Starta och driva ett livsmedelsföretag

En glad kock med två tallrikar god mat.

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller om du vill förändra det du redan driver, kan det vara mycket för dig som företagare att känna till. På dessa sidor har vi därför samlat övergripande information om vad som gäller och vad du kan tänka på.

Vårt uppdrag

Samhällsnämndens främsta uppdrag är att skydda dina kunder så att de ska känna sig trygga och säkra när de handlar i din butik eller äter mat som du lagat och att de inte ska bli sjuka av det de äter. Genom att vi på Samhällsförvaltningen regelbundet besöker din verksamhet, kontrollerar att du lever upp till lagstiftningens krav och ger information och rådgivning gör vi vårt för att dina kunder ska få säkra livsmedel.

Vårt löfte

Vi lovar att göra vårt första kontrollbesök inom två månader efter ditt startdatum. Mer information om vår servicegaranti finns i Enkla vägen för att starta livsmedelsföretag Pdf, 84.5 kB. (Pdf, 84.5 kB)

Vill du ha hjälp?

Det är till Samhällsförvaltningen du vänder dig om:

 • Du vill starta ett nytt livsmedelsföretag eller ta över en befintlig verksamhet.
 • Du vill bygga om eller förändra din verksamhet.
 • Du misstänker att någon av dina kunder blivit matförgiftade eller att din personal är sjuk.
 • Du har andra frågor som rör din verksamhet.

Kontakta gärna någon av oss som arbetar med livsmedelskontroll på Samhällsförvaltningen om du har frågor eller om det är något du undrar över.

Läs mer i Livsmedelsverkets broschyrer

Öppna kafé Pdf, 853.1 kB. (Pdf, 853.1 kB)

Försäljning av små mängder Pdf, 504.7 kB. (Pdf, 504.7 kB)

Importera färdigförpackade livsmedel Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Ditt ansvar

Du som företagare ansvarar för de livsmedel du tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer.

Livsmedel som handskas felaktigt kan få allvarliga följder. Det är du som livsmedelsföretagare som bär ansvaret om något blir fel. Du måste alltså tänka i förväg. Det är viktigt att du och din personal har kunskap om smittämnen, allergier och hygien.

Lämpliga kontakter för företag som förändrar eller startar ny verksamhet

Förutom oss på Samhällsförvaltningen som arbetar med livsmedel kan du behöva kontakta fler avdelningar inom kommunen och andra myndigheter.

Servering av alkoholdrycker: Socialförvaltningen.
Försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel: Socialförvaltningen.
Bygglov och bygganmälan: Samhällsförvaltningen.
Kylaggregat med mer än 10 kg köldmedier: Samhällsförvaltningen.
Fettavskiljare: HEMAB.
Uteservering: Samhällsförvaltningen och Polisen.
Råd kring energianvändande: Samhällsförvaltningens energirådgivare

Energisparråd till livsmedelsbutiker Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Innan du startar - anmälan om registrering

 Oavsett om din verksamhet är en restaurang, café, butik eller skolkök ska du senast två veckor innan du startar eller tar över din verksamhet anmäla det till oss. När din anmälan kommit in registreras din verksamhet och du får en bekräftelse på detta.

Tänk på att detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform


Först efter att din verksamhet öppnat kommer någon av oss på Samhällsförvaltningen att kontrollera att du:

 • Har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och er verksamhets risker
 • Bedriver egenkontroll som är anpassad efter er verksamhet.
 • Har en bra lokal som är anpassad efter er verksamhet och det ni gör.

Eftersom det inte sker någon prövning av din verksamhet innan du öppnar kommer det inte att ställas några krav på hur du väljer att utforma dina lokaler innan du startar. Detta är något som du ansvarar för och vid vår kontroll ska du kunna visa hur du uppfyller kraven och på vilket sätt. Kontakta därför gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede ge dig råd och information kring vad du kan tänka på.

Anmäl dig direkt på hemsidan via vår e-tjänst

Du loggar in med din e-legitimation.

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därför av livsmedelslagstiftningens bestämmelser om dricksvatten. Samhällsförvaltningen är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter inom Härnösand.

Information till dig som ska registrera en dricksvattenanläggning

Dricksvattenanläggningar ska registreras hos Samhällsförvaltningen och stå under offentlig kontroll om:

 1. Anläggningen i genomsnitt tillhandahåller 10 m³ dricksvatten eller mer per dygn eller försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten, eller
 2. Dricksvatten tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, uteslutas eller reduceras till acceptabel nivå.

