Ansökan om eget omhändertagande av avloppsslam

Eget omhändertagande av avloppsslam/urin kan medges om spridning sker på sådant sätt att smittrisken bryts. Slammets/urinens näringsinnehåll ska komma till nytta genom odling och utan olägenhet från hälso- och miljöskyddssynpunkt.

Längre hämtningsintervall beträffande tömning av slamavskiljare kan medges för permanentbostad om särskilda omständigheter finns. En förutsättning är att avloppsanläggningen uppfyller gällande krav enligt Naturvårdsverkets allmänna råd. Maximalt 2 års hämtningsintervall kan medges.

Enpersonshushåll i permanentbostad kan efter ansökan få förlängt hämtningsintervall med hämtning vart annat år om avskiljaren uppfyller naturvårdsverkets allmänna råd om enskilda avloppsanläggningar.

Undantag medges för högst 6 år i taget.