Starta och driva ett livsmedelsföretag

En glad kock med två tallrikar god mat.

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag, eller förändra det du redan driver, kan det vara mycket för dig som företagare att känna till. Här har vi samlat övergripande information om vad som gäller och vad du kan tänka på.

Vårt uppdrag och ditt ansvar

Vårt uppdrag

Samhällsnämndens främsta uppdrag är att skydda dina kunder så att de ska känna sig trygga och säkra när de handlar i din butik eller äter mat som du lagat och att de inte ska bli sjuka av det de äter. Genom att vi på samhällsförvaltningen regelbundet besöker din verksamhet, kontrollerar att du lever upp till lagstiftningens krav och ger information och rådgivning gör vi vårt för att dina kunder ska få säkra livsmedel och dricksvatten.

Ditt ansvar

Du som företagare ansvarar för de livsmedel du tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer.

Livsmedel som hanteras felaktigt kan få allvarliga följder och du som livsmedelsföretagare är ansvarig om något blir fel. Du måste alltså tänka i förväg. Det är viktigt att du och din personal har kunskap om smittämnen, allergier och hygien.

Vill du ha hjälp?

Det är till oss inom livsmedelskontrollen på samhällsförvaltningen du vänder dig om:

 • Du vill starta ett nytt livsmedelsföretag eller ta över en befintlig verksamhet.
 • Du vill bygga om eller förändra din verksamhet.
 • Du misstänker att någon av dina kunder blivit matförgiftade eller att din personal är sjuk.
 • Du har andra frågor som rör din verksamhet.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om det är något du undrar över via kommunens växel 0611-34 80 00.

Innan du startar - anmälan om registrering

Oavsett om din verksamhet är en restaurang, café, butik eller skolkök ska du senast två veckor innan du startar eller tar över din verksamhet anmäla det till oss. När din anmälan har kommit in registreras din verksamhet och du får en bekräftelse på detta.

Tänk på att detta gäller även om du tar över en befintlig verksamhet eller byter bolagsform.

Efter att din verksamhet öppnat kommer vi att kontrollera att du:

 • Har tillräcklig kunskap om livsmedelshygien och verksamhetens risker.
 • Bedriver en egenkontroll som är anpassad efter den verksamhet du har.
 • Har en lokal som är anpassad för din verksamhet.

Eftersom det inte sker någon prövning av din verksamhet innan du öppnar kommer det inte att ställas några krav på hur du väljer att utforma dina lokaler innan du startar. Detta är något som du ansvarar för och vid vår kontroll ska du kunna visa hur du uppfyller kraven och på vilket sätt. Kontakta därför gärna oss på samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede ge dig råd och information kring vad du kan tänka på.

Anmäl direkt på hemsidan via vår e-tjänst

Du loggar in med din e-legitimation.

Vårt löfte

Vi lovar att göra vårt första kontrollbesök inom två månader efter ditt startdatum. Mer information om vår servicegaranti finns i Enkla vägen för att starta livsmedelsföretagPdf, 84.5 kB. Länk till annan webbplats. (Pdf, 84.5 kB)

Egenkontroll

Du som företagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Ett viktigt steg i detta är att genomföra egenkontroll. Med det menas att du arbetar förebyggande genom att ha rutiner för hur din verksamhet ska skötas och drivas.

Arbetet med att ta fram din egenkontroll är något du kan göra själv om du har tillräckligt med kunskap men du kan även ta hjälp av en konsult.

Grundförutsättningar

Grunden för att din livsmedelshantering ska vara säker är att du har bra lokaler och lämplig utrustning men även goda arbetsrutiner.

Först och främst ska du ha rutiner på följande områden:

 • Utbildning av personalen.
 • Personlig hygien.
 • Underhåll av lokaler och utrustning.
 • Rengöring.
 • Skadedjursbekämpning.
 • Övervakning av temperaturer.
 • Vatten och is.
 • Mottagning av varor.
 • Märkning och redighet.
 • Spårbarhet framåt och bakåt.

Nästa steg

När du vet att dina grundförutsättningar är goda är nästa viktiga steg att gå igenom vilka faror som kan finnas i din verksamhet. När du har gjort det, vet du vilka faror som ni måste ha kontroll över.

