Ansökan om tillstånd av förbränningstoalett latrinkompost mulltoa

Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än
trädgårdsavfall, ska anmäla detta till kommunen.

Det finns flera olika varianter av torrtoaletter. Några av dessa är förmultningstoaletter, förmultningstoaletter med urinseparering samt förbränningstoaletter.