Vem får anordna ett lotteri

En man som säljer lotter.

Från den första januari 2019 får kommuner bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.

Vem får ordna ett lotteri

Vem får anordna lotterier?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund kan söka om tillstånd hos en kommun för att anordna lotterier. Punkterna nedan ska vara uppfyllda.

Ideell förening i Sverige

 • Enligt stadgarna har huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål
 • Inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl
 • Har behov av intäkter.

Lotterier som inte kräver licens eller registrering

Det finns några undantag för vilka som får anordna lotterier utan registrering

 • Alla får anordna lotterier om det är gratis att delta. Det gäller exempelvis ”gilla och dela”-lotterier på sociala medier.
 • Alla får anordna lotterier som sker under privata former. Det innebär att deltagarna har en inbördes gemenskap och att det är låga belopp. Det gäller exempelvis ett julklappslotteri på en arbetsplats.
 • Alla får anordna lotterier som sker i samband med ett offentligt nöjesarrangemang, ett offentligt arrangemang till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Punkterna nedan ska vara uppfyllda:
  Lotten får kosta max 1/4000 prisbasbelopp (1/4000 x aktuellt prisbasbelopp).
 • Värdet på högsta vinsten är max 1/6 prisbasbelopp. Vinsterna får endast bestå av varor.
 • Försäljningen av lotterna får endast ske inom en kommun.

Här hittar du aktuellt prisbasbelopp Länk till annan webbplats.


Ansök om registrering av lotteri

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp.
 • Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde
  (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.
 • En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier.

Vilka kan beviljas en registrering?
Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
I spellagen 6 kap. 2 § beskrivs vem som kan få en registrering.

Krav för registrering

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Ansökan om lotteritillståndet ska skickas in senast 8 veckor innan planerat lotteri. Kommunen utser en lotterikontrollant som föreningen ska kontakta innan lotteriet startar.

Här hittar du ansökningsblankett för registrering. Pdf, 881.5 kB.

Skillnaden mellan lotteri och tävling

Skillnaden mellan lotteri och tävling
Det kan ibland vara svårt att avgöra om ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling. Huvudregeln är att ett arrangemang som avgörs av ett slumpmoment är ett lotteri. Ett arrangemang som avgörs av ett prestationsmoment (till exempel skriva en slogan, svara på kunskapsfrågor) är en tävling.

I vissa fall kan det i ett arrangemang ingå såväl lotteri- som tävlingsmoment. För att avgöra huruvida det är fråga om ett lotteri eller en tävling behöver man se till hur de olika graderna av slump och prestation förhåller sig till varandra. Enligt praxis är ett arrangemang totalt sett att anse som ett tävling om prestationsmomentet föregår slumpmomentet.Tävlingar omfattas inte av spellagen.

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Läs mer om spellag (2018:1138) Länk till annan webbplats.

Avgift för ansökan

En registrering kostar 300 kronor och betalas in vid beviljad ansökan. En registrering får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen kan under perioden arrangera flera olika lotterier.

Anmälan om nytt lotteri

Vid registrering av fleråriga lotterier ska föreningen alltid göra en anmälan till lotterikontrollanten inför uppstart av nytt lotteri inom registreringen. Detta görs på blanketten nedan senast 2 veckor före start. Det är föreningens ansvariga person för lotteriet som har till uppgift att anmäla nytt lotteri till lotterikontrollanten.

Anmälan om nytt lotteri skickas till föreningens lotterikontrollant före lotteriet startar. När lotteriet redovisats bifogar kontrollanten anmälan om nytt lotteri till redovisningen som lotterikontrollanten sedan skickar in till samhällsförvaltningen, Härnösands kommun. Eventuella frågor om anmälan besvaras av lotterikontrollanten.

Redovisning och kostnad för lotteri

Redovisning av lotteri
Lotterier som arrangeras inom ramen för en registrering ska alltid redovisas på blanketten nedan. Det är föreningens ansvariga person för lotteriet som har till uppgift att redovisa lotteriet för lotterikontrollanten som är utsedd av kommunen. När redovisningen ska ske bestäms i samråd med lotterikontrollanten. Föregående års lotterier ska dock alltid redovisas senast den
15 februari till lotterikontrollanten. Lotterikontrollanten ska senast 1 april varje år och vid utgången av registreringsperiod lämna redovisning till kommunen.

Redovisning av lotteri skickas till föreningens lotterikontrollant som granskar och efter godkänd redovisning skriver under. Lotterikontrollanten skickar sedan in godkänd redovisning till samhällsförvaltningen, Härnösands kommun. Eventuella frågor om redovisningen besvaras av lotterikontrollanten.

Här hämtar du redovisningsblankett. Pdf, 788.9 kB.

Kostnad för lotterier
Föreningen betalar lotterikontrollantens arvode. Arvodet baseras på 3 procent av försäljningen från lotteriet.

Mer information

Den myndighet som ytterst har ansvar för lotterier och spel är Spelinspektionen. På deras hemsida kan du bland annat läsa mer om registrering hos en kommun för att få anordna lotterier. Läs mer om lotterier. Länk till annan webbplats. 

Vill du veta mer om Lotteritillstånd kontakta servicecenter:
Sambiblioteket
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se