Solel

Solpaneler på ett tak.

Solel är bra för miljön och underhållsfritt.

1. Förutsättningar och läge

Utred förutsättningarna

Med tanke på att solcellernas livslängd är 30 år bör du fundera på om ditt tak behöver förstärkas eller förnyas parallellt med installation av solenergi. Livslängden på taks tätskikt varierar beroende på material och utsatthet, men generell livslängd är 30–40, år vilket innebär att den sammanfaller med solcellers livslängd. Solcellspanelerna kommer att skydda det underliggande taket vilket ger en förlängd livslängd, vanligtvis på södersidan där tätskiktet också åldras fortare.

Det går naturligtvis att montera ner solcellsmoduler för att förnya ett tak, men det utgör extra arbete och kostnader. På samma sätt är det värdefullt att vid omläggning av tak förbereda taket för en framtida solelinstallation. Det gör att takets tätskikt kan förbättras.

Takets läge

Gå vidare genom att utreda vilka förutsättningar du har för solel. I vilken omfattning är taket utsatt för skuggning, hur är det orienterat och vilken lutning har taket? På Örebro kommuns solkarta kan du titta på vilken solinstrålning och möjlig elproduktion du kan uppnå.

Solelsanläggning - offertunderlag

Exempel på frågor du kan ställa vid begäran om offert på solelsanläggning

För att kunna separera material och arbetskostnad vill vi att ni anger delkostnader enligt nedan.

 • Solcellsmoduler
 • Växelriktare
 • Monteringsutrustning, kablar m.m.
 • Ev. snörasskydd
 • Ev. merkostnader för leveranser, utrustning för montage som skylift eller dylikt)
 • Arbetskostnad, totalsumma och antal timmar

Underlag att fylla i (för den som lämnar offerten)

Kostnader

 • Pris med delkostnader specificerade enligt ovan.
 • Information om ni gör rotavdrag?

Produktinformation

 • Produkt och modellnamn för solcellsmoduler respektive växelriktare?
 • Vilken verkningsgrad har solcellsmodulerna?
 • Vad är effektgarantin för solcellsmodulerna och efter hur många år?
 • Teknisk livslängd och verkningsgrad för växelriktare, enfas eller trefas-växelriktare samt
  garantilängd för växelriktare och övrigt material.
 • Vilken belastning klarar modulerna (snö och hagel)?
 • Uppskattad årlig energiproduktion (ange om underlaget har beräknats med schabloner eller genom simulering och vilka uppgifter som ligger till grund för produktionen)

Övrigt

 • Behöver storleken på vår säkring höjas?
 • Bedömer ni att snörasskydd bör monteras?
 • Hur sker installationen, kan fästanordningar monteras utan att punktera tätskiktet? Om
  genomföringar krävs, i vilken omfattning krävs det och hur säkerställer man att tätheten bibehålls?
 • Vilken support kan vi förvänta oss efter färdigställd anläggning? (under första året)
 • Hur säkrar ni garantiåtaganden kopplat till solcellsproducentens effektkrav?
 • Har ni en ansvarsförsäkring och till vilket belopp?
 • Hur lång tid skulle det ta att installera anläggningen?
 • Hur lång tid är det från beställning till att installationen kan påbörjas?

2. Anmälan till kommunen om eventuellt bygglov

Solceller på tak eller vägg kan påverka byggnaders yttre utseende och därför kan bygglov behövas.

Läs mer:
Bygglov för solfångare och solcellspaneler på Boverkets hemsida Länk till annan webbplats.

3. Ansök om investeringsbidrag

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden.

Läs mer:
Stöd till solcellsanläggning på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Om investeringsbidraget inte kan nyttjas kan du i stället göra rotavdrag på arbetskostnaden för installationen av solel. Om du gör rotavdrag, och det i ett senare skede visar sig att du får investeringsbidrag, har du möjlighet att betala tillbaka rotavdraget och få investeringsbidraget.

4. Se över befintligt elavtal och hemförsäkring

Elavtal

Se över vilken uppsägningstid du har på ditt befintliga elavtal, för att vid behov säga upp det i tid. Normal uppsägningstid brukar vara en månad. Vissa elleverantörer kräver att man både köper och säljer sin el via dem. Då kan det vara viktigt att hinna säga upp sitt avtal i tid för att vara fri att välja den elleverantör man vill ha från start.

