bland annat förhindra att förorenat ytvatten eller ytligt liggande grundvatten tränger ner i energibrunnen och berggrundsvattnet. Mer information om dokumentet finns på SGU:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kemikalier

Som företagare har du ansvar för att de ämnen du tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter, och att varningsmärka produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Företagarens ansvar

En ny kemikalielagstiftning (REACH) trädde i kraft i juni 2007. Lagstiftningen kommer att införas stegvis och är mer omfattande och lägger ett större ansvar på företagen. Reach står för Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach ställer krav på företag som är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare. Företagen bär ansvaret för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden och använder inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

För att få svar på frågor om hur lagstiftningen berör dig och hur du kommer att påverkas, se Kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Hur vet jag vilka produkter som kan vara skadliga

Tillverkare och importörer av kemikalier har skyldighet att ta reda på vad det kan finnas för risker med produkten och att varningsmärka de produkter som kan vara skadliga för människa och miljö.

Den statliga Kemikalieinspektionen övervakar att produkter är märkta på rätt sätt och att tillverkare och importörer har det underlagsmaterial som behövs för att märka produkterna. Bra information om kemikalier och märkning finns på kemikalieinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats.

Minska riskerna med kemikalier 

I hemmet och på fritiden används en hel del olika produkter som är miljö- eller hälsoskadliga, till exempel färger, lösningsmedel, fotokemikalier, bekämpningsmedel och oljor. Rester av sådana kemikalier ska samlas upp och lämnas in till en miljöstation.

I första hand bör man minska användningen av kemikalier och välja de som är minst skadliga. Idag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval. I miljölagstiftningen står det att användning av kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvikas om produkterna kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga.

Bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel är framtagna för att vara giftiga. Inga bekämpningsmedel är därför bra för miljön. Idag används en stor mängd bekämpningsmedel i villaträdgårdar. Istället för kemiska bekämpningsmedel finns idag medel som är mindre skadliga och som bör prövas i första hand. Alla bekämpningsmedel måste vara godkända för att få användas. För spridning av bekämpningsmedel gäller särskilda regler.

Anmälan om spridning av växtskyddsmedel krävs skriftligen vid spridning på:

 • Banvall
 • Områden större än 1 000 m² som inte omfattas av krav på tillstånd där allmänheten får färdas fritt med undantag från åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av Jordbruksverkets föreskrifter.

Anmälan ska göras senast fyra veckor före den dag då spridningen ska påbörjas. Den som avser att sprida bekämpningsmedel på områden där allmänheten fritt får färdas ska informera om spridningen med synliga anslag en vecka före spridningen.

Tillstånd för spridning av växtskyddsmedel krävs om spridning ska ske;

 • inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • på tomtmark för flerfamiljshus
 • på gårdar till förskolor och skolor
 • på lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • i parker och trädgårdar dit allmänheten har tillträde
 • vid planerings- och anläggningsarbeten (förebyggande bekämpning i samband med anläggning av vägar och gator)
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material

Tillstånd ska sökas fyra veckor innan spridning.

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till mark, vatten eller luft, som hanterar kemikalier eller avfall, eller som kan störa omgivningen genom till exempel buller eller lukt. Samhällsförvaltningen utövar tillsyn av miljöfarliga verksamheter i Härnösands kommun.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga
Avloppsreningsverk, fordonstvätt, billackering, avfallsanläggning och upplag, rökeri, asfaltverk, vattenbruk, motorsportbana och ytbehandlare är exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga. Ofta är det hur mycket kemikalier som används eller hur stor produktionen är som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Av miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats. framgår vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Anmäl minst sex veckor innan du startar
Om du ska starta en miljöfarlig verksamhet måste du lämna in en anmälan till samhällsnämnden. Detta gäller verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen. Anmäl din verksamhet minst sex veckor innan du planerar att starta den.

Om du planerar en ändring av din verksamhet som till exempel innebär en förändring av tillverkningsprocessen eller reningsförfarandet måste du göra en anmälan. För ändringsanmälan gäller också att den ska göras minst sex veckor i förväg.

Om du vill veta mer om hur du ska göra en anmälan kan du läsa om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälan enligt miljöbalken. Pdf, 83.7 kB.

Tänker du starta en miljöfarlig verksamhet? Hör av dig till samhällsförvaltningen.

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken Pdf, 149.9 kB.

Medelstora förbränningsanläggningar

Verksamhetsutövare som ansvarar över medelstora förbränningsanläggningar är skyldiga att underrätta tillsynsmyndigheten om anläggningen enligt förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning med sammanlagd effekt på 1 MW eller högre, men högst 50 MW. Du hittar mer information om medelstora förbränningsanläggningar, registreringsplikt och anläggningseffekt hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats..

Förbränningsanläggningar omfattas dessutom av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen och kan därav vara anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken.

Enligt förordningen om medelstora förbränningsanläggningar ska tillsynsmyndigheter offentliggöra uppgifter om anläggningarna till allmänheten på tillsynsmyndighetens hemsida. I excelfilen nedan finns information om de förbränningsanläggningar som är registrerade av Härnösands kommun.

Dessa förbränningsanläggningar är registrerade av Härnösands kommun:
Motorn 5, Härnösand Energi & Miljö AB
Saltvik 2:65, Härnösand Energi & Miljö AB
Älgen 2, Härnösand Energi & Miljö AB

Vindkraft

I det tematiska tillägget till vår översiktsplan Vindkraft i Härnösand framgår vilka områden som lämpar sig för en vindkraftsetablering. På Energimyndighetens hemsida Länk till annan webbplats. kan du se mer vilka vindkraftsprojekt som är uppförda och vilka som är inne i en process för att uppföras.

