Anmälan om kompostering av matavfall

Den som har en kompost kan själv ta hand om komposterbart matavfall. Kompostbehållaren ska vara skadedjurssäker. Dispens medges tillsvidare.

  • Kompostbehållaren ska vara konstruerad så att råttor och fåglar förhindras att
    komma in i komposten, det vill säga springor och maskor för lufttillförsel får inte vara större än 5 mm. Behållaren ska ha ett lock.
  • Komposten ska skötas så att olägenheter inte uppstår, exempelvis luktproblem eller problem med flugor.
  • Kompostbehållaren ska placeras på tomten så att inga olägenheter uppstår för
    grannar.
  • Kompostbehållaren ska ha tillräcklig volym.