Använda kommunens mark

Kommunens mark är till för alla och består förutom av gator och vägar även av grönområden, park och naturmark.

När du behöver utföra olika typer av arbeten på kommunal mark krävs tillstånd. Det krävs till exempel även tillstånd för att ordna en uteservering, ställa upp en container på allmän mark eller om ni ska gräva i kommunens mark.

Arrende

Det finns en mängd olika tillfällen då det är av stor vikt att kunna nyttja annans mark. För detta finns det olika möjligheter, nyttjanderätt, servitut och arrende.
Vid ett arrende finns normalt två parter. Den ena parten, den som äger fastigheten där det uthyrda området ligger, kallas jordägaren. Den andra parten, som hyr marken/arrendestället, kallas arrendator.

Ersättningen för en arrendeupplåtelse bestäms ofta till ett årligt pris och räknas sedan upp med konsumentprisindex (KPI) följande år.

Det finns fyra huvudtyper av arrende:

Bostadsarrende (se Jordabalken kap 10) används endast för arrende avsett för bostadsändamål och nyttjas huvudsakligen för fritidsboende. En vanlig situation då bostadsarrende tecknas är när jordägaren arrenderar ut en bit av sin jord- eller skogsbruksfastighet till en arrendator som själv får uppföra ett fritidshus på platsen eller övertar befintligt hus av föregående arrendator. Det viktiga är att byggnaden ägs av arrendatorn som lös egendom och inte av jordägaren, annars är det inte ett bostadsarrende utan ett hyresförhållande. För att skydda arrendatorns rätt att nyttja marken för ändamålet finns det vid bostadsarrende ett starkt besittningsskydd.

Jordbruksarrende (se Jordabalken kap 9) kännetecknas av att marken ska användas för just jordbruk. Två former finns, gårdsarrende där arrendatorn bor på arrendestället och sidoarrende, där arrendatorn endast nyttjar marken. Ett arrende behöver inte följa fastighetsgränser utan följer de gränser som avtalats och kan därför skapa förutsättningar för ett effektivare marknyttjande.

Anläggningsarrende (se Jordabalken kap 11) används när arrendatorn driver förvärvsverksamhet på arrendeområdet som inte är att se som jordbruk, och att hans byggnad används för verksamheten. Lagen definierar inte ordet byggnad utan hit kan också hänföras till exempel torn och vindkraftverk. De flesta lagreglerna kring anläggningsarrende är inte tvingande vilket medför att det är viktigt att parterna i arrendeavtalet noga preciserar villkoren och ändamålet med upplåtelsen. Arrendatorn har inget direkt besittningsskydd men har istället viss rätt till ersättning om avtalet sägs upp.
 
Lägenhetsarrende är den allmänna formen av arrende och får inte ha något av de syften som kännetecknar de andra arrendeformerna. Reglerna kring denna arrendeform är enkla och kännetecknas av avtalsfrihet. Arrendatorn har inget besittningsskydd.

Att nyttja offentlig plats

Det krävs tillstånd enligt Ordningslagen om du vill nyttja offentlig plats.
Detta söker du hos polisen.

Exempel på tillfällen då du behöver söka tillstånd är:

 • Arrangemang och andra tillställningar
 • Byggställning
 • Container
 • Uteservering

Uppställda containrar, byggställningar och liknande medför ofta framkomlighetsproblem för trafikanter och de utgör inte alltid ett så trevligt inslag i stadsbilden.

Sökanden ska därför kontinuerligt städa den upplåtna ytan. Det är även den sökande som betalar för försvårad gatu- eller parkrenhållning.

Här hittar du mer information och ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. Länk till annan webbplats.

Här hittar du information och riktlinjer för uteserveringar. Pdf, 1.1 MB.

Olovlig användning av kommunal mark

Kommunens mark ska vara tillgänglig och kunna användas av alla. Att använda sådan mark för privat bruk utan tillstånd kallas annektering och är inte tillåtet. Som fastighetsägare har du ett ansvar för att veta var din fastighetsgräns går och hålla dig inom den.

Vad menas med annektering eller olovligt nyttjande och olovlig markanvändning?

Det är när du ställer privata anläggningar eller ägodelar på mark som inte är din.

