Tidigare gestaltninguppdrag

Här kan du läsa om Konsthallens tidigare utställningar.

Gestaltningsuppdrag "Minneskonstverk"

Gestaltningsuppdrag "Minneskonstverk"

Uppdraget

Härnösands kommun bjuder in konstnärer att anmäla intresse för att utföra en konstnärlig gestaltning som uppmärksammar och hedrar minnet av de kvinnor som avrättades i häxprocesserna under 1600-talet. Gestaltningen kommer vara placerad utomhus. Maximalt tre konstnärer tilldelas skissuppdrag. Slutligen avgör allmänheten genom röstning vilken konstnär/gruppering som tilldelas genomförandeuppdraget.

Härnösands kommuns kulturvision:
Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje, där konsten är fri och kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen.

Preliminär tidsplan

(med reservation för eventuella förändringar)

 • 15/3 utlysning av intresseanmälan för uppdrag
 • 3/4 intresseanmälan stänger
 • 5–8/4 urvalsjury går igenom intresseanmälningar
 • 11 /4 skissuppdrag delas ut
 • 12/4–3/6 skissuppdrag pågår
 • 10–30 /6 allmänheten röstar
 • 5/7 vinnande bidrag offentliggörs
 • Juli-oktober: Resterande process planeras ihop med upphovsperson till utvald bidrag
 • Våren 2023: Installation av konstverket
 • 13 maj 2023: Invigning och seminariedag

Bakgrund

I maj 2021 beslutade kommunstyrelsen i Härnösands kommun att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen:

 • att ta fram en konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i samband med häxprocesserna på 1600-talet
 • att allmänheten ska involveras i urvalsprocessen samt
 • att reservera medel i kommunstyrelsens budget för uppdraget under 2022

Under 1400-talet startade flera häxprocesser i Europa, processerna nådde sin höjdpunkt 1450–1750. År 1484 gav påven Innocentius VIII tillåtelse till bränning av häxor. Detta skedde genom utfärdandet av den beryktade ”Häxbullan”. Detta brukar kallas för Det stora oväsendet och fler än 30 000 personer, främst kvinnor, avrättades under perioden, starka misstankar finns även om ett stort mörkertal.

Tusentals anklagas och omkring 300 människor i Sverige dömdes till döden i de så kallade Trolldomsprocesserna under denna period på 1600-talet. Av dessa 300 avrättades nästan hälften i Ångermanland. Processerna härjade som värst i Sverige mellan åren 1668 till 1676, men i Ågermanland under åren 1673–1675. Många kvinnor men även män och barn anklagades för att ha samröre med djävulen. I Ångermanland avrättas närmare 120 personer varav ca 40 i Härnösand. Källa: SO-rummet, Västernorrlands Museum.

Livsöden, berättelser och perspektiv från kvinnor, barn, minoriteter och grupper som haft svag social status har generellt varit mindre synliga i historieskrivningar då dessa oftast skrivits utifrån ett makthavarperspektiv som dominerats av män. Härnösands kommun ser vikten av att synliggöra olika delar av historien, i synnerhet de vars liv och berättelser dolts och inte getts plats och utrymme i det offentliga rummet. Ett jämställdhetsperspektiv och ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra beslut som fattas i Härnösands kommun. En konstnärlig gestaltning för att hedra de kvinnor och andra offer som avrättades i samband med häxprocesserna synliggör historien och bidrar till att fler berättelser tar plats i det offentliga rummet. Gestaltade livsmiljöer med estetiska och konstnärliga värden, ökar trivseln och därmed människors livskvalitet.

Platsen

Platsen för den konstnärliga gestaltningen är Härnösands stadspark. Slutgiltig diskussion för verkets placering förs med konstnär som tilldelas uppdraget.

Ytterligare info/bilagor

Ekonomi

Enligt budget får konstnären betalt för arbetstid och Härnösands kommun ansvarar för installation, med konstnären som konstnärlig konsult.

Arvode för skissuppdrag är 25 000 exklusive moms per uppdrag. Maximalt tre skissuppdrag delas ut.

Budget för gestaltningsuppdraget är 440 000 kr, varav konstnärens arvode 165 000 kr exklusive moms. Material/tillverkning/frakt som kommunen köper in i samverkan med konstnär 180 000 kr, samt konstnärens konsultlön 35 000 kr exkl. moms. Konstnären får konsultarvodet för resor och arbete i samband med installationen.

Administration/installation mm 60 000 kr.

Urvalskriterier

 • Konstnärlig intention, estetiska kvalitéer, uttryck och originalitet
 • En gestaltning som tar hänsyn uppdraget.
 • En gestaltning som tar hänsyn platsens identitet (samspel med omgivningen)
 • Realiserbarhet (även i förhållande till budget)
 • Drift och underhåll (ur fastighetsägarperspektiv)

Villkor

Konstnären ska vara yrkesverksam enligt Härnösands kommuns riktlinjer för konst, samt ha F-skattsedel, eller vara anknuten till auktoriserad faktureringstjänst. Konstnären bör kunna visa erfarenhet av offentliga uppdrag.

Ansökan sker via e-avrop. Följ länk! Länk till annan webbplats.

Under utlysningstiden samt under skissuppdraget ska frågor ställas i e-avrop. Frågorna vidarebefordras till berörda parter. Dialog förs mellan konstnär och Härnösands kommun för klartecken och specifikationer kring teknik, installation, drift och underhåll av gestaltningen.

Drift-och underhållskostnader måste säkerställas innan slutgiltigt beslut fattas om val av konstverk. Gestaltningen ska kunna utföras med hänsyn till räddningstjänst, handlare, stadsarkitekt och fastighetsägare eller andra berörda aktörer. Gestaltningen bör också utföras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Om verket har fasta delar ansvarar konstnären för att de är beständiga och att underhåll efter kan skötas på enkelt och kostnadseffektivt sätt. Kommunen och konstnär undersöker om den tekniska lösningen kan optimeras ur miljösynpunkt.

Elektricitet eller vatten kommer ej vara en möjlig del av den konstnärliga gestaltningen.

Livslängd och hållbarhet

Verket ska kunna underhållas i minst 10 år utifrån förutsättningarna som gällde vid installation. Efter fem år tas beslut vart annat år om fortsatt underhåll och visning av verket på ursprungligt sätt.

Om driftsproblem eller ändrade förutsättningar uppstår, har kommunen rätt att anpassa verket för alternativ drift innan 10 år löpt ut, t.ex. på annan plats eller i kommunens lokaler utan att förändra eller förvanska verkets budskap eller utseende.

Kommuntjänsteperson som är sakkunnig inom konstområdet har beslutanderätten kring att montera ner och flytta konstverket.