Ansökan - anmälan om grävning i allmän mark

Du behöver ansöka om grävtillstånd om du ska gräva eller schakta i kommunal mark.

En ansökan om grävtillstånd besvaras inom tio arbetsdagar. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre än tio dagar.

Du som planerar att gräva på privat mark bör även söka om ledningsanvisning för att undvika skador på ledningar. Med ledningsanvisning får du veta var olika ledningar går på fastigheten.

Här söker du om ledningshänvisning Länk till annan webbplats.

Andra tillstånd du kan behöva söka

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Det kan handla om strandskyddsdispens, tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter, bygglov eller marklov, eller tillstånd enligt ordningslagen för att använda offentlig plats för att ställa upp en container eller dylikt.
Marklov behöver du om du ska schakta eller fylla upp mark inom detaljplanerat område så att höjdläget ändras mer än 50 cm.

Här hittar du information och bygglov och marklov

Här hittar du information om ansökan för tillstånd enligt ordningslagen Länk till annan webbplats.

Viktigt när du gräver

Föreskrifter
När du gräver måste du följa kommunens föreskrifter för grävningsarbeten i gata.
Här hittar du dokumentet Grävningsbestämmelser för Härnösands kommun Pdf, 796.5 kB.

Trafikanordningsplan (TA-plan)
Om arbetet påverkar trafiken på allmän platsmark ska det alltid finnas en trafikanordningsplan.
Här kan du läsa mer om Trafikanordningsplaner

Fornlämningar och markföroreningar
Den som tänker gräva i ett fornlämningsområde är skyldig att ta reda på var fornlämningarna finns.

Om du stöter på möjliga fornlämningar måste du avbryta grävningen omedelbart och kontakta Länsstyrelsen.

Misstänker du markföroreningar måste du också avbryta grävningen och kontakta kommunens miljöavdelning.

 Här kan du se Riksantikvarieämbetets kartregister över kända fornlämningar Länk till annan webbplats.