Konstnärliga gestaltningsprojekt

Här får du information och en överblick över pågående projekt.

Enprocentregeln

Kommunen ska i enlighet med Härnösands kommuns kulturplan avsätta medel för konstnärlig gestaltning.

Medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska avsättas vid nybyggnad, ombyggnationer och vid större investeringar över 500 000 kr. Som riktmärke för konstnärlig gestaltning gäller att medel motsvarande minimum 1 % av totalbudget avsätts.

Kommunens olika förvaltningar ansvarar för att nybyggnation anmäls till kommunstyrelsen så att konstinköp kan planeras i god tid.

Gestaltningsuppdrag "Ängevallen"

Gestaltningsuppdrag "Ängevallen"

Uppdraget

Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun välkomnar yrkesverksamma bildkonstnärer att anmäla intresse för deltagande i en upphandling avseende konstnärlig gestaltning i tekniken grafisk betong vid nuvarande Ängevallen i Härnösand.

Maximalt tre konstnärer tilldelas skissuppdrag.
Urval sker via två jurygrupper med sakkunniga.

En konstnärlig gestaltning skulle kunna bidra till att skapa en känsla som förstärker det nya området, genom att fånga upp platsens historia och framtid. En plats där människor i många åldrar och med olika intressen kommer att mötas. Där rörelse, sport, lek och aktivitet kommer att vara tongivande. Förhoppningsvis kan denna konstnärliga gestaltning bli ett positivt riktmärke för det nya området som växer fram.

Ansök här via upphandlingsverktyget e-avrop Länk till annan webbplats.

Härnösands kommuns kulturvision:
Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje, där konsten är fri och kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen.

Preliminär tidsplan

(med reservation för eventuella förändringar)

 • 6 februari – projektet utlyses, ansökan för skissuppdrag öppnar i e-avrop
 • 22 februari - ansökan om skissuppdrag stänger
 • 1 mars – skissuppdrag meddelas
 • 4-30 mars – skissuppdrag
 • 31 mars – skissuppdrag lämnas in
 • 5 april – vinnande skissuppdrag meddelas
 • 15 maj – tryckfärdig fil levereras
 • Juni/juli – betongelement med konstverk gjuts

Bakgrund

Ett konstnärligt gestaltningsprojekt som realiseras genom en samverkan av 1% medel mellan Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun.
Ett nytt område för idrott och fritidsaktiviteter ska skapas på nuvarande Ängevallen, Murberget i Härnösand.

Ängevallen är en idrottsarena i Härnösand som har varit hemmaarena för fotbollsklubben Älgarna IF sedan 1924. Nu ska ett helt nytt område skapas på platsen, en plats som ska vara tillgängligt för matcher, träningar, spontanidrott och andra aktiviteter. Förhoppningen är att alla ska känna sig välkomna att vara på och använda området. Många skolelever i olika åldrar kommer att använda platsen. Projektet är ambitiöst och kommer bland annat att omfatta en ny stor sporthall och många olika ytor för aktiviteter utomhus. Bland annat byggs det en konstgräsplan, hinderbana, utegym och banor för längdhopp. Även en öppen vägg, som är tillåten för vem som helst att måla på, kommer att placeras på området. Den nya sporthallen ska rymma ytor för både professionell idrott och för föreningslivet. Den nya sporthallen får också full tillgänglighet och omklädningsrum byggda för att möta det behov av integritet som människor kan ha.

Mer info här Sporthall - Harnosand.se Länk till annan webbplats.

Bilder ur Profilbild Leeks arkiv:

Konstnärlig gestaltning - Platsen

Den konstnärliga gestaltningen ska utföras i grafisk betong och vara placerad på stödmurarna som kommer att byggas i sluttningen mot Norra Ringvägen, ner mot bland annat Wendela Hellman-skolan. Se bild och planritning under Ytterligare info/bilagor.
Genom området kommer det att gå en gång- och cykelväg som knyter ihop Sehlstedtsvägen med Norra Ringvägen.
Konstverket kommer att sträcka sig längs hela stödmuren, totalt ca 100 m2. Hela den färdiga bilden kommer att gjutas i formatet 3x33 m. Ingen återkommande upprepning i motivet krävs, konstverket kan alltså vara en lång bild. Men verket kan också bestå av bild/mönster som upprepas.
Leverantören av det grafiska tekniken kommer att dela upp bilden i ytor på 3x3m, en skarv kan komma att vara synlig var 3:e meter. Förlagan ska vara långsmal, där längden är 11 gånger större än höjden. Förlagan/digitala filen måste vara i så hög upplösning så den klarar av att förstoras till 3x33 m.
Mer info om teknik och process gällande grafisk betong i länkarna.

Information om grafisk betong. Följ länk! Länk till annan webbplats.
Information om processen/grafisk betong. Följ länk! Länk till annan webbplats.

