Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ha en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

MAS ansvarar för att all vård, behandling och rehabilitering som ges i kommunens regi följer lagstiftningen. 

Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientjournallagen
  • patienten får den vård och behandling som en läkare ordinerat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten
  • kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det
  • patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet

Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktuppgifter

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon: 0611-34 80 00
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se