Dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med en dödsboanmälan.

En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och de efterlevandes tillgångar och skulder. Om den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan en bouppteckning i vissa fall ersättas med en dödsboanmälan.

När en dödsboanmälan kan göras

En dödsboanmälan kan göras om:

  • dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
  • det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet i Sverige eller utomlands
  • den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne
  • den avlidne var folkbokförd i Härnösands kommun den 1 november året före dödsfallet
  • kända efterlevande saknas

Dödsboanmälan görs av socialsekreterare vid Ekonomi- och vuxenenhet som skickar den till Skatteverket.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om dödsboanmälan, kontakta Socialförvaltningens ekonomi- och vuxenenhet.
Socialsekreterare telefon: 0611-34 80 00

Om anhörig saknas vid dödsfall, kontakta enhetschef
Enhetschef

Telefon: 0611-34 82 96, 070-191 64 38

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611- 34 80 00.