Naturvård

Översvämning vid Brunnesjöns utlopp.

Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att använda naturen och allt som naturen ger. Med stöd av lagstiftningen i miljöbalken kan kommunen verka för skydd och hänsyn i naturmiljön.

Ett sätt kan vara att bilda naturreservat i områden med höga biologiska värden. Andra sätt kan vara att bilda biotopskydd eller att skriva andra avtal med markägare.

Det viktiga är att förankra naturvårdsfrågorna i kommunen och att skapa en förståelse för betydelsen av att värna det växt- och djurliv som vi har i våran kommun.

Naturvårdsprojekt

Härnösands kommun bedriver en del egna naturvårdsprojekt. Här kan du läsa om de projekt som kommunen jobbar med eller som vi har påbörjat.

Med stöd av statsbidraget LONA (Lokala naturvårdssatsningen) har dom flesta naturvårdsprojekten kunnat utföras.

Logotyp: Lokala naturvårdssatsningen.

Gerestabäcken

Gerestabäcken är ett stadsnära vattendrag. För att människor ska kunna nyttja området och för att uppnå en rik biologisk variation behövs förbättringsåtgärder längs bäckmiljön. Tanken är även att skolklasser ska kunna medverka i projektet.

Förbättringsåtgärderna handlar om att skapa en bättre miljö för öringen, genom att ta bort vandringshinder som trasiga vägtrummor och gräva om bäcken på en del sträckor. För att öringen ska trivas behöver man återskapa en likvärdig naturmiljö med lekbottnar och vegetation som en gång fanns längs Gerestabäcken. Området är också tänkt att bli ett fint parkområde som blir en trevlig miljö att vistas i för allmänheten med både små dammar, vackra växter och parkbänkar.

Godstjärn

Godstjärn är en liten stadsnära tjärn som mest är känd för sin stora koloni av häckande skrattmåsar.

Under våren och försommaren råder mycket aktivitet i tjärnen, då skrattmåsarna gör upp om reviren. Det mest intressanta är att mitt bland skrattmåskolonin söker sig mer ovanligare fågelarter. Fåglarna skådar man enklast från fågeltornet. Vid fågeltornet finns också en trevlig grillplats.

Under försommaren lever tjärnen även upp för en del vattentåliga växter som bredkaveldunört. Bredkaveldunört är en hög växt som ser ut som en cigarr och fungerar som en utmärkt födokälla för insekter.

För den som gillar att fiska,så finns det nu möjlighet att fiska både den inhemska Rudan samt även inplanterad regnbåge. Vid Godstjärn finns det bryggor, vindskydd och rastplats för fiske eller fika.

Folder om Godstjärn - Upplev naturen och friluftslivet Pdf, 640.5 kB.

Lövudden - Gådeåleden

Lövudden och Gådeåleden söder om centrala Härnösand är ett intressant utflyktsmål för såväl Härnösandsbor som besökande. Området omfattar en promenadslinga om 5.5 km via Lövudden, Sparrudden, Gådeån och Sockenvägen. Längs Gådeåleden finns en intressant natur och kulturmiljöer.

Området har mycket att erbjuda vad gäller natur, kultur och friluftsliv. Här finns ett fågeltorn och ett vindskydd på Sparrudden.

Samhällsförvaltningen har genom projektet LONA erhållit medel för att  göra Lövudden mer attraktiv genom att anlägga nya lekanordningar, stigar, labyrint, vindskydd med grillplatser, solbänkar, plantera nya ädellövträd med mera.

Broschyr Lövudden Pdf, 812.1 kB.

Vålön

Vålön är ett populärt natur- och friluftsområde. För att ta sig dit åker man båt närmast från Vålånger. Föreningen Rö Folkets hus och Byalagsförening har tillsammans med kommunen anlagt en naturstig runt ön, satt upp skyltar och gjort i ordning både vindskydd och grillplatser. Byalaget har avtal med kommunen och markägaren SCA att sköta området.

På Vålön kan du uppleva en vandring i tiden. Landhöjningen och slipade klipphällar visar spår efter inlandsisen, resterna av Nöjestemplet och Jaktstugan är tydliga spår av sågverksepoken och nykterhetsrörelsens uppsving. De stora grundstenarna som är de synliga resterna efter Nöjestemplet visar på gångna tiders rivningsiver, gentemot bevarande av det gamla, som är den trend som råder nu.

När det är en fin sommardag kan du passa på att övernatta på ön, vilket är en härlig upplevelse. Du kan då lägga till båten vid bryggan i Baggskäret.

Vålön - Upplev naturen och friluftslivet Pdf, 658.8 kB.

