Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det.
För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

TA-planen är till för att framkomligheten och trafiksäkerheten för gående, cyklister, kollektivtrafik, räddningsfordon och övriga motorfordon ska bli så bra som möjligt.
Den anger också om det behövs tillfälliga trafikföreskrifter för arbetsplatsen, till exempel sänkt hastighet.

Vid arbete på väg och andra anläggningsarbeten ska projektering och planering, anordnas och bedrivas på ett sådant sätt att det ger betryggande säkerhet för dem som arbetar på platsen.
Detta gäller även för den passerande trafikanten och för de kringboende.

I Härnösands kommun innebär detta att gällande lagar och föreskrifter samt SKR:s handbok om Arbete på väg ska tillämpas.

Här hittar du SKR:s handbok Gatuarbete i tätort Länk till annan webbplats.

Viktigt att tänka på

  • Innan alla typer av vägarbete ska en riskbedömning göras.
  • TA-planen ska visa hur trafiken ordnas samt vilka vägmärken och anordningar som ska användas. Det ska framgå av ritningen hur stor avstängningen är och hur stor yta som blir kvar för gång-, cykel- och biltrafik.
  • Området ska märkas ut i en karta eller ritning där det tydligt framgår var arbetet utförs.
  • Trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter ska alltid prioriteras. Speciell hänsyn ska tas till utsatta grupper, till exempel synskadade och rörelsehindrade
  • Har du önskemål om avstängd väg bör du i god tid samråda med andra aktörer, till exempel kollektivtrafiken och räddningstjänsten.
  • Skicka in ansökan i god tid, handläggningstid är 10 arbetsdagar från att ansökan är komplett. Vid önskemål om föreskrifter (till exempel avstängd väg) kan handläggningstiden bli 15 arbetsdagar.

Så här söker du

En ansökan om TA-plan besvaras inom tio arbetsdagar. Vid önskemål om föreskrifter 15 dagar. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre än tio dagar

Här ansöker du om Trafikanordningsplan