Ansökan om överförmyndarens samtycke till rättshandling

Här ansöker du för att få överförmyndarens samtycke när din huvudman/omyndig behöver hjälp med åtgärd eller rättshandling.

Vissa rättshandlingar får du som ställföreträdare inte vidta förrän överförmyndaren har lämnat sitt samtycke. Dessa rättshandlingar är:

 • Placering av tillgångar
 • Köp, försäljning eller annan åtgärd avseende fast egendom
 • Köp, försäljning av bostadsrätt
 • Lån, borgen eller pantsättning
 • Drivande av rörelse
 • Bodelning eller arvskifte
 • Vissa åtgärder eller rättshandlingar i dödsbo

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndaren
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

 • För evigt

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.