Hemförsäkring

Vi rekommenderar att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Solcellsinstallationer på tak täcks normalt av din hemförsäkring, men minskar snabbt i försäkringsvärde.

5. Hämta in offerter och välj installatör

Det finns många solcellsleverantörer; både i närområdet och nationellt. Vissa samarbetar med energibolagen, andra är fristående. Det enklaste sättet är att söka efter dem på internet. Vi rekommenderar att du tar in minst ett par offerter och gärna från både mindre och större aktörer för att få en bra jämförelse.

Solcellsleverantörerna bör även göra ett platsbesök för att presentera en så bra och anpassad lösning som möjligt.

Solelsanläggning - offertunderlag

Exempel på frågor du kan ställa vid begäran om offert på solelsanläggning

För att kunna separera material och arbetskostnad vill vi att ni anger delkostnader enligt nedan.

 • Solcellsmoduler
 • Växelriktare
 • Monteringsutrustning, kablar m.m.
 • Ev. snörasskydd
 • Ev. merkostnader för leveranser, utrustning för montage som skylift eller dylikt)
 • Arbetskostnad, totalsumma och antal timmar

Underlag att fylla i (för den som lämnar offerten)

Kostnader

 • Pris med delkostnader specificerade enligt ovan.
 • Information om ni gör rotavdrag?

Produktinformation

 • Produkt och modellnamn för solcellsmoduler respektive växelriktare?
 • Vilken verkningsgrad har solcellsmodulerna?
 • Vad är effektgarantin för solcellsmodulerna och efter hur många år?
 • Teknisk livslängd och verkningsgrad för växelriktare, enfas eller trefas-växelriktare samt
  garantilängd för växelriktare och övrigt material.
 • Vilken belastning klarar modulerna (snö och hagel)?
 • Uppskattad årlig energiproduktion (ange om underlaget har beräknats med schabloner eller genom simulering och vilka uppgifter som ligger till grund för produktionen)

Övrigt

 • Behöver storleken på vår säkring höjas?
 • Bedömer ni att snörasskydd bör monteras?
 • Hur sker installationen, kan fästanordningar monteras utan att punktera tätskiktet? Om
  genomföringar krävs, i vilken omfattning krävs det och hur säkerställer man att tätheten bibehålls?
 • Vilken support kan vi förvänta oss efter färdigställd anläggning? (under första året)
 • Hur säkrar ni garantiåtaganden kopplat till solcellsproducentens effektkrav?
 • Har ni en ansvarsförsäkring och till vilket belopp?
 • Hur lång tid skulle det ta att installera anläggningen?
 • Hur lång tid är det från beställning till att installationen kan påbörjas?

6. Välj elleverantör

För att få bra lönsamhet i er solelanläggning handlar det inte bara om en bra och anpassad solelsanläggning till en konkurrensmässig investering, utan också om att hitta rätt elleverantör som kan anpassa sina priser till din konsumtion och produktion.

Exempel på frågor du kan ställa till elleverantörer för att få in underlag för att fatta beslut om vilken elleverantör du ska välja

 • Kräver försäljning av el till er att vi även köper el av er?
 • Vad erbjuder ni oss för pris på den el vi säljer till er?
  (tydliggör vad som ingår i elpriset, moms, elcertifikat, ursprungsgarantier)
 • Vad får vi betala för den el vi använder?
  (tydliggör vad som ingår i elpriset, energiskatt, moms)
 • Vad är era eventuella abonnemangskostnader (års- månadsavgifter)?
 • Hur länge gäller de priser och ersättningar som ni anger?
 • Hur länge gäller avtalet och vi förbinder oss till er som leverantör?
 • Varför ska vi välja er som samarbetspartner?

7. Anmälan momsregistrering

Om du säljer överskottsel är den ersättning du får från elhandelsföretaget och elnätsföretaget momspliktigt. Eftersom detta räknas som ekonomisk verksamhet måste du vara momsregistrerad. Du behöver inte F-skattsedel.

