Eldning av avfall

Om du har skräp från garaget, hushållet eller en verksamhet som du vill göra dig av med - tänk på att du inte får elda upp det. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad.

Eldning av avfall är förbjudet

Eldning av avfall är i de flesta fall förbjuden, enligt miljöbalken och avfallsförordningen. Om du har eldat avfall utan tillstånd kan det leda till beslut om förbud och åtalsanmälan.

Otillåten eldning av avfall är ett miljöbrott som vid fällande dom kan ge böter eller fängelse upp till ett år.

Även till exempel trä, kartong och papper räknas som avfall och får inte eldas, trots att de i sig inte är skadliga för miljön.

Orsaken till förbudet är att det vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i en villapanna bildas farliga föroreningar. Orsaken är den ofta låga förbränningstemperaturen samt bristen på rökgasrening. Vid förbränning som sker i under hög värme i en avfallsförbränningsanläggning med modern rökgasrening kan sådana föroreningar begränsas. Ofullständig förbränning påverkar inte bara miljön negativt, utan leder också till att man utsätter sig själv och sin omgivning för olika hälsorisker genom bland annat inandning av rök.

Vad är avfall?

Miljöbalken säger att varje föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra dig av med räknas som avfall. Det får inte eldas oavsett om föremålet eller ämnet är rent eller oskadligt, det är ändå ett avfall.

Enligt miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Därför är det inte tillåtet att själv ta hand om sitt avfall genom att elda upp det.

Eldning av trädgårdsavfall är oftast tillåtet

Mindre mängder trädgårdsavfall från den egna trädgården kan eldas, om röken inte stör omgivningen.

Vid eldning av trädgårdsavfall ska miljöbalkens allmänna hänsynsregler följas. Det innebär att eldningen ska ske på ett sådant sätt att god förbränning uppnås, att det som eldas ska vara torrt och att tidpunkt och plats för eldningen ska väljas så att det inte orsakar olägenheter för kringboende.

Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Hänsyn måste även tas till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig. Du får heller inte elda om det råder eldningsförbud.

Kontakta gärna räddningstjänsten för att få hjälp att bedöma om en planerad eldning är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Eldningsförbud och säkerhet

Eldning får ej ske inom detaljplanelagt område under tiden 1:a maj — 30 september i Härnösands kommun. Vissa tider under året kan det vara allmänt eldningsförbud - kontrollera det med Räddningstjänsten. På deras hemsida får du också tips och råd om säkerhet vid eldning.

Läs mer:
Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Din Säkerhet
Elda i trädgården Länk till annan webbplats.