Avfallsdispens

Huvudregeln i miljöbalken är att hushållsavfall ska transporteras bort genom kommunens försorg.

Om man av någon anledning vill frångå Härnösands kommuns avfallsföreskrifter, så måste man ansöka om dispens. Ansökan ska skickas till Samhällsnämnden i Härnösands kommun.

Samhällsnämnden tar enligt gällande taxa ut en avgift för sin handläggning, se nedan. Observera att en avgift tas ut för kommunens handläggning även vid avslag.

Nedan beskrivs de vanligast förekommande dispensansökningarna:

Gemensam avfallsbehållare

Det finns möjlighet att ansöka om att dela avfallskärl med en granne eller närliggande fastighet. En förutsättning är att avfallet inte överskrider fyllnadsgrad och vikt.

Fastigheter med fritidshusabonnemang får dela sopkärl om följande kriterier är uppfyllda:
- Fastigheterna ska angränsa till varandra eller att fastighetsägarnas/ nyttjanderättshavarnas avfallskärl är placerade på samma ställe av renhållaren. 
- Fastigheterna ska inte ingå i en redan befintlig kollektivlösning med befintligt angiven plats för avfallskärl.

Dispens medges tillsvidare.

Ansökan om gemensam avfallsbehållare

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall

Om din fastighet kommer stå oanvänd en längre tid kan du ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall. Din fastighet måste då stå helt oanvänd, ingen kommer att övernatta på fastigheten, i minst fyra månader för permanentboende och en hel hämtningssäsong för fritidshus. Kom ihåg att ansökan måste göras i god tid innan planerat uppehåll. För fritidshus ska ansökan vara inne senast den 31 mars före aktuell hämtningssäsong. Observera också att ett beviljat uppehåll fortfarande innebär att en grundavgift ska betalas till renhållaren. Kontakta HEMAB för mer information om detta.

Dispens för fritidshus kan medges för en till två säsonger.

Ansökan om uppehåll i hämtning

Hemkompostering av matavfall

Den som har en kompost kan själv ta hand om komposterbart matavfall.

Villkor för kompostering av köksavfall är:

  • Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att komma in i komposten, det vill säga springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5-6 mm. Behållaren ska ha ett lock.
  • Komposten ska skötas så att olägenheter ej uppstår, exempelvis luktproblem eller problem med flugor.
  • Kompostbehållaren ska placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för grannar.
  • Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym.

Dispens medges tillsvidare.

Anmälan om kompostering av matavfall

Torra toalettlösningar/Eget omhändertagande av latrin

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter.

Näringsämnen kan bättre tillvaratas som är gynnsamt för komposteringsprocessen.

Tillstånd krävs för torra toalettlösningar och latrinkomposter.

En latrinkompost ska bestå av minst två behållare som används växelvis. Då en behållare fyllts till 2/3 avbryts tillförseln av latrin och torvströ, och komposten får stå orörd i minst sex månader och eftermogna så att smittämnen får tid att brytas ned.

Komposten ska vara av tåligt material, ha tät botten, regntätt lock och vara utformad så att skadedjur inte kan ta sig in. Dessutom ska komposten vara ventilerad (ventilationen förses med insektsnät). Komposten ska placeras ovan mark på egen tomt, inte i direkt solljus. Tänk på att den ska placeras lätt åtkomligt inom lämpligt avstånd från toalettutrymmet, och inte närmre tomtgräns än 4,5 meter.

Spridning av av komposterad latrin får bara ske på den egna tomten. Notera att det inte är tillåtet att gräva ner latrinen utan föregående kompostering.

Lämna inte din latrin i påsar eller annat till renhållaren. Tänk på miljön och framför allt arbetsmiljön för de som måste ta hand om ert avfall.

Dispens medges tills vidare.

Ansökan om tillstånd av förbränningstoalett, latrinkompost, mulltoalett

Faktablad "Eget omhändertagande av urin och latrin" Pdf, 270.9 kB.

Faktablad "Förbränningstoalett" Pdf, 61.2 kB.

Bygg- och rivningsavfall

Nya krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall gäller, både för
yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. De nya reglerna
innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och
förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Syftet är att förbättra
möjligheterna för återanvändning och återvinning, att uppnå cirkulära
flöden.

Samhällsförvaltningen miljö kan i undantagsfall ge dispens från kravet om utsortering, i enskilda fall. Dispens kan bara ges när separat insamling inte är
genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.
Ansökan ska ha kommit in till samhällsförvaltningen senast två veckor innan åtgärden påbörjas.

Kostnad för handläggning: Timtaxa.

Ansökan om dispens från utsortering av avfall Länk till annan webbplats.

Faktablad: "Bygg och rivningsavfall" Pdf, 223.5 kB.