Använda kommunens mark

Kommunens mark är till för alla och består förutom av gator och vägar även av grönområden, park och naturmark.

När du behöver utföra olika typer av arbeten på kommunal mark krävs tillstånd. Det krävs till exempel även tillstånd för att ordna en uteservering, ställa upp en container på allmän mark eller om ni ska gräva i kommunens mark.

Arrende

Det finns en mängd olika tillfällen då det är av stor vikt att kunna nyttja annans mark. För detta finns det olika möjligheter, nyttjanderätt, servitut och arrende.
Vid ett arrende finns normalt två parter. Den ena parten, den som äger fastigheten där det uthyrda området ligger, kallas jordägaren. Den andra parten, som hyr marken/arrendestället, kallas arrendator.

Ersättningen för en arrendeupplåtelse bestäms ofta till ett årligt pris och räknas sedan upp med konsumentprisindex (KPI) följande år.

Det finns fyra huvudtyper av arrende:

Bostadsarrende (se Jordabalken kap 10) används endast för arrende avsett för bostadsändamål och nyttjas huvudsakligen för fritidsboende. En vanlig situation då bostadsarrende tecknas är när jordägaren arrenderar ut en bit av sin jord- eller skogsbruksfastighet till en arrendator som själv får uppföra ett fritidshus på platsen eller övertar befintligt hus av föregående arrendator. Det viktiga är att byggnaden ägs av arrendatorn som lös egendom och inte av jordägaren, annars är det inte ett bostadsarrende utan ett hyresförhållande. För att skydda arrendatorns rätt att nyttja marken för ändamålet finns det vid bostadsarrende ett starkt besittningsskydd.

Jordbruksarrende (se Jordabalken kap 9) kännetecknas av att marken ska användas för just jordbruk. Två former finns, gårdsarrende där arrendatorn bor på arrendestället och sidoarrende, där arrendatorn endast nyttjar marken. Ett arrende behöver inte följa fastighetsgränser utan följer de gränser som avtalats och kan därför skapa förutsättningar för ett effektivare marknyttjande.

Anläggningsarrende (se Jordabalken kap 11) används när arrendatorn driver förvärvsverksamhet på arrendeområdet som inte är att se som jordbruk, och att hans byggnad används för verksamheten. Lagen definierar inte ordet byggnad utan hit kan också hänföras till exempel torn och vindkraftverk. De flesta lagreglerna kring anläggningsarrende är inte tvingande vilket medför att det är viktigt att parterna i arrendeavtalet noga preciserar villkoren och ändamålet med upplåtelsen. Arrendatorn har inget direkt besittningsskydd men har istället viss rätt till ersättning om avtalet sägs upp.
 
Lägenhetsarrende är den allmänna formen av arrende och får inte ha något av de syften som kännetecknar de andra arrendeformerna. Reglerna kring denna arrendeform är enkla och kännetecknas av avtalsfrihet. Arrendatorn har inget besittningsskydd.

Att nyttja offentlig plats

Det krävs tillstånd enligt ordningslagen om du vill nyttja offentlig plats.
Detta söker du hos polisen.

Exempel på tillfällen då du behöver söka tillstånd är:

 • Arrangemang och andra tillställningar
 • Byggställning
 • Container
 • Uteservering

Uppställda containrar, byggställningar och liknande medför ofta framkomlighetsproblem för trafikanter och de utgör inte alltid ett så trevligt inslag i stadsbilden.

Sökanden ska därför kontinuerligt städa den upplåtna ytan. Det är även den sökande som betalar för försvårad gatu- eller parkrenhållning.

Här hittar du mer information och ansökan om tillstånd enligt ordningslagen. Länk till annan webbplats.

Här hittar du information och riktlinjer för uteserveringar. Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Grävning i mark

Om du vill gräva i kommunens gator eller övrig mark måste du ha grävtillstånd.
Sök detta tillstånd i god tid innan du ska gräva. Det finns ansökningsblanketter och anvisningar i vårt blankettarkiv.

Här hittar du mer information om vad som gäller vid grävning i allmän mark.

Här hittar du blankett för ansökan om grävning i allmän mark.

Regler för grävning i kommunens mark Pdf, 559.8 kB. (Pdf, 559.8 kB)

Jakträtt

Härnösands kommun har antagit riktlinjer för upplåtelse av jakträtt på kommunens mark. Riktlinjerna gäller från och med 2012-07-01.
 
