Västra Ringvägen

karta över tättbebyggt område där en gata är markerad med gröntFörstora bilden

Den del av Västra Ringvägen som ska byggas om är markerad med grönt (klicka för att se bilden större).

Under hösten 2023 och våren/sommaren 2024 ska Västra Ringvägen byggas om på sträckan mellan Säbråvägen och Ådalsvägen. Förutom att rusta upp gatan är målet också att skapa en säker skolväg till skolorna i Murbergsområdet genom att bygga en gång- och cykelbana som knyter ihop den gång- och cykelbana som nu slutar vid HEMAB med den som fortsätter på andra sidan Ådalsvägen över E4 till Murbergsområdet.

Vad ska göras?

  • En ny gång- och cykelbana byggs på den vänstra sidan av gatan i riktning mot Ådalsvägen.
  • Trottoaren på den högra sidan i riktning mot Ådalsvägen byts ut mot en ny.
  • Farthinder byggs på de anslutande gator från Hälletorpsområdet som korsar gång- och cykelbanan. Farthindren blir av samma typ som i korsningen med Säbråvägen.
  • Vägbanan får ny asfalt.

Tidsplan

  • Vecka 33-34. Förberedande arbeten med till exempel dagvattenbrunnar.
  • Vecka 34. Parkeringsförbud införs på Västra Ringvägen 95-121.
  • Vecka 35-44. Trottoarerna rivs och vägbanan fräses tunt. Därefter byggs ny GC-bana och ny trottoar från Säbråvägen till och med Hälletorpsvägen och hela den delen asfalteras.
  • Vecka 45 och framåt. Om vädret tillåter fortsätter arbetet så länge som möjligt från Hälletorpsgatan i riktning mot Ådalsvägen.
  • Våren/sommaren 2024. Det arbete som är kvar görs färdigt.

Hur påverkar arbetet trafiken?

Under byggtiden blir framkomligheten på Västra Ringvägen begränsad så välj i möjligaste mån andra vägar. Boende på Hälletorp kan till exempel välja Tallvägen eller Rönngatan för att undvika vägarbetet.


Arbetet längs Västra Ringvägen sker etappvis, men det kommer under hela byggtiden att vara framkomligt och de boende kommer att kunna nå sina fastigheter.


Möjligheten att parkera längs Västra Ringvägen 95-121 försvinner, inte bara under byggtiden utan även permanent. Parkeringsförbud införs från och med 21 augusti. Det är förstås tråkigt för den som är van att parkera där, men tyvärr nödvändigt för att skapa en säker skolväg för våra barn och ungdomar.

Kontakt

För mer information och frågor, kontakta:

Staffan Gilliusson, projektledare, Härnösands kommun
0611-34 81 93
staffan.gilliusson@harnosand.se