Ansökan om stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen.

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har problem med missbruk och beroende
 • är anhörig till någon som har problem med missbruk och beroende
 • har frågor om problem med missbruk och beroende
 • vill förändra dina vanor kring missbruk och beroende
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns


Följ oss gärna på Facebook, Vuxenenheten på Härnösands kommun. Länk till annan webbplats. Hit kan du vända dig om du vill få råd och stöd.

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd vid missbruk och beroende kontaktar du socialsekreterare vid Vuxenenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd genom strukturerade samtal. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

Enskilda samtal/Motiverande samtal

Strukturerad eftervård

Haschavvänjningsprogram, HAP

Enskild behandling
Stöd och hjälp i enskilda samtal vid problem med missbruk och beroende. Samtalen anpassas utifrån dina behov och situation

Stöd och vägledning
Gruppbehandling som riktar sig till dig dom behöver utveckla nya färdigheter för att kunna hantera vardagliga situationer och få ett hanterbart liv

Motivationsgrupp Beroendeproblematik
Stöd och hjälp med det egna motivationsarbetet för att stärka viljan att bli fri från beroende

 • Samtal i grupp
 • Diskussioner
 • Föreläsningar

TSF-Tolvstegsfrämjande gruppbehandling med inriktning mot Tolvstegsprogram

 • 12 veckor
 • 3 träffar per vecka
 • Föreläsningar
 • Gruppövningar
 • Hemuppgifter

Anhöriggrupp
Stöd och kunskap för anhöriga till personer med beroendeproblematik

 • 6 träffar under sex veckor
 • Gruppsamtal
 • Föreläsningar
 • Gemenskap

ÅP – Återfallsprevention i grupp.
En KBT-baserad och manualstyrd behandling som syftar till att förebygga återfall i missbruk

 • 8 träffar under åtta veckor
 • Kunskaper
 • Färdighetsträning
 • Hemuppgifter

Kontaktuppgifter

Susanne, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 87 98
Mobil: 070-217 73 30

Dan, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 60
Mobil: 070-207 56 46

Kerstin, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 88