Klagomål och synpunkter på hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården arbetar aktivt med att förebygga vårdskador. Klagomål och synpunkter från patienter och närstående är en viktig del i detta arbete.

Klagomål synpunkter kan vara allt från irriterande småstrul till allvarliga negativa händelser men också glädjefyllda upplevelser i kontakten med kommunens hälso- och sjukvård. För att förhindra misstag i vården arbetar hälso- och sjukvården aktivt med att förebygga vårdskador.

I det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss, både ris och ros. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Var kan jag som patient eller anhörig vända mig?
Vård- och omsorg bygger på ett respektfullt och ömsesidigt förtroende. Försök alltid först att prata med berörd personal om du känner dig illa hanterad. Det kan finnas enkla förklaringar till det inträffade.

Du kan även vända dig till ansvarig enhetschef eller sjuksköterska. Det är oftast verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Du kan vara anonym om du vill, men tänk då på att du inte kan få något svar.

Utöver kontakt med personal, chef eller sjuksköterska finns det andra sätt att framföra synpunkter och klagomål på. Se mer information i nedanstående boxar.

Hälso- och sjukvårdens klagomålsanmälan

Du kan anmäla klagomål till kommunen.

Synpunkten eller klagomålet kan fyllas i direkt på webben. Du som anmälare kommer att få svar att synpunkten/klagomålet har tagits emot och hur den kommer att hanteras. Målet är att de ska hanteras skyndsamt men undantagsvis kan det, i ärende som kräver mer utredning, ta något längre tid.

Du kan anmäla ditt klagomål eller synpunkt via kommunens e-tjänst. Du kommer till den sidan genom att klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Personuppgifter som lämnas i samband med din registrering hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens (GDPR) regler. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa mer på vår hemsida. Öppnas i nytt fönster.

Inkomna ärenden till Härnösands kommun diarieförs alltid. Personliga förhållande och sekretessuppgifter blir dock inte offentliga.

Patientnämnden

Du kan kontakta Patientnämnden Etiska nämnden i Västernorrland.

Härnösands kommun har gemensam Patientnämnd med Region Västernorrland (tidigare Landstinget). Patientnämnden lyssnar på dina synpunkter och ger råd. Vanligen framför handläggaren som tar emot dina synpunkter dessa till vården och försöker hjälpa till att reda ut vad som har hänt.

Du kan läsa mer om Patientnämnden på Regionen Västernorrlands webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I denna broschyr kan du läsa mer om Patientnämnden. Pdf, 735.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vårdskada

Kommunen har en Patientansvarsförsäkring tecknat för det ansvar man har som vårdgivare. Försäkringsgivare till denna försäkring är Länsförsäkringar. Om du anser att du drabbats av en skada till följd av vård inom kommunen kan du anmäla skadan direkt till Länsförsäkringar via denna blankett. Anmälan om patientskada Pdf, 555.4 kB.

För ytterligare information och frågor kan du vända dig till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Patientförsäkring

Försäkringens omfattning?
Enligt patientskadelagen kan den som drabbas av personskada i samband med hälso-, sjuk- och tandvård i Sverige i vissa fall få patientskadeersättning. Se regler och undantag nedan.

Vad är en patientskada och vilken ersättning kan man få?

Om man drabbas av en personskada vid hälso-, sjuk- och tandvård kan ersättning efter prövning lämnas i följande fall:

  • om skada uppkommit som varit möjlig att undvika
  • vid fel på sjuk- och tandvårdsutrustning
  • vid felaktig diagnos
  • om infektion tillförts vid behandling
  • vid olycksfall i samband med sjuk- och tandvård
  • vid felaktig ordinering av mediciner.

Varje år anmäls ca 10 000 patientskador. I ca 45% av dessa anmälningar lämnas ersättning med hänsyn tagen till nedanstående undantag. Man har inte rätt till ersättning enbart av det skälet att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation. All sjuk- och tandvårdsbehandling innebär en risk, större eller mindre - för komplikationer som inte är möjliga att undvika. För sådana komplikationer lämnas inte ersättning. Om en infektion tillförts vid behandlingen lämnas inte ersättning om infektionen var möjlig att förutse eller om den uppkom vid behandling av allvarlig sjukdom. Man får inte ersättning om man behandlats för ett livshotande tillstånd eller vid biverkningar av mediciner som ordinerats på ett riktigt sätt. Försäkringen tar heller inte ställning till frågor som rör t.ex. bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården. Ersättning vid patientskada beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att du får samma ersättning som om ditt ärende prövats i allmän domstol (5 kap 1-5 §§ skadeståndslagen). Om din skada är ersättningsbar får du information om vilka ersättningar som kan bli aktuella i ditt fall. Vid ersättning avräknas ett karensbelopp som är 5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, som gäller när ersättningen bestäms.

När kan du anmäla en patientskada?

En skada måste anmälas senast inom tre år från det att du fått kännedom om skadan, men aldrig senare än tio år räknat från den tidpunkt skadan orsakades.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Du kan anmäla direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Om du upplever att någon har drabbats av en allvarlig vårdskada med permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, kan du kontakta IVO.

Du kan läsa mer på IVO:s upplysningstjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.