Nya regler för eldning av trädgårdsavfall ska utredas

Eftersom det råder en del osäkerhet kring hur de nya EU-reglerna om eldning av trädgårdsavfall har samhällsnämnden beslutat att Härnösands kommuns lokala föreskrifter ska fortsätta gälla tills samhällsförvaltningen har utrett frågan. Tills vidare gäller alltså samma regler för eldning som tidigare år.

De nya EU-reglerna började gälla 1 januari 2024 och har blivit omdebatterade. Naturvårdsverkets tolkning innebär att eldning av trädgårdsavfall är förbjuden och att kommunerna kan lämna undantag från förbudet om det finns särskilda skäl. För majbrasor som är en offentlig tillställning, ska det enligt de nya reglerna finnas möjlighet att söka dispens hos kommunen.

De nya reglerna har tolkats olika i olika kommuner och lett till osäkerhet kring vad som egentligen ska gälla. Många kritiska röster har även höjts i frågan.

Samhällsnämnden har därför beslutat följande:

  • Samhällsförvaltningen får i uppdrag att utreda och föreslå en mer pragmatisk hållning i kommunens lokala förskrifter.
  • Medan utredningen pågår fortsätter kommunens tidigare föreskrifter att gälla. Det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, till exempel ris, kvistar och grenar. OBS att det är förbjudet att elda i detaljplanelagt område under tiden 1 maj-30 september.
  • Att det precis som tidigare är tillåtet att anordna majbrasor. Observera att du kan behöva söka tillstånd enligt ordningslagen vid anordning av en allmän tillställning. Tänk också alltid på att undersöka brandrisken!

Eldning av avfall

Avfall är det vi i vanliga ordalag kallar skräp. Här ingår alla typer av material som du antingen vill, eller är skyldig att göra dig av med. Det kan vara plast, kartong, metall, trä, matavfall eller farligt avfall som oljor och färg.

Att elda avfall är förbjudet enligt miljöbalken och avfallsförordningen.
Förbudet gäller både för dig som privatperson och i din verksamhet.

Syftet med förbudet att elda avfall är flera. När du sorterar ditt avfall istället för att elda upp det, så bidrar du till exempel till ökad materialåtervinning och ett mer hållbart samhälle. Du minskar också mängden luftföroreningar och medverkar till en minskad klimatpåverkan.

Om du eldar avfall trots förbudet kan det leda till vite eller åtal.

Hur tar jag hand om trädgårds- och parkavfall?

Det finns flera olika sätt att ta hand om ditt trädgårds- och parkavfall (löv, grenar, ris med mera). Du kan göra något av följande:

I sista hand kan du också elda ditt trädgårdsavfall.

OBS! Du får inte elda trädgårdsavfall i detaljplanelagt område under tiden 1 maj-30 september.

Om du lämnar ris, sly och grenar till HEMAB vid fjärrvärmeverket så renas utsläppen till luften vid förbränningen. Dessutom blir avfallet till energi som används för att värma bostäder och till varmvatten. Den typen av materialåtervinning kan ha stora fördelar jämfört med att trädgårdsavfallet eldas upp hemma på tomten.

Lämna in ris, sly och grenar till HEMAB Länk till annan webbplats.

Hälsoskydd vid eldning

När du eldar trädgårdsavfall ska det ske så att det inte orsakar olägenheter för kringboende eller miljön. Detta enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

Se till att det blir en god förbränning genom att det som ska eldas är torrt och att du väljer en plats och en tidpunkt som inte orsakar olägenheter för kringboende eller miljön.

I Härnösands kommuns nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors miljö och hälsa Pdf, 121.2 kB. står följande:

”Eldning
6 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.

7 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. För Valborgsmässoeld och liknande krävs anmälan till räddningstjänsten. Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.”

Paragraferna ovan kommer att uppdateras under hösten 2024 utifrån den nya lagstiftningen gällande trädgårds- och parkavfall.

Eldningsförbud och säkerhet

Kontrollera alltid om det råder eldningsförbud innan du eldar ditt trädgårds- eller parkavfall. Det gör du hos Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen.

Du ska vara beredd att släcka om det visar sig att det uppstår kraftig rökutveckling. Du måste även ta hänsyn till vindriktningen, risken att vindriktningen ändras och risken för att elden sprider sig.

Läs mer om säkerhet vid eldning hos Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen Länk till annan webbplats.

Läs om att grilla på tomt eller balkong hos MSB Länk till annan webbplats.