Ytterligare info/bilagor

Ekonomi

Skiss
Arvode för skissuppdrag är 40 000 kr exklusive moms per uppdrag.
Maximalt tre skissuppdrag delas ut.

Gestaltning
Budget för gestaltningsuppdraget är 530 000 kr, varav konstnärens arvode 400 000 kr exklusive moms och konstnärens konsultarvode sek 30 000 exkl moms. Konstnären får konsultarvodet för resor och för-arbete på plats.
Projektadministration sek 100 000.

Projektet står för all teknisk tillverkning av den grafiska betongen i samband med gjutning av stödmurar, tillverkning cirka 450 000.

Ansökan och urvalskriterier

Intresseanmälan för skissuppdrag ska innehålla:

 • Bilder på representativa utförda offentliga gestaltningar om det finns.
 • Textdokument med information om referensobjekten, enligt punkt 1.
 • Ange kort beskrivning av respektive uppdrag, plats, material, produktionsår.
 • Bilder på andra representativa verk inte äldre än 5 år. Behöver ej vara offentliga uppdrag, kan vara från utställningar eller liknande.
 • Meritförteckning/CV där erfarenhet och utbildning tydligt framgår.

Urvalskriterier konstnärlig gestaltning

 • Konstnärlig intention, estetiska kvalitéer, uttryck och originalitet.
 • En gestaltning som tar hänsyn uppdraget.
 • En gestaltning som tar hänsyn platsens identitet (samspel med omgivningen mm).
 • Erfarenhet/förståelse för att arbeta i tekniken grafisk betong.
 • Realiserbarhet (även i förhållande till budget).

Den konstnärliga gestaltningen i tekniken grafisk form med placering utomhus får gärna uppmärksamma platsens historia så väl som framtid. En plats där människor i många åldrar och med olika intressen kommer att mötas. Där rörelse, idrott och lek kommer att vara tongivande. Förhoppningsvis kan denna konstnärliga gestaltning bli ett positivt riktmärke för det nya området som växer fram.

Urvalen sker med hjälp av två jurygrupper med sakkunniga. En grupp för att utse vilka som tilldelas skissuppdrag och en grupp som utser vem som slutligen får uppdraget.

Villkor

Konstnären ska vara yrkesverksam enligt Härnösands kommuns riktlinjer för konst, samt ha F-skattsedel, eller vara anknuten till auktoriserad faktureringstjänst.

Ansökan sker via e-avrop. Följ länk! Länk till annan webbplats.

Under utlysningstiden samt under skissuppdraget ska frågor ställas i e-avrop. Frågorna vidarebefordras till berörda parter. Dialog förs mellan konstnär och Härnösands kommun för klartecken och specifikationer kring teknik, installation, drift och underhåll av gestaltningen.

Realiserbarhet måste säkerställas innan slutgiltigt beslut fattas om val av konstverk. Gestaltningen ska kunna utföras med hänsyn till räddningstjänst, handlare, stadsarkitekt och fastighetsägare eller andra berörda aktörer.

Gestaltningsuppdrag "Saltvik"

Gestaltningsuppdrag "Saltvik"

Uppdraget

Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun välkomnar yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för deltagande i upphandling avseende konstnärlig gestaltning vid utvecklingsområdet vid Saltvik.

Maximalt tre konstnärer tilldelas skissuppdrag.
Urval sker via två jurygrupper med sakkunniga.

Den konstnärliga gestaltningen med placering utomhus får gärna uppmärksamma kraften i den lilla staden som växer, gärna innehålla ljus/belysning och komma att bli ett positivt riktmärke för det nya området.

Ansök här via e-avrop Länk till annan webbplats.

Härnösands kommuns kulturvision:
Härnösand är en levande mötesplats där nya idéer föds, där ett generöst kulturliv ger estetiska upplevelser och skaparglädje, där konsten är fri och kulturen en förvandlande kraft i samhällsutvecklingen.

Preliminär tidsplan

(med reservation för eventuella förändringar)

 • 20 januari - utlysning av intresseanmälan för skissuppdrag
 • 6 februari - intresseanmälan stänger
 • 7-26 februari - urvalsjury 1 beslutar om 3 skissuppdrag
 • 27 februari - skissuppdrag delas ut
 • 21 april - skissuppdrag avslutas
 • Urvaljury 2 beslutar om vinnande skissförslag
 • 5 maj - vinnande bidrag offentliggörs
 • Resterande process planeras ihop med upphovsperson till utvald bidrag
 • Hösten 2023 – prel installation av gestaltning

Bakgrund

Ett konstnärligt gestaltningsprojekt som realiseras genom en samverkan av 1% medel mellan Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun.

I Saltvik, strax utanför Härnösands centrum växer ett nytt område fram, detaljplanerat för att möjliggöra industri, verksamheter och näringsliv. Ett sammanhängande verksamhetsområde som utformas med en hög arkitektonisk kvalitét och genomtänkta material för att passa kringliggande bebyggelse och landskapsbild. Men även att ta hänsyn till identifierade djur- och naturvärden på platsen.

