Hantering av schaktmassor

Återanvändning av schaktmassor är positivt då naturresurser kan sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor är förorenade eller att de förorenas vid återvinningsförfarandet.

Att hantera förorenade massor fel innebär risk för både påverkan på miljön och människors hälsa liksom att projekt kan bli dyrare. Därför är det viktigt att veta massornas ursprung och innehåll samt att de hanteras rätt genom alla led från beställare via entreprenör till slutlig mottagare för att undvika att föroreningar sprids.

Schaktmassor betraktas så gott som alltid som ett avfall och hantering av massor regleras därför av både avfallslagstiftning och annan lagstiftning som rör miljöfarlig verksamhet. Ansvaret för att massor hanteras rätt ligger hos såväl beställare av schaktjobbet som hos övriga som hanterar massorna.

För mellanlagring av massor gäller särskilda bestämmelser. En anmälan ska lämnas in till kommunen för att få mellanlagra mer än 10 ton massor eller om du sorterar mer än 1000 ton massor per år eller har mekanisk bearbetning såsom krossning.

Läs mer:
Se infoblad Hantering av schaktmassor Pdf, 453.8 kB.