Konstnärliga gestaltningsprojekt

Här får du information och en överblick över pågående projekt.

Enprocentregeln

Kommunen ska i enlighet med Härnösands kommuns kulturplan avsätta medel för konstnärlig gestaltning.

Medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska avsättas vid nybyggnad, ombyggnationer och vid större investeringar över 500 000 kr. Som riktmärke för konstnärlig gestaltning gäller att medel motsvarande minimum 1 % av totalbudget avsätts.

Kommunens olika förvaltningar ansvarar för att nybyggnation anmäls till kommunstyrelsen så att konstinköp kan planeras i god tid.

Aktuella upphandlingar av gestaltningsuppdrag

Gestaltningsuppdrag i samband med bygge av järnvägsbro i Härnösand

Redogörelse för avslutad process

Konstnärlig gestaltning vid ny järnvägsbro i Härnösand, ett 1% projekt.

Bakgrund
Härnösands kommun använder sig av 1% regeln, det vill säga att vid alla större ny och om -byggnationer avsätts 1 % av totalbudget till konstnärligt gestaltning/utsmyckning. Under vintern 2019 byggs en ny bro över järnvägen i Härnösand och i denna process tillämpas 1 % -regeln som riktmärke, vilket frigör medel för en konstnärlig gestaltning.

Processen
Under våren 2019 har Härnösands kommun bjudit in konstnärer att anmäla intresse för att medverka vid den konstnärlig gestaltning som realiseras i samband med byggandet av en ny järnvägsbro i Härnösand och finansieras genom användandet med den sk 1% regeln som riktmärke. Tre förslag tilldelades skissuppdrag och efter en urvalsprocess tilldelades ett av förslagen genomförandeuppdraget.
Projektledare för processen är Linda Nordlander Frisk – kommunens konstintendent, Staffan Gilliusson – samhällsförvaltningen samt Johan Bölenius – upphandlingscontroller.

Ekonomi

 • 3 skissuppdrag á 22 500
 • Konstnärligt arvode 175 000
 • Konsultarvode konstnär 25 000
 • Material/teknik 185 000

Ett femtiotal anbud om att få skissuppdrag anmäldes.
En urvalskommitté bestående av Linda Nordlander Frisk – konstintendent, Johan Bölenius – upphandlingscontroller, Lisa W Carlsson – konstnär, Thomas Karlström – stadsarkitekt, samt Maria Sundström – utställningsansvarig vid Västernorrlands museum valde ut vilka bidrag som erhöll skissuppdrag.
Skissuppdragen tilldelades Eva Marklund, Chun Lee Wang Gurt samt duon Jan Stenberg och Guangjuan Zhang.

En urvalskommitté bestående av Linda Nordlander Frisk – konstintendent, Lisa W Carlsson – konstnär samt Thomas Karlström – stadsarkitekt valde ut vilket förslag som slutligen tilldelades uppdraget.

Jan Stenberg och Guangjuan Zhang tilldelades uppdraget med sitt förslag Eldsblommor.

Urvalskommitténs motivering
Det vinnande förslaget har på ett spännande och innovativt sätt tolkat det angivna uppdraget, konstnärerna har hittat en ton som stämmer väl överens med den angivna geografiska platsen och levererat en ide utifrån given budget. Konstnärerna har tagit sig an en utmanade plats och lyckats placera in sina verk så att de blir en naturlig del av platsen och även kommer att synas tydligt. Utlysningen angav bland annat inspirationsorden glädje, rörelse, energi skönhet, och synlighet – vilket Zhang och Stenbergs förslag lyckas förverkliga med väl godkänt.

Uppdraget

Härnösands kommun bjuder in konstnärer att anmäla intresse för konstnärlig gestaltning i samband med byggandet av en ny järnvägsbro i Härnösand. Gestaltningen kommer vara placerad utomhus. (Två konstnärer tilldelas skissuppdrag och efter urvalsprocess tilldelas ett av förslagen genomförandeuppdraget.)

Ord och begrepp att ta fasta på:
synlighet, synas på håll, ljus i mörker, energi, kraft, innovation, rörelse, långa vintrar och mycket snö, ljusa sommarnätter, hållbarhet, skönhet, glädje.

Härnösands kommun har som vision:
Härnösand – bygger en hållbar framtid. En framtid där våra liv ska vara i balans med miljön.

Kommunen vill att Härnösand ska vara en levande mötesplats där människor förverkligar sina drömmar.

Tidsplan

2019

 • 7 mars - Utlysning av gestaltningsprojekt.
 • 31 mars - Intresseanmälan av skissuppdrag ska vara inskickat till kommunen.
 • 5 april - Urval till skissuppdrag klart (utvalda ansökningar meddelas omgående).
 • 28 april - Skissförslag inskickade till kommunen v 18-19 - Beslut om slutgiltigt uppdrag klart (vinnande ansökning meddelas omgående).
 • V. 20 - Avtalstecknande.
 • September - Prel installationsstart av konstnärlig gestaltning.

2020

 • Juni - Installation färdig.

Bakgrund

Härnösands kommun använder sig av 1% regeln, det vill säga att vid alla större ny och om -byggnationer avsätts 1 % av totalbudget till konstnärligt gestaltning/utsmyckning. Under vintern 2019 byggs en ny bro över järnvägen i Härnösand och i denna process tillämpas 1 % -regeln vilket frigör medel för en konstnärlig gestaltning.

