Park och mark

Här finns information om våra parker, lekplatser och den skog kommunen äger.

Här hittar du även den information du behöver om du ska nyttja kommunens mark på något sätt, som att ställa upp en container, hyra odlingslott, anordna ett arrangemang eller gräva i vår mark. De regler och föreskrifter som gäller samt blanketter för ansökningar finns under respektive rubrik.

Vy över Stadsparken med Domkyrkan i bakgrunden

Använda kommunens mark

När du behöver utföra olika typer av arbeten på kommunal mark krävs tillstånd. Det krävs bland annat för uteserveringar, uppställning av container på allmän mark eller om ni ska gräva i kommunens mark.

Här hittar du all information du kan behöva

Trädgårdsavfall

Det är inte tillåtet att lägga trädgårdsavfall på allmän mark. Det beror på flera saker:

  • Den kommunala marken är till för alla och ska vara tillgänglig att vistas på.
  • Trädgårdstippar ökar risken för att sprida främmande invasiva arter, till exempel blomsterlupin, jättebalsamin och parkslide.
  • Trädgårdstippar kan dra till sig skadedjur, sprida sjukdomar, ta död på annan växtlighet, stoppa vattenflödet i vattendrag, öka skredrisken och gynna ogräs
  • Trädgårdstipparna förfular miljön.

Så här hanterar du ditt trädgårdsavfall

Det enklaste och billigaste sättet är att kompostera själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda i stället för konstgödsel och torv. Du behöver inget tillstånd för att ha en kompost i din trädgård.

Du kan gratis lämna ditt trädgårdsavfall till kommunens återvinningscentraler.

  • Grenar, buskar och träd lämnar du vid Kraftvärmeverket.
  • Gräs, löv, frukt, mossa och växter lämnar du på Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning.

Läs mer om var och hur du lämnar ditt avfall på HEMAB:s hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du hanterar invasiva arter Länk till annan webbplats.

Hundlatrin

En glad hund

Hundlatrinerna är en kommunal service till dig som är ute och rastar hunden. Syftet är att underlätta för dig att ta hand om hundavföringen.

Det finns ungefär 110 stycken hundlatriner inom kommunen. På 27 platser finns det även hundpåsar för dig som glömt din påse hemma. Det är Arbetslivsförvaltningen som sköter hundlatrinerna.

Vi vill uppmärksamma dig på att det är du som hundägare som är ansvarig för att hundavföringen plockas upp. Ha därför alltid plastpåsar med dig när du rastar hunden och för allas trivsel använd dig av de utplacerade hundlatrinerna.

Om du har några frågor eller synpunkter på latriner eller tömningen, kontakta Arbetslivsförvaltningen dagtid på telefon, 0611-34 86 45.

Läs vad som gäller för hundar i kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Pdf, 383.7 kB.

Lekplatser i Härnösand

Barn som står med ryggen mot kameran.

Vi har totalt 36 lekplatser i Härnösand där kommunen är ansvarig, de flesta finns i centralorten men några finns även i områden utanför.
Här finns en karta över kommunens lekplatser. Länk till annan webbplats.

Det är Höga Kusten Skog & Fastighet som är kommunens entreprenör på park och lekplatser. I entreprenörens åtagande ingår årligt underhåll och besiktning av lekplatserna. Det ingår även upprustning och förbättringar av våra anläggningar.

Har du frågor eller synpunkter på drift och underhåll, kontakta Höga Kusten Skog & Fastighet. Länk till annan webbplats.

Säkerhet

Lekplatserna kontrolleras regelbundet av parkentreprenör under sommarsäsongen. Varje år görs det också en säkerhetsbesiktning enligt standard SS1176 och SS1177. Då kontrolleras fallskyddsunderlag, tillåtna mått och material samt att inga farliga delar finns på redskap och lekytor.

Tillgänglighet

Kommunen arbetar med att se över tillgängligheten på våra lekplatser. I samband med att utrustning byts ut eller att lekplatser byggs om söker vi möjliga lösningar för god tillgänglighet på delar av lekplatsen. Vi har idag ingen lekplats som är helt tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om säkerhet och tillgänglighet i Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap. Pdf, 2.1 MB.

Felanmälan

Om olyckan skulle vara framme finns skyltar på varje lekplats med larmnummer samt lekplatsens namn och nummer. Här finns även ett telefonnummer till felanmälan.


Här kan du göra en felanmälan

Parker

Träd på hösten i Stadsparken

Parker är stadens gröna rum. Härnösands kommun erbjuder över 200 hektar park- och naturmark. Här finns alltifrån klassiskt utformade parker, som stadsparken, till mer vildvuxna och lummiga naturområden.

Skötsel av parker

För närvarande är det Höga Kusten Skog & Fastighet som genom totalentreprenad sköter kommunens grönområden och lekplatser.
Det ingår bland annat att klippa gräsytor, slå ängar, plantera växter, arrangera planteringar med sommarblommor, sköta lekplatser och snöröja våra gång- och cykelvägar som löper genom parkerna.

Varje år planeras och genomförs även större upprustningar och projekt där entreprenören och kommunen tillsammans kommer fram till vad som bör göras.

Har du frågor eller synpunkter på drift och underhåll, kontakta Höga Kusten Skog & Fastighet. Länk till annan webbplats.

Här kan du göra en felanmälan

Skogsbruk

Dimslöjad granskog

Kommunen äger cirka 1300 ha skogsmark, varav produktiv skogsmark är
cirka 1000 hektar.

Förvaltning
Skogssällskapet Förvaltning AB har sedan 1955 haft uppdraget att förvalta kommunens skogsmark.

Certifiering
Härnösands kommun certifierade sitt skogsbruk den 10 december 1998 genom Skogssällskapets system för gruppcertifiering enligt FSC®:s regler (FSC-C017993)

Skogsbruksplan
I kommunens skogsbruksplan planeras vilka åtgärder som ska göras. Samhällsförvaltningen gör skogsbruksplanen i samarbete med Skogssällskapet.

Tätortsnära skog
Det mesta av kommunens skogsmark upplevs och räknas som tätortsnära skog.
För att skogen ska räknas som tätortsnära måste den finnas inom ett rimligt avstånd från bostaden.