En faroinventering kan göras genom att tänka på följande:

 • brunnens omgivning
 • brunnens konstruktion
 • markens karaktär
 • säsongsvariationer

Faroanalysen kan vara ett underlag för att avgöra vilka undersökningar som kan behöva göras utöver de regelbundna undersökningarna. Faroanalysen ska redovisas för Samhällsförvaltningen som sedan fastställer den.

Provtagning och undersökningsprogram

Den som ansvarar för dricksvatten ska även ha ett undersökningsprogram som anger var och när man ska ta vattenprover. Ett förslag till undersökningsprogram ska inlämnas till Samhällsförvaltningen för fastställande. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för provtagning av dricksvatten. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Så fungerar livsmedelskontrollen

Dina kunder ska kunna känna sig trygga när de köper mat i din butik eller äter på din restaurang. Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten är säker, rätt märkt och kan spåras. Vi genomför kontroller på din verksamhet för att se till att du tar sitt ansvar och uppfyller lagstiftningens mål.  

Samhällsförvaltningen kontrollerar din verksamhet

Samhällsnämnden ansvarar för kontrollen av din och omkring 200 andra livsmedelsverksamheter i kommunen. All kontroll sköts av Samhällsförvaltningens personal och vi besöker din verksamhet regelbundet, tar prover, ställer krav och ger information.

Våra besök sker huvudsakligen vid fyra olika tillfällen:

 • Efter registrering
 • Planerad kontroll
 • Oplanerad extra kontroll

Kontroll efter registrering

Förutom oss på Samhällsförvaltningen som arbetar med livsmedel kan du behöva kontakta fler avdelningar inom kommunen och andra myndigheter.

Servering av alkoholdrycker: Socialförvaltningen.
Försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel: Socialförvaltningen.
Bygglov och bygganmälan: Samhällsförvaltningen.
Kylaggregat med mer än 10 kg köldmedier: Samhällsförvaltningen.
Fettavskiljare: HEMAB.
Uteservering: Samhällsförvaltningen och Polisen.
Råd kring energianvändande: Samhällsförvaltningens energirådgivare

Energisparråd till livsmedelsbutiker Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Planerad kontroll

Hur ofta vi kontrollerar dig beror på vilka risker som förknippas med just din verksamhet och våra besök kan vara båda anmälda eller oanmälda. Vår planerade kontroll ingår i den årliga avgiften du betalar varje år.

Oplanerad extra kontroll

Vi kan behöva besöka din verksamhet utöver den planerade kontrollen. Det kan vara om det upptäckts brister som behöver följas upp, om vi emot klagomål eller för att utreda misstänkta matförgiftningar på din verksamhet. Dessa besök ingår inte i den årliga avgiften utan du får betala extra för uppföljande besök, befogade klagomål eller konstaterade matförgiftningar.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om vi upptäcker många brister eller om de är allvarliga kan vi agera på olika sätt. Det vanligaste är att vi påpekar bristerna och fattar eventuellt ett beslut om sanktioner. Vi följer sedan upp att du åtgärdat det som sagts. Om vi bedömer att det kan finnas risk för människors hälsa vi stänga hela eller delar av din verksamhet, det är inte speciellt vanligt.

Egenkontroll

 Du som företagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Ett viktigt steg i detta är att genomföra egenkontroll, med det menas att du arbetar förebyggande genom att ha rutiner för hur din verksamhet ska skötas och drivas.

Arbetet med att ta fram din egenkontroll är något du kan göra själv om du har tillräckligt med kunskap men du kan även ta hjälp av en konsult.

Grundförutsättningar

Grunden för att din livsmedelshantering ska vara säker är att du har bra lokaler och lämplig utrustning men även goda arbetsrutiner.

Först och främst ska du ha rutiner på följande områden:

 • Utbildning av personalen.
 • Personlig hygien.
 • Underhåll av lokaler och utrustning.
 • Rengöring.
 • Skadedjursbekämpning.
 • Övervakning av temperaturer.
 • Vatten och is.
 • Mottagning av varor.
 • Märkning och redighet.
 • Spårbarhet framåt och bakåt.

Nästa steg

När du vet att dina grundförutsättningar är goda är nästa viktiga steg att gå igenom vilka faror som kan finnas i din verksamhet. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över.