Platsen

En järnvägsviadukt i centrala Härnösand byggdes år 1932 och byts ut till en ny bro under vintern 2019. Bron går över järnvägen och utgör en lokalgata som knyter ihop stadsdelarna på ömse sidor. I projektet med ny bro byggs samtidigt en ny gång- och cykelväg upp till Thulegatan/Artellerigatan. Bron har tidigare varit 110 meter lång men blir nu 25 meter lång, den gamla bron var öppen och luftig inunder och man kunde se igenom den. Nu ersätts den öppningen med en upp till 7 meter hög vägbank. Vilket skapar en plats/form som kan liknas vid en gräsklädd amfiteater. På gräsytan står även en ek.

Den nya bron skapar flera utrymmen lämpliga för konstnärliga gestaltningar. Samtliga trafikanter som färdas på väg E4 genom Härnösand kommer tydligt att kunna se den nya brons norra sida med tillhörande vägbank.

Hela området inklusive gång- och cykelvägen får ny gatubelysning så tillgång till el finns i området.

Ytterligare Information/bilagor

Ekonomi

Enligt budget får konstnären betalt för arbetstid och Härnösands kommun ansvarar för installation, med konstnären som konstnärlig konsult.

Den totala budgeten för skissuppdrag är 45 000 exklusive moms, uppdelat på två skissuppdrag.

Budget för gestaltningsuppdraget är 430 000 kr, varav konstnärens arvode 175 000 kr exklusive moms, teknik/material som kommunen köper in 185 000 kr, samt konstnärens konsultlön 25 000 kr exkl. moms. Konstnären får konsultarvodet för resor och arbete i samband med installationen.

Urvalskriterier

 • Konstnärliga estetiska kvalitéer
 • En gestaltning som tar hänsyn uppdraget samt till de ord/beskrivningar/inspirationsbeskrivningar som anges.
 • Förmågan att på bästa sätt anpassa sig till/använda/framhäva den angivna platsen.

Villkor

Konstnären måste vara yrkesverksam enligt Härnösands kommuns riktlinjer, samt ha F-skattsedel, eller vara anknuten till auktoriserad faktureringstjänst. Konstnären bör kunna visa erfarenhet av offentliga uppdrag.

Under skissuppdraget ställs frågor till Johan Bölenius (upphandlingsenheten, Härnösands kommun) som vidarebefordrar till berörda parter gällande klartecken/rekommendationer kring installationer på specifik plats. Dialog förs mellan konstnär och Härnösands kommun för klartecken och specifikationer kring teknik, installation, drift och underhåll av gestaltningen.

Drift-och underhållskostnader måste säkerställas innan slutgiltigt beslut fattas om val av konstverk. Gestaltningen ska kunna utföras med hänsyn till räddningstjänst, handlare, stadsarkitekt och fastighetsägare eller andra berörda aktörer. Gestaltningen bör också utföras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Om verket har fasta delar ansvarar konstnären för att de är beständiga och att underhåll efter kan skötas på enkelt och kostnadseffektivt sätt. Kommunen och konstnär undersöker om den tekniska lösningen kan optimeras ur miljösynpunkt.

Merparten av projektet ligger budgeterat på 2019.

Livslängd och hållbarhet

Verket ska kunna installeras och underhållas i minst 10 år med förutsättningarna vid installation. Efter fem år tas beslut vart annat år om fortsatt underhåll och visning av verket på ursprungligt sätt.

Om driftsproblem eller ändrade förutsättningar uppstår, har kommunen rätt att anpassa verket för alternativ drift innan 10 år löpt ut, t.ex. på annan plats eller i kommunens lokaler utan att förändra eller förvanska verkets budskap eller utseende.

Kommuntjänsteperson som är sakkunnig inom konstområdet har beslutanderätten kring att flytta/montera ner konstverket.

Intresseanmälan

Intresseanmälan om att erhålla skissuppdrag ska innehålla en enkel idébeskrivning (obs ej färdigt skissförslag) för att ge urvalsgruppen en hint om vilket sort förslag de kan vänta sig. Idé och referensmaterial skickas till johan.bolenius@harnosand.se senast 31 mars.

Anbud ska vara digitala.

Meriter

CV, bilder samt referensmaterial som styrker erfarenhet av liknande konstnärliga uppdrag.

Länkar:

www.harnosand.se/gestaltningsprojekt Länk till annan webbplats.
www.harnosand.se Länk till annan webbplats.

Kontaktperson frågor

Johan.Bolenius@harnosand.se, upphandlingsenheten Härnösands kommun

Urval

Två urvalskommittéer med sakkunniga kommer att användas i processen. En första som beslutar vilka två gestaltningsförslag som går vidare genom skissuppdrag och en andra kommitté som väljer vilket skissförslag som tilldelas uppdraget.

Konstnären godkänner färdig installationen ur konstnärligt/estetiskt perspektiv.

Skissuppdrag

Färdig skiss för gestaltning ska vara inlämnade 28 april. I skissförslag ska konstnärlig idé, budget, teknikmaterial, tidsplan och underhållsbehov specificeras.

Upphandlingsenheten godkänner förslagen utifrån skallkrav och säkerställer drift-och underhållskostnader.

Riktlinjer för konst

Riktlinjer för Härnösands kommuns konstverksamhet och konstinköp.

Dokument - Riktlinjer för konst Pdf, 496.8 kB. (Pdf, 496.8 kB)