Risker i Härnösand

Det går inte att förutsäga eller förbereda sig för allt men här följer några händelser som skulle kunna orsaka en samhällskris i Härnösands kommun samt lite information vad kommunen gör eller kan göra men också vad du kan göra.

Avbrott i vattenförsörjningen

Vi är alla beroende av rent dricksvatten, därför kan ett omfattande avbrott i vattenförsörjningen få mycket stora konsekvenser för samhället. Vissa problem, som att du måste ordna dricksvatten på andra sätt är uppenbara för de flesta även om man kanske inte vet hur. Att det blir svårt att sköta hygien eller spola i toa­letter är effekter som kanske inte är så uppenbara, men som kan få stora konsekvenser för samhället.

Vad kan jag göra?

Genom att fundera kring ditt eget beroende av vatten kan du minska konsekvenserna av ett avbrott i vattenförsörjningen betydligt.

Läs mer om vad du kan göra

Vem äger dricksvattnet?

I kommunen levereras dricksvatten av Härnösands Energi och Miljö AB, HEMAB. Det finns även flera mindre vattenföreningar och hushåll med egna brunnar. HEMAB arbetar ständigt med att säkra skyddet för vattentäkterna och uppgradera processen vid produktionen av dricksvattnet. Provtagning sker löpande för att försäkra att vattnet håller hög kvalitet.

Vad gör kommunen?

I kommunen arbetar vi med att säkra samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera risker och beroenden och planera för att hantera dem så att vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå oavsett störning. Det gör vi genom att hitta andra sätt att jobba eller i det här fallet planera för alternativ vattenförsörjning där det behövs.

Är du med i en vattenförening eller har egen brunn?

Vad gör du om det blir elavbrott? Finns det risk att vattnet förorenas? Gör ni regelbundna provtagningar? Vad gör du om vattnet förorenas? Genom att svara på dessa frågor och planera för att hantera dessa situationer kan du undvika många problem.

Läs mer om vattenföroreningar och egen brunn

Elavbrott

Konsekvenserna av ett långvarigt större elavbrott kan bli mycket allvarliga eftersom de flesta är beroende av el. Antingen direkt som vid matlagning eller värme om huset är eluppvärmt, eller indirekt genom de tjänster som vi förlitar oss på i vardagen. Till exempel telefoni, dricksvatten i kranen, tanka bilen eller möjligheten att handla med kort. Om ett elavbrott inträffar vintertid vid sträng kyla kan konsekvenserna bli extra stora om det drabbar uppvärmningen.

Vad kan jag göra?

Genom att fundera kring ditt eget beroende av el kan du minska konsekvenserna av ett elavbrott betydligt.

Läs mer om vad du kan göra

Vem äger elnätet?

Elnätet i Härnösands kommun ägs till största delen av Härnösands Energi och Miljö AB, HEMAB, förutom i delar av Mjällåns dalgång och längs gränsen mot Timrå kommun där det ägs av E.ON. Elnätsägarna ansvarar för driften av nätet och arbetar aktivt med att göra elnätet mer robust.

Vad gör kommunen?

I kommunen arbetar vi med att säkra samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera risker och beroenden och planera för att hantera dem så att vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå oavsett störning. Det gör vi genom att hitta andra sätt att jobba eller i det här fallet planera för alternativ elförsörjning som reservkraft. Kommunen deltar också i ett nationellt projekt, Styrel, där vi identifierar och prioriterar verksamheter utifrån elberoende och konsekvenser av avbrott för att kunna styra el till de som behöver det mest vid en elbristsituation.

Extremt väder

I naturen skiftar vädret från dag till dag, men ibland blir vädrets krafter och påverkan så stora att vi talar om extremt väder. Dit räknar vi stormar, orkaner, snöoväder och åska och skyfall när de är så kraftiga att de riskerar att orsaka problem för samhället.

Stora mängder snö kombinerat med kraftig blåst ställer till stora problem för framkomligheten för vägtrafik, flygtrafik och tåg så gott som varje vinter. Kraftiga vindar orsakar el- och teleavbrott på grund av nedfallande träd i ledningsgator eller avbrutna ledningsstolpar, men också skogsskador och skador på byggnader. Åska kan orsaka skogsbränder och elavbrott.

