Utförare av personlig assistans

De personer som beviljas personlig assistans enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, har möjlighet att välja vem som ska utföra assistansen. Den som inte väljer själv tilldelas en utförare som godkänts av Härnösands kommun.

Företag och organisationer kan ansöka om att bli utförare för så kallat ickevalsalternativ inom personlig assistans i Härnösands kommun. Med ickevalsalternativ menas assistans åt de personer som inte själva valt utförare. Upphandlingen sker enligt Lag om valfrihetssystem, LOV. Utföraren måste uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget för att bli godkänd. Utföraren måste även ha Socialstyrelsens tillstånd att bedriva aktuell verksamhet.