Exempel på olovliga anläggningar:

 • Staket och planteringar
 • Komposter
 • Pallkragar
 • Sandlådor
 • Uppställning av båtar, bilar, husvagnar
 • Byggnader såsom lekstugor, friggebodar och skjul
 • Gungställningar
 • Studsmattor
 • Rastgårdar
 • Vedupplag

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Att veta var din tomtgräns går och hålla dig innanför den. Är du osäker på var din tomtgräns går kan du kontrollera på Bygg- och exploateringskartan. Skriv in din adress eller fastighetsbeteckning i sökrutan och klicka i rutorna för Fastighetsgränser i menyn till höger.

Vad gör kommunen om mark annekteras?

Fastighetsägaren kontaktas och uppmanas att ta bort alla anläggningar som ligger utanför den egna tomtgränsen och att återställa marken i ursprungligt skick.

Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder behöva vidtas. Det är brottsbalken, 8 kapitlet, som reglerar privatisering av annans mark.

Tillfälligt tillstånd

Skulle du tillfälligt behöva förvara något utanför din tomtgräns, till exempel samband med byggnation eller liknande kan du söka tillfälligt tillstånd. Läs mer i boxen ”Att nyttja offentlig plats”.

Frågor?

Har du frågor kan du vända dig till kommunens mark- och exploateringshandläggare via kommunens växel: 0611-34 80 00.

Grävning i mark

Om du vill gräva i kommunens gator eller övrig mark måste du ha grävtillstånd.
Sök detta tillstånd i god tid innan du ska gräva. Det finns ansökningsblanketter och anvisningar i vårt blankettarkiv.

Här hittar du mer information om vad som gäller vid grävning i allmän mark.

Här hittar du blankett för ansökan om grävning i allmän mark.

Regler för grävning i kommunens mark Pdf, 796.5 kB.

Jakträtt

Härnösands kommun har antagit riktlinjer för upplåtelse av jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna gäller från och med 2012-07-01.
 
De marker som är lämpliga att utarrendera för älg- och småviltjakt är Vangsta 1:21, Vägnön 3:1, Finsvik 5:17 och Skedom 2:38. För småviltjakt kan delar av fastigheterna Bondsjö 17:1, Saltvik 2:35 och Gådeå 4:32 upplåtas. För närvarande är all jakträtt utarrenderad inom Härnösands kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2010-06-01 (Riktlinjer och normalavtal för jakträtten på Härnösands kommuns mark) Pdf, 573.3 kB.

Taxa för upplåtelse av jakt på småvilt och älg Pdf, 333.2 kB.

Karta över Bondsjö 17:1 småviltjakt Pdf, 3.9 MB.

Odlingslott

Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

Syftet med odlingslotter är främst att ge medborgarna i kommunen en möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård.

Hur ställer jag mig i kö?

 • Du anmäler intresse för en odlingslott genom att ställa dig i kö via kommunens e-tjänst för odlingslotter. Du kan också kontakta nedanstående handläggare.
 • Du måste vara folkbokförd i Härnösands kommun.
 • Har du redan en lott? Du kan ställa dig i kö för ansöka om en till lott. Det är tillåtet att ha två odlingslotter.

Vad händer när jag anmält mig till kön?

 • Du får en plats i kön, när en lott blir ledig och du står näst på kölistan kommer du att erbjudas lotten.

När och hur får jag erbjudande om odlingslott?

 • När erbjudandet kommer beror helt på hur många odlingslotter som blir lediga och i vilken takt detta sker. Kötiden för att få erbjudande om en odlingslott kan vara några år.
 • Erbjudande om ledig lott kommer att ske via mejl eller sms till den adress du uppgivit när du ställde dig i kön. Om du tackar nej till den erbjudna lotten förlorar du din plats i kön alternativt kan du ställa dig sist i kön igen.

Vad har jag för plats i kön?

Hur tecknas avtal?

 • För att kunna skriva ett avtal om odlingslott behöver vi ditt namn, personnummer, postadress, telefon och e-postadress. Om du inte anmälde samtliga uppgifter när du ställde dig i kön kommer samhällsförvaltningen att fråga efter de uppgifter som saknas när du har tackar ja till en odlingslott, samt kontrollera att uppgifterna från din anmälan fortfarande är aktuella.

Finns det vatten?

 • Under odlingssäsongen finns det tillgång till vatten. Vattnet sätts på i mitten av maj (om tjälen gått ur marken och det inte längre finns risk för frost) och stängs av mitten på september.