Älandsån

Älandsån är ett skyddsvärt vattendrag med höga naturvärden. Bedömningen grundar sig främst på förekomsten av reproducerande flodpärlmussla och havsvandrande öring. Övriga arter som förekommer är stensimpa, flodnejonöga, elritsa, abborre, gädda och lake.

Vid en inventering av Länsstyrelsen påträffades en del vandringshinder. Ambitionen är att ta bort vandringshindren. Åtgärderna är mycket kostsamma och därmed beroende av statsbidrag.

Genom att vandringshinder tas bort skapas nya lekområden för havsöringen och annan fisk längs med hela vattendraget. I och med att öringen kan vandra högre upp i vattendraget, genererar det en högre överlevnadschans för den hotade flodpärlmusslan som är beroende av öringen.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet från år 2008 är ett dokument som ska fungera som en hjälp vid kommunens planering av till exempel bostadsområden inom grönområden.

Samtidigt ska programmet fungera som informationsunderlag för en naturintresserad allmänhet. 

I naturvårdsprogrammet görs en sammanställning av känd kunskap om värdefull natur i kommunen.

Naturvårdsprogram för Härnösands kommun 2008 Pdf, 58.2 MB.
Bilaga 1 - Härnösands kommun Pdf, 174.4 kB.
Bilaga 2 - Värdefulla naturområden Pdf, 5.4 MB.
Bilaga 3 - Biologisk mångfald Pdf, 160.7 kB.
Bilaga 4 - Naturvärdeskartor Pdf, 1.7 MB.
Åtgärdsprogram för naturvård Pdf, 989.1 kB.

Algblomning

Algblomningen kallas det när växtplankton anhopar sig i stora mängder i vattnet som leder till att vattnet grumlas, ändrar färg och bildar ett lager på vattenytan.

Algblomning kan i vissa fall producera gifter som kan vara farliga för människan. Men oftast är det en helt naturlig och ofarligt process. Eftersom det inte går att skilja ofarliga algblomningar från giftiga med blotta ögat bör man undvika bad på platser med algblomning.

Det är särskilt viktigt att inte låta barn komma i kontakt med vattnet då de kan få i sig algerna och bli allvarligt sjuka. Husdjur bör också hållas borta från algblomningarna, eftersom de kan få i sig större mängder alger genom att dricka vattnet eller slicka päls och tassar sedan de gått i vattnet.

Om du upptäcker algblomning

Har du sett något ovanligt eller har det skett något akut vid havet eller kusten? Länsstyrelsernas informationscentraler vid kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet tar emot observationer och informerar om det aktuella läget i Sveriges kustvatten.

Rapportera ovanliga och akuta händelser längs kusten till Informationscentralen i Bottniska viken (ICBV). Det gäller till exempel algblomning. Länk till annan webbplats.

Invasiva växter

Främmande invasiva arter är växter som inte tillhör vår inhemska
växtlighet och som lätt sprider sig över stora ytor. De konkurrerar då ut våra inhemska växter och minskar den viktiga biologiska mångfalden.
I Härnösands kommun är de vanligaste främmande invasiva växterna Blomsterlupin, Jättebalsamin, Parkslide, Parksallat och Jätteloka.

Som fastighetsägare är du skyldig att bekämpa och utrota främmande invasiva arter på din fastighet. Vilka arter det gäller framgår i EU-
förordningen om invasiva arter. Dessutom finns ytterligare arter som eventuellt kommer att tas upp på en nationell lista och som
Naturvårdsverket rekommenderar att bekämpa på samma sätt.

Om du misstänker att du har en invasiv främmande art på din mark bör du som fastighetsägare omgående försöka bekämpa den.
Observera! att dessa arter inte får läggas i komposten. De ska läggas i genomskinliga plastsäckar och slängas i facket "Energiåtervinning" på Kretsloppsparken.

Kommunen vill hindra spridning av invasiva arter genom att förhindra blomning, frösättning och rotskott.
Vi vill gärna ha information om det finns bestånd av dessa arter på kommunens mark.

Kontakta:
Servicecenter, Universitetsbacken 3A
Telefon:0611-34 80 40, servicecenter@harnosand.se

Det är också bra att rapportera in fynd av invasiva arter till Artdatabanken på artfakta.se Länk till annan webbplats.

Jättebalsamin

(Impatiens glandulifera)
EU-listad växt som sprätter iväg sina frön. Den är spridd i hela landet.
Bekämpas flera gånger första säsongen och efterföljande år.

Slås ned innan blomning och frösättning, materialet måste fraktas bort då fröställningarna kan eftermogna.

