Vad gör Kommunen?

Våra verksamheter finns till för dig i vardagen och ska fortsätta att göra det även under en samhällskris eller höjd beredskap.

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar sker som en viktig del i alla samhällsviktiga verksamheter i kommunen. Om en verksamhet störs måste den ändå kunna fortsätta på en acceptabel nivå. Alla risker går inte att förebygga och därför måste det finnas en god förmåga att hantera störningar.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett styrdokument som anger inriktning för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Styrdokumentet beskriver det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet.

Beredskapsarbetet handlar bland annat om att analysera risker, planera, öva, utbilda, kommunikation och rapportering.

Vårt beredskapsarbete gör vi i samverkan med andra aktörer, exempelvis våra grannkommuner, Länsstyrelsen, Räddningstjänsten, Polisen, Försvarsmakten, Regionen och Trafikverket.