Anmälan om installation av värmepump - högst 10 MW

Om du installera en värmepump ska du anmäla det till samhällsförvaltningen i god tid innan installationen sker. Anmälan ska lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Anmälan ska göras av fastighetsägare eller den som får värmepumpen installerad.

Till anmälan ska bland annat en karta bifogas som visar följande:

  • Tänkt placering för borrhål
  • Kollektorns placering
  • Byggnader
  • Fastighetsgränser
  • Närliggande fastigheter
  • Eventuella dricksvattenbrunnar i anslutning till fastigheten

När får jag besked

Samhällsnämnden bedömer om anläggningen är lämplig utifrån bland annat anläggningstyp, lokalisering, köldmedium och köldbärare och förelägger om försiktighetsåtgärder. En anläggning kan också bedömas som olämplig och inte tillåtas.

Om du har skickat in en komplett anmälan, får du vanligtvis besked inom två till sex veckor från det att anmälan har kommit in. Om ärendet måste tas upp i samhällsnämnden kan det ta längre tid, i så fall får du besked om detta.

Du får ett skriftligt beslut och påbörja inte installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan.

Taxor och avgifter
Samhällsförvaltningen tar ut en avgift för hantering av din anmälan.