I ett närliggande område längs Saltviksvägen bygger Härnösands kommunfastigheter ett nytt vård- och omsorgsboende i en avskild naturnära skogsmiljö, planerad invigning under 2023.
Den konstnärliga gestaltningen kommer att vara ”först på plats”, området kommer att växa upp runt om. I anslutning till området planeras det nya arkivområdet som bland annat kommer innehålla den stora arkivetableringen som Riksarkivet planerar tillsammans med Skatteverket.

Platsen

En plats för gestaltningen har identifierats i utkanten av ett mindre skogsparti vid en befintlig bilväg, där kommunen planerar att anlägga en ny cykelväg. Kollektivtrafik kommer att trafikera området.
Se karta under ytterligare info/bilagor.

Ytterligare info/bilagor

Ekonomi

Skiss
Arvode för skissuppdrag är sek 30 000 exklusive moms per uppdrag. Maximalt tre skissuppdrag delas ut.

Gestaltning
Budget för gestaltningsuppdraget är 600 000 kr, varav konstnärens arvode 240 000 kr exklusive moms. Material/tillverkning/frakt 285 000 kr, samt konstnärens konsultlön 35 000 kr exkl. moms. Konstnären får konsultarvodet för resor och arbete i samband med installationen.

Projektet står för övrigt - installation/gräv/el.

Ansökan och urvalskriterier

Intresseanmälan för skissuppdrag ska innehålla:
 1. Bilder på representativa utförda offentliga gestaltningar.
 2. Textdokument med information om referensobjekten, enligt punkt 1.
  Referensobjekten ska vara avslutade uppdrag. Ange kort beskrivning av respektive uppdrag, plats, material, produktionsår
 3. Bilder på andra representativa verk inte äldre än 5 år. Behöver ej vara offentliga uppdrag, kan vara från utställningar eller liknande.
 4. Meritförteckning/CV där erfarenhet och utbildning tydligt framgår.

Urvalskriterier:
 • Konstnärlig intention, estetiska kvalitéer, uttryck och originalitet
 • En gestaltning som tar hänsyn uppdraget.
 • En gestaltning som tar hänsyn platsens identitet (samspel med omgivningen)
 • Realiserbarhet (även i förhållande till budget)
 • Drift och underhåll (ur fastighetsägarperspektiv)
 • Den konstnärliga gestaltningen med placering utomhus får gärna uppmärksamma kraften i den lilla staden som växer, gärna innehålla ljus/belysning och komma att bli ett positivt riktmärke för det nya området.
 • Urvalen sker med hjälp av två jurygrupper med sakkunniga. En grupp för att utse vilka som tilldelas skissuppdrag och en grupp som utser vem som slutligen får uppdraget.

Villkor

Konstnären ska vara yrkesverksam enligt Härnösands kommuns riktlinjer för konst, samt ha F-skattsedel, eller vara anknuten till auktoriserad faktureringstjänst. Konstnären bör kunna visa erfarenhet av offentliga uppdrag.

Ansökan sker via e-avrop. Följ länk! Länk till annan webbplats.

Under utlysningstiden samt under skissuppdraget ska frågor ställas i e-avrop. Frågorna vidarebefordras till berörda parter. Dialog förs mellan konstnär och Härnösands kommun för klartecken och specifikationer kring teknik, installation, drift och underhåll av gestaltningen.

Drift-och underhållskostnader måste säkerställas innan slutgiltigt beslut fattas om val av konstverk. Gestaltningen ska kunna utföras med hänsyn till räddningstjänst, handlare, stadsarkitekt och fastighetsägare eller andra berörda aktörer. Gestaltningen bör också utföras på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

Om verket har fasta delar ansvarar konstnären för att de är beständiga och att underhåll efter kan skötas på enkelt och kostnadseffektivt sätt. Kommunen och konstnär undersöker om den tekniska lösningen kan optimeras ur miljösynpunkt.

Livslängd och hållbarhet

Verket ska kunna underhållas i minst 10 år utifrån förutsättningarna som gällde vid installation. Efter fem år tas beslut vart annat år om fortsatt underhåll och visning av verket på ursprungligt sätt.

Om driftsproblem eller ändrade förutsättningar uppstår, har kommunen rätt att anpassa verket för alternativ drift innan 10 år löpt ut, t.ex. på annan plats eller i kommunens lokaler utan att förändra eller förvanska verkets budskap eller utseende.

Kommuntjänsteperson som är sakkunnig inom konstområdet har beslutanderätten kring att montera ner och flytta konstverket.

Riktlinjer för konst

Riktlinjer för Härnösands kommuns konstverksamhet och konstinköp.
Riktlinjerna är gällande tills uppdaterad version ersätter.

Dokument - Riktlinjer för konst Pdf, 496.8 kB.