De marker som är lämpliga att utarrendera för älg- och småviltjakt är Vangsta 1:21, Vägnön 3:1, Finsvik 5:17 och Skedom 2:38. För småviltjakt kan delar av fastigheterna Bondsjö 17:1, Saltvik 2:35 och Gådeå 4:32 upplåtas. För närvarande är all jakträtt utarrenderad inom Härnösands kommun.

Kommunstyrelsens beslut 2010-06-01 (Riktlinjer och normalavtal för jakträtten på Härnösands kommuns mark) Pdf, 573.3 kB. (Pdf, 573.3 kB)

Taxa för upplåtelse av jakt på småvilt och älg Pdf, 333.2 kB. (Pdf, 333.2 kB)

Karta över Bondsjö 17:1 småviltjakt Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB)

Odlingslott

Är du intresserad av att odla dina egna grönsaker eller växter?

För den trädgårdsintresserade kan vi nu erbjuda två områden för odling där du arrenderar en odlingslott. Kapellsberg på södra Brännan och Ringblomman på Murberget.

Syftet med odlingslotter är främst att ge medborgarna i kommunen en möjlighet till trädgårdsodling även om de inte äger en egen trädgård.

Mer information om odlingslotter finner du vid vår e-tjänst

För mer information, kontakta samhällsförvaltningen:
Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06

Spade i odlingslåda

Torghandel

Härnösands torg är en fin mötesplats för våra invånare. Torget är dessutom handikappvänligt ombyggt, för att passa rullstolsburna och rörelsehindrade. För dig som vill bedriva torghandel finns lite att tänka på, men kommunen hjälper dig att komma igång.
 
Försäljning får ske vardagar mellan 09.00 - 18.00, lördagar och helgdagsaftnar samt söndagar mellan 09.00 - 17.00, ifall inte Samhällsnämnden medgivit undantag eller beslutat annat.

Nedanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI).

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Saluplats 3x4 meter, per dag

165 kr

Saluplats 3x4 meter, per vecka

827 kr

Saluplats 3x4 meter, per år

1985 kr

Saluplats 3x6 meter, per dag

248 kr

Saluplats 3x6 meter, per vecka

1241 kr

Saluplats 3x6 meter, per år

2978 kr

Elkostnad


10 amp 17 kr /dag


10 amp 551 kr /år


16 amp 193 kr /dag


16 amp 8271 kr /årNyskördade rödbetor

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

För mer information, kontakta samhällsförvaltningen:
Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06

Saluplatser

 • På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av Samhällsnämnden.
 • Vid större arrangemang kan Samhällsnämnden anvisa ytterligare saluplatser.
 • En fast saluplats används på bestämd tid, minst sex månader och högst ett år.
 • En tillfällig saluplats används endast viss dag och kan bokas högst sex dagar i följd.
Karta torgplatser

Terrängkörning

Kartbild över förbudszon

Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terräng på barmark. Förbudet är till för att skydda naturen. Med terräng menar man all mark som ligger utanför väg. I Härnösands kommun har beslut tagits om lokala trafikföreskrifter om förbud mot terrängskoter inom tätortsnära områden. För att få köra terrängskoter inom förbudszonen krävs dispens från kommunen.

Var får man köra snöskoter?

 • I Härnösands tätort råder förbud mot snöskoterkörning, se karta.
 • Det inte är tillåtet att köra på allmän väg annat än vid passage över vägen, eller kortast lämpliga sträcka om terrängen är oframkomlig.
 • På skogsbilvägar och andra enskilda vägar kan skoterkörning vara förbjuden, även om vägen är oplogad.
 • Körning med motorfordon på barmark i terräng är förbjuden. Däremot får man köra snöskoter på väl snötäckt mark om man inte skadar marken eller annan växtlighet.
 • Körning på snötäckt mark i plant- eller ungskog är förbjuden om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen.
  Körning är förbjuden på snötäckt mark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter.
 • Det är inte tillåtet att köra skoter i motionsspår.

Viktigt att tänka på

 • Skräpa inte ned i naturen. Aluminiumburkar som kastas på åkrar kan följa med vid skörden. Burkarna hackas sönder till vassa metallbitar som hamnar i djurens magar när de äter av fodret.
 • Skidåkare och gående har företräde i skoterspåret.
 • Spårning av djur med skoter är förbjudet.

Trafikanordningsplan

Om du ska utföra ett arbete som påverkar trafiken behöver du tillstånd för det.
För att få tillstånd behöver du en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Här hittar du mer information om Trafikanordningsplan