Avfall från odlingslott?

 • Container finns i anslutning till odlingslottsområdet. Brännbart avfall kan slängas i de utställda sopkärlen vid områdets kompost.

Djur?

 • Sällskapsdjur får tas med och hållas kopplade på den egna odlingslotten. Inga djur får i övrigt hållas på odlingslotten eller i området.

Hur säger jag upp min lott?

 • Arrendetiden är ett år räknat från tillträdesdagen. Avtalet förlängs med ett år i sänder. Arrendatorn har en månads uppsägningstid. Om uppsägningen kommer in senare måste du betala även för nästkommande året. Avgiften återbetalas inte. Härnösands kommun har också möjlighet att säga upp avtalet, till exempel om odlingslotten inte sköts eller om odlingskravet inte uppfylls. Odlingslotten kan då sägas upp med omedelbar verkan.
 • Du säger upp din odlingslott via kommunens e-tjänst för odlingslotter.
 • Kommunen bekräftar uppsägningen när slutbesiktning är klar och godkänd.

Vilka regler gäller för lotten?

Gällande ordningsregler för odlingslotter Pdf, 159.1 kB.

Mer information om odlingslotter finner du vid vår e-tjänst

För mer information, kontakta samhällsförvaltningen:
Telefon: 0611-34 80 00

Spade i odlingslåda

Torghandel

Nyskördade rödbetor

Torget är en viktig mötesplats och samlingspunkt för handel, möten och informationsutbyten. På torget finns möjlighet att bedriva torghandel.

Tillstånd behövs och försäljning får normalt ske vardagar kl. 09-18 samt lördagar, helgdagsaftnar och söndagar kl. 09-17. Samhällsnämnden kan medge undantag från detta.

OBS. Från 1 juni 2022 hänvisas matvagnar till foodcourt-området på Kronholmen.

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Saluplats 3x4 meter, per dag

236 kr

Saluplats 3x4 meter, per vecka

944 kr

Saluplats 3x6 meter, per dag

354 kr

Saluplats 3x6 meter, per vecka

1 416 kr

Elkostnad


10 amp 17 kr /dag

35 kr

16 amp 193 kr /dag

177 kr


Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI). Priser för 2024 är uppdaterade från och med 2024-01-02.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

Att tänka på

Torget har en stark kulturhistorisk prägel som behöver samsas med alla dagens behov och önskemål. Det är viktigt att även torghandeln samspelar med miljön. I kommunens Gestaltningsprogram finns riktlinjer för hur gestaltningen kan säkerställas på ett smakfullt och inkluderande sätt.

Gestaltningsprogram för Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Saluplatser

 • På de allmänna försäljningsplatserna finns tillfälliga saluplatser som bestäms av samhällsnämnden.
 • En tillfällig saluplats används endast viss dag och kan bokas högst sex dagar i följd.
 • Vid större arrangemang kan samhällsnämnden anvisa ytterligare saluplatser.
Karta torgplatser.


För mer information, kontakta:
Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06

Terrängkörning

Kartbild över förbudszon

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng på barmark. Förbudet är till för att skydda naturen. Med terräng menar man all mark som ligger utanför väg. I Härnösands kommun har beslut tagits om lokala trafikföreskrifter om förbud mot terrängskoter inom tätortsnära områden. För att få köra terrängskoter inom förbudszonen krävs dispens från kommunen.

Var får man köra snöskoter?

 • I Härnösands tätort råder förbud mot snöskoterkörning, se karta.
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.
 • Körning med motorfordon på barmark i terräng är förbjuden. Däremot får man köra snöskoter på väl snötäckt mark om man inte skadar marken eller annan växtlighet.
 • Körning på snötäckt mark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen.
  Körning är förbjuden på snötäckt mark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter.
 • Det är inte tillåtet att köra skoter i motionsspår.

Viktigt att tänka på

 • Skräpa inte ned i naturen. Aluminiumburkar som kastas på åkrar kan följa med vid skörden. Burkarna hackas sönder till vassa metallbitar som hamnar i djurens magar när de äter av fodret.
 • Skidåkare och gående har företräde i skoterspåret.
 • Spårning av djur med skoter är förbjudet.

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det.
För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Här hittar du mer information om Trafikanordningsplan