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är det förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år och det är kommunens Socialnämnd som ansvarar för tillsynen av tobaksförsäljning.

Rökförbud gäller på de ställen där man i någon form serverar mat eller dryck som restauranger och serveringsställen. Samhällsnämnden har ansvaret för tillsyn av dessa lokaler.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller förfogar över till exempel restaurangen ifråga. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med ägaren, om det inte blir någon bättring kan du vända dig till Samhällsförvaltningen.

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor till oss på Samhällsförvaltningen som rör livsmedelsverksamheter.

För att underlätta har vi delat upp frågorna i följande ämnesområden:

Starta och driva ett livsmedelsföretag

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet vilka krav ställer ni?

Vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har. Generellt sett behöver du ha en lokal som är i gott skick och anpassad till den verksamhet du tänkt ägna dig åt samt att du behöver egenkontroll för att kunna visa att de livsmedel du hanterar är säkra att äta.

Du måste också se till att registrera alternativt få din verksamhet godkänd innan du får starta.

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?

Det är anläggningen registreras eller godkännas, inte lokalen. Det betyder att om du tar över en verksamhet måste du registrera din anläggning hos samhällsnämnden alternativt ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket även om det tidigare har drivits en liknande verksamhet.

Ska min verksamhet registreras eller godkännas?

De allra flesta verksamheter ska registreras, undantaget är de så kallade animalieanläggningarna. Dessa ska godkännas av Livsmedelsverket.

Vad krävs av en godkänd respektive registrerad verksamhet?

Anläggningen ska uppfylla de bestämmelser som gäller för lokaler och utrustning samt ha fungerande egenkontroll. Detta gäller oavsett om verksamheten ska godkännas eller registreras. Den enda skillnaden är att det inte görs någon förprövning av en registrerad verksamhet.

Jag driver restaurang, får jag börja med catering?

Att börja med till exempel catering är en betydande ändring av din verksamhet och är något som ska anmälas till oss innan. Alla restauranger har inte förutsättningar att leverera mat.

Vad gäller vid tillfällig eller mobil verksamhet?

Även om din verksamhet pågår en kortare tid, exempelvis matförsäljning under en marknad eller mässa, ska din verksamhet registreras.

Egenkontroll och utbildning

Vad är egenkontroll?

Den som sköter en verksamhet ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och är rätt märkta. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet och vilka regler som gäller. Egenkontroll är de rutiner du har för att säkerställa detta.

Kan ni hjälpa mig med min egenkontroll?

Det är du som ansvarar för att ta fram en fungerande egenkontroll anpassad efter de förutsättningar som finns i just din verksamhet. Vi på Samhällsförvaltningen kan ge råd och tips om hur du kan gå tillväga, vi kan däremot inte hjälpa till med att skriva dina rutiner, den typen av hjälp kan du istället få via branschorganisationer eller konsulter.

Måste man ha någon särskild utbildning för att driva en livsmedelsverksamhet?

Det finns inget krav på någon viss utbildning, men du ska ha tillräcklig kunskap i livsmedelshygien för just den verksamhet du arbetar med. Den som driver en verksamheten ansvarar också för att alla som arbetar i verksamheten får utbildning eller handledning i livsmedelshygien och egenkontroll.

Det är en god idé är att gå en kurs. Vi kan inte rekommendera någon särskild utbildning, men om ni googlar på utbildning livsmedelshygien kommer ni att hitta ett flertal företag som ordnar utbildningar.

Utformning

Vilka krav gäller för fettavskiljare och ventilation?

Det är HEMAB som ansvarar för fettavskiljare, kontakta dem för mer information.

Lagstiftningen ställer krav på att din lokal har ändamålsenlig och tillräcklig ventilation. Det vill säga anpassad till den verksamhet du ägnar dig åt. Kontakta sotarna om du har frågor om installation, besiktning och rengöring av ventilation.

Behöver jag ha en gästtoalett?

Du får inte låta dina gäster låna personaltoaletten, om dina gäster normalt sett brukar behöva besöka en toalett kan du därför behöva ha en gästtoalett.

Får jag bygga om eller renovera i min livsmedelslokal?

Du behöver inte meddela oss om du genomför renovering eller enklare ombyggnationer. Om däremot ombyggnationen medför att planlösningen förändras räknas det som en betydande ändring och är något som ska anmälas till oss innan.