I april får du en så kallad mervärdesdeklaration som avser föregående inkomstår. På blanketten redovisas mängden såld el och den moms du fått utbetald från elhandelsbolag och elnätsföretag. Du betalar sedan in det totala momsbeloppet i början av maj till ditt skattekonto.

I samband med att du momsregistrerar dig betraktas du som ett företag och kan därför få reklam för att utveckla ditt företag. Var restriktiv och noggrann med vad du skriver på då det ibland kan innebära onödiga kostnader.

Läs mer:
Skatteverket: Mikroproduktion av förnybar el – privatbostad Länk till annan webbplats.
Skatteverket: Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet Länk till annan webbplats.
Skatteverket: Momsregistrering Länk till annan webbplats.

8. Anmälan till nätägare

Elnätsägaren har skyldighet att ta emot el från dig som producerar el, men behöver säkerställa att det går att koppla samman med befintligt elnät. Nätägaren är även skyldig att kostnadsfritt byta ut din befintliga elmätare till en ny, som även kan mäta din solelproduktion.

Anmälan om elproduktion görs normal av solcellsleverantören och efter det skickar nätägaren ut underlag för godkännande av förändringen.

9. Anmälan om elcertifikat och ursprungsgarantier

Elcertifikat

De första 15 åren har du som producent rätt till ersättning för s.k. elcertifikat. Ett elcertifikat motsvarar en produktion på 1 000 kWh som levererats ut på nätet. Du kan välja att behålla dem som en sorts värdepapper eller kontinuerligt sälja dem till din elleverantör.

Du ansöker om elcertifikat hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

Ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier innebär att den el ni producerar är märkt som solel. Vissa elbolag ger viss ersättning för detta. Vissa aktörer kräver denna garanti för upprättande av elavtal.

Du ansöker om ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Länk till annan webbplats.

10. Följ upp dina intäkter

Många delintäkter att hålla ordning på. Var uppmärksam på om det kommer erbjudande från elleverantörer som är beredda att ge dig ett bättre pris. Vårt förslag är att du ser över dina erbjudanden minst en gång per år.

Säkerställ att nätägaren har dokumenterat att du är berättigad till skattereduktion, så att det kommer med som ett avdrag på nästkommande deklaration.

Frågor och svar

Är det lätt att installera solel?

Ja. Anläggningen består av fästanordningar på taket med skenor som modulerna fästs i. Därutöver består anläggningen av mindre elkablar som går från solcellsmodulerna till växelriktaren och därefter ut på elnätet via din elmätare. Växelriktaren är mindre än ett köksöverskåp och sätts vanligtvis i elcentralen. Kontakta en elektriker för att säkerställa att den elektriska installationen blir korrekt.

Är en solelanläggning underhållsfri?

Ja. Den kräver ingen skötsel. Livslängden på anläggningens växelriktare är omkring 15 år, så den behöver bytas när den slutar fungera.

Hur länge håller en solelanläggning?

Man brukar säga att en solelsanläggning har en livslängd på 30 år. Växelriktaren behöver ersättas med en ny efter cirka 15 år. Solcellstillverkare har en effektgaranti, vilket innebär att modulerna efter 25 år fortfarande ska producera 80 procent av vad de gav som nya. Vanligtvis är verkningsgraden högre och livslängden längre i Sverige då vi har ett kallare klimat vilket är gynnsamt för solcellsmodulerna.

Ger en solelanläggning ifrån sig störande ljud?

Nej, anläggningen är tyst. Växelriktaren, som vanligtvis installeras i närheten av elcentralen, ger ifrån sig ett tickande ljud när den känner av om det sker elproduktion. Växelriktaren har en fläkt som går på när den blir för varm, vilket motsvarar ljudet från en datorfläkt.

Klarar mitt tak den extra vikt som solcellspaneler utgör?

En solcellspanel väger omkring 20 kg, vilket ger en ökad belastning på 12 kg/m². De allra flesta tak klarar denna belastning utan att taket behöver förstärkas.

Klarar solcellsmoduler vind och snö?

Ja, de är utformade för att klara hård vind och stora mängder snö. En solcellsmodul klarar en vikt på omkring 500 kg. Eftersom solcellsmoduler är glattare än taket, så glider snön lättare av från solcellerna än det övriga taket.