Läs mer om hur du bekämpar jättebalsamin Pdf, 724.8 kB.

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Jätteloka

Jätteloka

(Heracleum mantegazzianum)
EU-listad jätteväxt som är spridd i hela landet. Den har växtsaft som kan ge brännskador på huden.

Måste bekämpas under många år. Det är viktigt att ta bort fröställningar samt att avlägsna dem från platsen tills att fröreserven är borta. Kan även bekämpas med rotkapning, uppgrävning och täckning.

Läs mer om hur du bekämpar jätteloka Pdf, 727.5 kB.

Blomsterlupin

(Lupinus polyphyllus)
Är mycket spridd i landet men kan hejdas lokalt med ihärdiga åtgärder. Numera är den EU-listad.

Mindre bestånd kan grävas upp. Bekämpningen tar flera år och måste pågå tills alla grobara frön i markens fröreserv är borta.

Läs mer om hur du bekämpar blomsterlupin Pdf, 913.2 kB.

Blomsterlupin

Blomsterlupin

Parkslide

(Fallopia japonica)
EU-listad jätteväxt som är en av de värsta och mest seglivade invasiva arterna i landet.

Rör inte parkslide om du inte absolut måste, sannolikheten att du sprider den är större än att du lyckas få bort den. Växten triggas igång av åtgärder. De sprids med rotskott och varje rotfragment kan ge upphov till en ny planta.

Parkslide

Fladdermöss

Vattenfladdermus

Foto:Jens Rydell

De senaste åren har fladdermöss uppmärksammats som en hotad djurart och är därför fridlyst. Deras naturliga miljöer som gamla byggnader och bergrum rivs eller fylls igen och bristen på våtmarker gör det också svårare för fladdermössen att överleva.

Fladdermössen är unika på så sätt att de jagar på natten med hjälp av ljud. Förr i tiden upplevdes de som skrämmande och skräckinjagande, men numera är fladdermöss populära och fascinerar människor.

Det finns dock en stor brist på kunskap när det gäller fladdermöss. Härnösands kommun har gjort en inventering på populationen av fladdermöss under 2017 och 2018 med hjälp av det statliga bidraget LONA från länsstyrelsen.

Inventeringen ska visa var vi har fladdermöss och vilka fladdermusarter det handlar om. Den kunskapen ska sedan användas som underlag för kommande planering och exploatering.

Vet du var det finns fladdermöss?

Vi vill ha din hjälp att öka kunskapen om fladdermöss i kommunen. Har du fladdermöss i ditt hus, på tomten eller vet du var de håller till? Fyll gärna i formuläret. Vi kontaktar dig och tar reda på vilken fladdermusart det är.

Notera: Rapportera inte om du bara har sett en flygande fladdermus. Inventeringen handlar om att ta reda på var fladdermössen bor under sommaren eller var de övervintrar.

Har du frågor om fladdermöss?
Kontakta Monika Bertgren
E-post: monika.bertgren@harnosand.se

Tack för att du hjälper till med inventeringen!

Klicka på kartan ovan för att hämta koordinater
Typ av fyndplats
Typ av fyndplats


Svara om du vet ett ungefärligt antal

Ange månad och år, t.ex. Januari 2018

Kalkning

Härnösands kommun kalkar ungefär 50 sjöar och med en budget på ca 1 miljon per år. Kommunen får statsbidrag för varje sjö med 100 % eller 85 %.

Orsaken till att man kalkar sjöar är att minska försurningen så att växter och djur som fiskar ska må bra i våra vatten. Den mesta bidragande orsaken till försurningen, alltså ökningen av svaveldioxider i luften är utsläpp från biltrafik, import och industrier.

Helikopter som kalkar över sjön på vintern

Kalkning under vintern med helikopter

Naturguide Härnösand

Naturguidenbok och en iphone

Vår naturguide visar olika besöksplatser i kommunen som till exempel fågelskådningsplatser, växtlokaler, utsiktsberg, badställen, fiskesjöar, gravrösen, vandringsleder, historiska vattenkällor med mera.

Läs eller ladda hem naturguiden utan kostnad

Naturguide som app

Appen Naturguide Härnösand är gratis och finns att hämta till iPhone och Android. Sök på "Härnösands naturguide" i App Store eller Play Butik.

Förhoppningen är att kommunens invånare och turister har nytta av naturguiden och att de hittar nya favoritställen som de inte skulle ha kommit på att besöka annars.

Har du synpunkter eller vill lägga till platser som är värdefulla att besöka är du välkommen att lämna dessa till monika.bertgren@harnosand.se eller
0611-34 81 07.