Bilagor:

Tematiskt tillägg vindkraft Pdf, 2.9 MB.

Utlåtande efter utställning Pdf, 296.3 kB.

Politisk viljeyttring om vindkraftens lokala nytta, ställningstagande om ersättning Pdf, 112.9 kB.

PCB

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet. I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

Inventering och sanering av PCB i byggnader

Du som äger industribyggnader eller flerbostadshus som är byggda eller renoverade under åren 1956-1973 är skyldig att kontrollera dessa. Resultatet ska redovisas till samhällsförvaltningen enligt förordning om PCB (SFS 2007:19). Länk till annan webbplats.

Vad är PCB?

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas och användas på 1930-talet.

PCB har använts i en rad olika produkter, exempelvis transformatorer, kondensatorer, båtbottenfärg, hydrauloljesystem, förseglingsmassor i isolerglas och som mjukgörare i plaster och fogmassor. I mitten av 1960-talet fann man att PCB spridits till naturen och på 1970-talet förbjöds ämnet.

Varför ska PCB saneras?

PCB är farligt för miljön och för människors hälsa. PCB tas lätt upp av levande organismer och har skadliga effekter på fortplantningsförmåga, immunförsvar och nervsystem hos både djur och människor.

Via läckage från fogar och felaktig hantering av PCB-haltigt rivningsmaterial har PCB fått en så storskalig spridning att vi kan finna spår av det överallt omkring oss. Intaget via livsmedel är avgörande för den halt vi har i kroppen.

Alla byggnader, förutom en- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader, som är uppförda eller renoverade under åren 1956-1973, ska därför kontrolleras och saneras med när det förekommer PCB-produkter.

Var finns PCB?

PCB användes i Sverige bland annat i den stora satsningen på bostadsproduktion på 1960-talet. Ämnena finns fortfarande kvar i vissa byggmaterial och produkter. PCB avges från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. PCB kommer också ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB.

Fogmassor
Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan kan även finnas dold bakom plåtfasader och fönsterlister.

Golv
PCB kan finnas i plastbaserade golvmassor för fogfria, halkskyddade golv som har lagts in i storkök och industrilokaler under åren 1956-1973.

Isolerrutor
Vissa typer av isolerrutor från tiden 1956-1980 är förseglade med PCB-haltig massa. Dessa rutor användes framförallt i offentliga byggnader, kontorshus med mera och inte i någon större utsträckning i bostadshus.

Kondensatorer
Kondensatorer med PCB kan förekomma i lysrörsarmaturer installerade före 1980. Små kondensatorer i enfasmotorer installerade fram till 1980 kan innehålla PCB-oljor och finns bland annat i fläktar till oljebrännare, i cirkulationspumpar, tvättmaskiner, centrifuger, torktumlare och köksfläktar.

Inventering av PCB

Inventeringsarbetet kan beställas av en konsult med kompetens att inventera PCB. Efter att en fastighet har inventerats ska resultatet rapporteras till miljöförvaltningen.

Fog- och golvmassor
Inventeringen av fog- och golvmassor ska omfatta byggnader som är uppförda eller renoverade mellan åren 1956 och 1973.

Inventeringen har till uppgift att samla in uppgifter som behövs för att göra en bedömning av var och hur mycket PCB som finns i en byggnad. Genom att ta prover och sända dem på analys kan en bedömning göras av vilka byggnadsdelar som måste saneras och vilka som kan friklassas. Ett laboratorium som är ackrediterat för analys av PCB ska anlitas.

Andra byggvaror

Övriga byggvaror, till exempel isolerrutor och kondensatorer, som innehåller eller kan misstänkas innehålla PCB ska dokumenteras. Produkterna ska märkas upp för att kunna omhändertas på ett miljöriktigt sätt vid byte, underhåll och rivning. De ska då tas omhand som farligt avfall.

Sanering av PCB

 • Fogmassor och halkskyddad golvmassa som innehåller PCB i en halt över 500 mg/kg ska avlägsnas snarast.
 • Fogar och halkskyddade golv med lägre halt PCB (50-500 mg/kg) ska avlägsnas senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Saneringen ska anmälas skriftligt till samhällsförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Om saneringen avser fogmassor ska även metod för sanering anges i anmälan.

Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa. Anlita därför ett saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-saneringar och som vid saneringar arbetar enligt Svenska Fogbranschens Riksförbunds (SFRs) metod eller annan likvärdig metod.

Allt avfall som uppstår i samband med saneringen ska hanteras som farligt avfall.

Taxa miljöbalken

Samhällsnämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Taxan är beslutad av kommunfullmäktige och baseras på en timavgift: Timavgiften är 1165 kronor från och med 1 januari 2024.

Härnösands kommuns taxabestämmelser enligt miljöbalken Pdf, 205 kB.

Avgift för prövning och tillsyn

Prövning av tillståndsansökningar, dispenser och handläggning av anmälan om att starta verksamhet debiteras med fasta avgifter eller med timavgift. Vilken avgiften är framgår av taxebilaga 1.

Taxabilaga 1 - Avgifter för prövning och tillsyn Pdf, 159.6 kB.

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter

Avgifterna för tillsyn enligt miljöbalken tas ut i form av årsavgifter eller timavgifter. Anläggningar med regelbundet tillsynsbehov får betala en årsavgift. Vilka verksamheter detta är framgår av en förteckning i taxans bilaga 2. Timavgift tillämpas för all övrig tillsyn.

Taxabilaga 2 - Avgifter för tillsyn av miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånd- eller anmälningsplikt gäller enligt miljöprövningsförordningen Pdf, 832.6 kB.