Vad kan jag göra?

Genom att fundera kring ditt eget beroende av el och vatten kan du minska konsekvenserna av extremt väder betydligt.

Läs mer om vad du kan göra

Vad gör kommunen?

I kommunen arbetar vi med att säkra tillgången till samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera våra beroenden och när beroendet är kritiskt hantera det genom att hitta andra sätt att jobba eller om det behövs säkra tillgången till det verksamheten behöver på annat sätt. När det gäller extremt väder är det främst konsekvenserna vi planerar för att hantera, såsom elavbrott, översvämningar eller problem med framkomlighet.

Falsk information

Att alla har frihet att yttra sig är självklart i en demokrati men den friheten kan utnyttjas av dem som vill skada den. Sätten att påverka med information är flera och det är vanligt att kombinera dem. Det kan vara falsk och förvrängd information eller propaganda. Med dagens teknik finns också stora möjligheter att manipulera ljud, bild och film

Vad kan jag göra?

  • Sök information – du kan motverka propaganda och falsk information bäst genom att vara påläst
  • Tro inte på rykten – använd flera trovärdiga källor för att se om informationen stämmer.
  • Sprid inte rykten – verkar informationen inte trovärdig, sprid den inte vidare.

Du kan läsa mer om informationspåverkan på sidan
Råd till privatpersoner på www.msb.se Länk till annan webbplats.

Värmebölja

När temperaturen kryper över 27 grader flera dagar i följd och inte ens natten ger någon svalka är det påfrestande för kroppen att hantera värmen.

Värmeböljor enligt definitionen ovan är inte så vanliga på våra breddgrader, men de riskerar att bli vanligare i takt med ett förändrat klimat. En värmebölja kan få konsekvenser för liv och hälsa såväl som för samhällets funktionalitet. Riskgrupper är äldre, spädbarn, och personer som lider av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar som kol, astma eller andra kroniska lungproblem. Även teknisk utrustning som kräver kylning och risken för bränder ökar.

Vad kan jag göra?

Håll dig i skuggan när du kan, glöm inte att dricka och håll koll på dina nära och kära. Var extra uppmärksam på personer i riskgrupper.

Här kan du kan läsa mer om värmeböljor Länk till annan webbplats.

Vad gör kommunen?

I verksamheter som omfattar riskgrupper finns särskilda riktlinjer vid värmeböljor. I övrigt arbetar vi med att säkra samhällsviktiga verksamheter genom att identifiera risker och beroenden och planera för att hantera dem så att vi kan upprätthålla verksamheten på en acceptabel nivå oavsett störning. Det gör vi genom att hitta andra sätt att jobba eller när det behövs anpassa lokaler eller utrustning.

Översvämningar

Översvämningar kan drabba oss på olika sätt. Höga flöden i våra vattendrag inträffar med jämna mellanrum. Oftast blir konsekvenserna lokala och begränsade men ibland drabbar det vägar och infrastruktur på ett sådant sätt att det får konsekvenser för samhället. Liknande konsekvenser kan också uppstå till följd av skyfall eller högt vattenstånd i havet. Dessa risker påverkas också av ett förändrat klimat och kan komma att bli vanligare eller mer kännbara i framtiden.

I Härnösands kommun finns flera vattendrag. Alla sjöar och vattendrag kan påverkas vid snösmältning eller kraftiga regn. Ångermanälven och Gådeån med tillhörande sjösystem har identifierats som riskområden nationellt och Länsstyrelsen tagit fram en översvämningskartering över dessa områden som finns att tillgå på länsstyrelsens hemsida.

Här kan du se en karttjänst över Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors kommuner med riskområden Länk till annan webbplats.


Hur läget är i en sjö eller ett vattendrag nära dig kan du följa på SMHI:s sida för hydrologiskt nuläge.

Hydrologiskt läge Länk till annan webbplats.

Vad kan jag göra?

Bor du vid vattendrag, vid kusten eller i ett läge som riskerar att drabbas vid skyfall?

Här kan du läsa mer om hur du kan skydda dig för översvämningar Länk till annan webbplats.