Gator och vägar

För de vägar som ligger i tätorterna är oftast kommunen väghållare. Några större vägar ägs och sköts av Trafikverket.

Trafik på nybrogatan i centrum

I Härnösands kommun finns cirka 110 km gator för vilka kommunen ansvarar.
Gång- och cykelvägnätet omfattar cirka 21 km och det finns ett politiskt mål att utöka gång-och cykelvägnätet varje år.
Kommunen har också drift och underhållsansvar för 19 stycken enskilda vägar.

Övriga sidor

Här finns information för dig som söker dispens för tunga fordon, grävtillstånd, trafikanordningsplaner samt information om gatunamn.

Belysning

Kommunen äger all offentlig belysning på gator, efter vissa landsvägar och i parker. Det är HEMAB (Härnösand Energi och Miljö) ansvarar för drift och underhåll av alla anläggningar.
Det är cirka 5000 belysningspunkter och de inspekteras löpande vid planerade tillsynsrundor.

Brister i belysning

Klipp träd och buskar på din fastighet som skymmer sikt eller hindrar ljuset att nå fram på gator, gång- och cykelbanor.

Är det kommunens träd som skymmer ljuset, meddela gärna detta via kommunens felanmälan.

Om trasig belysning skapar trafikfara eller otrygghet på grund av mörka miljöer, ska felet åtgärdas omgående, annars inväntas ordinarie tillsynsrundorna.
Är det fel på lampor, armaturer eller stolpar kan du kontakta HEMAB direkt.

Här gör du en felanmälan hos Hemab Länk till annan webbplats.

HEMABs ansvar

Hemabs ansvar omfattar drift och underhåll av belysning och elanläggningar vid:

 • gator och vägar
 • torg och öppna platser
 • gång och cykelvägar
 • parker
 • tunnlar och vägportar
 • monument
 • båtuttag

Här gör du en felanmälan hos Hemab Länk till annan webbplats.

Enskilda vägar

En enskild väg, är en väg som inte är allmän. Den som har ansvar för en enskild väg kallas väghållare. Om det finns flera fastigheter längs en väg brukar det vara en vägsamfällighet som är väghållare. I annat fall är en eller ett fåtal markägare väghållare.

Om du har frågor om enskilda vägar generellt kan du vända dig till Trafikverket eller Riksförbundet enskilda vägar som har mycket bra information om drift skötsel och regler kring enskild väghållning.

Härnösands kommun har i dagsläget avtal för drift och skötsel på 19 enskilda vägar. Driften sköts av kommunens entreprenör Svevia.

Här kan du läsa mer hos Riksförbundet enskilda vägar Länk till annan webbplats.

Här på NVDB kan du se en karta över väghållare Länk till annan webbplats.

Gång och cykelväg

Gång- och cykelprogram med tillhörande handlingsplan för kommunens tätort är framtaget. Läs mer om programmet här:

Nytt gång- och cykelprogram - Harnosand.se

Trygga vägar för både fotgängare och cyklister är ett prioriterat mål i kommunens arbete för trafiksäkerhet. Vi tar särskild hänsyn till barn, där extra fokus ligger i områdena kring skolorna.

Kommunen har sedan flera år ett mål om att prioritera gång -och cykelvägar.
I översiktsplanen finns inriktningsmål där all planering ska utgå i från att i första hand planera för cykeltrafik, och sedan övriga trafikslag.

Genom separerade gång och cykelvägar kan trafiksäkerheten öka. Målet är att man som oskyddad trafikant ska kunna ta sig fram snabbt och säkert på kommunens gator.

Skötsel av gator

Från och med 1 juni 2023 ansvarar kommunen för drift och skötsel av kommunens gatu- och vägnät, hamn- och kajområden.
På vintern utförs bland annat snöröjning, snöbortforsling och halkbekämpning.
På våren och sommaren sker bland annat sopning och sandupptagning, lagning av sprickor i vägbanan, målning av väglinjer och parkeringsplatser. Kommunen sköter även våra öppningsbara broar för båttrafiken under sommaren.

Här kan du göra en felanmälan

Städning och sopning

Från och med 1 juni 2023 är det kommunen som ansvarar för renhållning av gator, vägar, gång- och cykelvägar. Maskinell sopning görs i centrala delar av staden under maj till oktober.

Arbetslivsförvaltningen sköter manuell städning, tömmer papperskorgar, hundlatriner och plockar skräp runt Härnösand Central, på torget och andra centrala delar.

Vinterväghållning, snöröjning och sandning

Kommunen ansvarar för snöröjning och sandning på kommunens gator. Vissa gångvägar i parkmark är det Höga Kusten Skog och Fastighet AB som snöröjer.

Härnösands kommun prioriterar framkomlighet och trafiksäkerhet. Det innebär att prioriterade gång-och cykelvägar och bussgatorna ska vara framkomliga, att skolbarnen ska kunna ta sig säkert till skolan och att trafikfarliga snöhögar och vallar tas undan.

Gårdsinfarter öppnas normalt inte vid plogning, däremot då gatan hyvlas öppnas alla infarter upp efterhand.

Här kan du göra en felanmälan

Halka och sandning

Kommunen ansvara för sandning på gator och gång/cykelstråk. På vissa gångstråk i kommunens parker är det Höga Kusten Skog och Fastighet AB som sköter halkbekämpning.
Observera att de flesta gångstråk i kommunens parker inte hålls öppna under vintern. De varken snöröjs eller sandas. Halkbekämpningen går främst ut på att sand/grus läggs ut. På Stora Torget läggs sand ut i gångstråk, hela torget sandas alltså inte.

På trottoarer och gångbaneutrymme utanför privata fastigheter är det fastighetsägaren som ska sköta halkbekämpning samt sandupptagning.

Information om ditt ansvar som fastighetsägare hittar du under Fastighetsägarens ansvar här ovan.

Snöröjning

Kommunen ansvarar för snöröjning på kommunens gator. Vägnätet i kommunen är indelat i 3 huvudkategorier för snöröjning, A och B+C.

Snöröjning startar med klass A, prioriterade gång- och cykelvägar, huvudleder och bussgator, då snödjupet är högst 4 cm blöt snö och 6 cm torr snö. Stråken ska skottas klart inom 8 timmar.

På övriga gator, klass B och C, startar snöröjningen vid ett snödjup av högst 6 centimeter blöt snö och 10 cm torr snö och ska genomföras inom 8 timmar.

Här kan du göra en felanmälan

Snöhögar och snövallar

Snöhögar

När snön plogas bort från gatorna så läggs de i snöhögar. I regel får dessa inte ligga närmare en korsning än 10 meter, och de får inte heller skymma sikten för trafiken. I praktiken är detta svårt att uppnå, särskilt i centrala Härnösand eftersom det inte finns några lämpliga ställen att lägga snön på. Inom två dagar ska snöhögarna tas bort. Här är till exempel Nybrogatan prioriterad på grund av den höga trafikgenomfarten. Om det kommer mycket snö på kort tid har snöröjarna svårt att helt ta bort snöhögarna inom två dagar, utan det kan ta någon dag extra.

Snövallar

Gårdsinfarter öppnas normalt inte vid plogning. När gatorna breddas med isrivning och extra mycket tungt material hamnar i stora vallar, öppnas däremot alla infarter upp efterhand.
Med hänsyn till de resurser som finns innebär det att gårdsinfarterna i princip inte röjs innan det är dags att bredda med isrivning av vägen. Den fastighetsägare som inte kan vänta på det får alltså räkna med att snöröja sin infart själv.

Snötippar

Härnösands kommun har inte tillstånd att ”dumpa” snön i havet. Detta innebär att all snö måste forslas till någon av de kommunala snötipparna på Kattastrand, Lövudden eller Djuphamnen.

Sandupptagning

Centrala Härnösand sopas preliminärt vecka 16 - 20. Ytterområdena sopas preliminärt vecka 19 - 20. Till ytterområdena räknas Brunne, Byåker, Hälledal, Utansjö, Viksjö och Älandsbro.

För att resultatet av sandupptagningen ska bli bra är det viktigt:

 • att du tar hänsyn till datumparkering där den gäller.
 • att du inte sopar ut sand, löv mm på trottoaren eller gatan.
 • att du inte sopar ut sand från fastigheten efter att sandupptagning är klar i ditt område.

Information om datumparkering under Regler för parkering.

Fastighetsägarens ansvar under vintertid

Enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Härnösands kommun, ansvarar fastighetsägaren vintertid själv för en del åtgärder.
Detta gäller de fastigheter som ligger i anslutning till trottoar/gångbana som snöröjs av kommunen.

Snöröjning

 • Se till att träd och häckar inte hänger ut från tomten och riskerar att skada snöröjarens fordon eller hindra snöröjningen på annat sätt.
 • Ta bort istappar eller snö från tak och stuprör som riskerar att falla ned.
 • Röj undan snö eller is som har fallit eller skottats ner från taket så fort som möjligt.
 • Fastighetsägaren ska inte köra snö från tomtmark ut på gatan eller till motsatta sidas snövall. Det kan medföra trafikfara och den snö som skottas ut på gatan förs ofta in på grannens infart, staket eller buskar när maskinen röjer.

Observera! Kommunen tar inte bort snö från enskilda infarter utan prioriterar framkomligheten för trafikanterna. Det är endast vid isrivning av gator som en följetraktor röjer undan is vid infarter.

Halka och sandning

 • Sanda trottoar/gångbana eller gatuutrymme närmast oskottad trottoar vid halka (eller vidta andra åtgärder som motverkar halka).
 • Sopa upp och forsla bort sand från trottoaren/gångbanan utanför fastigheten.

Åläggande om gångbanerenhållning med mera i Härnösands kommun Pdf, 8.9 kB.

Översvämningsrisker - Dagvattenbrunnar

Vid ett häftigt regn kan det inträffa att dagvattenledningssystemet blir överbelastat. Plusgrader och regn vintertid kan skapa problem på våra gator.

Några åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att minimera risken för översvämning är att:

 • Har du en garageinfart som lutar in mot fastigheten bör du ha en pump i beredskap.
 • Rensa fastighetens dagvattenbrunnar.
 • Se till att stuprören är i bra skick och att de är rätt monterade.
 • Montera utkastare på ditt hus där det är möjligt.

Anmäl gärna vattenansamlingar och igentäppta gatubrunnar till felanmälan, var noga med att ange så exakt adress som möjligt och tidpunkten för din iakttagelse.
Några diken och dagvattenbrunnar är extra känsliga för översvämningar och dessa håller entreprenören särskild bevakning över.