Så fungerar livsmedelskontrollen

Dina kunder ska kunna känna sig trygga när de köper mat i din butik eller äter på din restaurang. Du som driver en livsmedelsverksamhet ansvarar för att maten är säker, rätt märkt och kan spåras. Vi gör kontroller av din verksamhet för att se till att du tar ditt ansvar och uppfyller lagstiftningens mål.

Samhällsförvaltningen kontrollerar din verksamhet

Samhällsnämnden ansvarar för kontrollen av din och omkring 200 andra livsmedelsverksamheter i kommunen. All kontroll sköts av samhällsförvaltningens personal och vi besöker din verksamhet regelbundet, tar prover, ställer krav och ger information och råd.

Våra besök sker huvudsakligen vid följande tillfällen:

 • Efter registrering
 • Planerad kontroll
 • Extra kontroll

Kontroll efter registrering

När du skickat in en anmälan om registrering och startat din verksamhet kommer vi att kontakta dig för att boka in det första besöket. Under besöket kontrollerar vi att lokalen är lämplig, att det finns rutiner som är anpassade för din verksamhet och att du har tillräcklig kunskap. Efter besöket får du en kontrollrapport och ett beslut om riskklassning som också anger det antal timmar verksamheten tilldelats för kontroll.

Planerad kontroll

Hur ofta vi kontrollerar dig beror på vilka risker som förknippas med just din verksamhet och våra besök kan vara både anmälda och oanmälda.

Uppföljande kontroll

Vi kan behöva besöka din verksamhet utöver den planerade kontrollen om vi upptäckt brister som behöver följas upp.

Extra kontroll

Vi kan behöva göra extra kontroller om vi har tagit emot klagomål eller för att utreda misstänkta matförgiftningar i din verksamhet.

Vad händer om kontrollen visar att det finns brister?

Om vi upptäcker brister kan vi agera på olika sätt. Det vanligaste är att vi påpekar bristerna och eventuellt fattar vi ett beslut om sanktioner. Vi följer sedan upp att du åtgärdat det som sagts. Om vi bedömer att det kan finnas risk för människors hälsa eller om brister kvarstår eller upprepas fattar vi oftast ett beslut. Är det riktigt allvarligt kan vi stänga hela eller delar av din verksamhet, men det är inte särskilt vanligt.

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter. Det innebär att det är du som bedriver livsmedelsverksamheten som betalar för samhällsförvaltningens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras.

Riskklassning och kontrolltid

Efter första besöket riskklassar vi din verksamhet. Det innebär att vi tittar på riskerna med just din verksamhet utifrån vad du gör, din verksamhets storlek samt om du utformar någon sorts märkning.

Utifrån antalet timmar din verksamhet riskklassats för bestämmer vi hur ofta du får besök. En restaurang med 7 timmar kommer att få två besök om året, medan ett café med 3 timmars kontrolltid får ett besök per år och en liten butik med 1 timmes kontrolltid får besök vart tredje år.

Riskklassningen är alltså en bedömning av hur mycket tid vi i genomsnitt kommer att behöver lägga på kontroll.  Du betalar dock för den tid vi totalt lägger ned på kontrollen av just din verksamhet.

När vi riskklassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats eller upphört.

Efterhandsdebitering

Alla livsmedelsverksamheter betalar för kontrollen i efterhand. Det innebär att vi skickar ut en faktura för kontrollen efter att den är genomförd.

Du betalar för den tid vi totalt lagt ned på kontrollen av din verksamhet. Det är alltså inte bara själva besöket som kostar utan även tiden för förberedelser och efterarbete som granskning av handlingar, kontrollrapporter och eventuella beslut. Timavgiften har kommunfullmäktige fastställt till 1 264 kr.

Avgift för uppföljande kontroll och extra kontroll 

Utöver den planerade kontrollen gör vi ibland även ytterligare kontroller, till exempel uppföljande kontroll när brister behöver följas upp eller extra kontroller vid utredning av klagomål eller misstänkta matförgiftningar.

En extra kontroll innebär att vi tar ut en extra avgift, men självklart tar vi inte betalt om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade.

Du kan överklaga din avgift

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Det kostar ingenting att överklaga. Senast tre veckor efter att du tar emot din faktura måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

1.      Företagets namn, alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer.

2.      Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan).

3.      På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

4.      Varför du vill att beslutet ska ändras.

Skicka överklagandet till Samhällsförvaltningen, Härnösands kommun, 871 80 Härnösand eller via e-post till samhallsforvaltningen@harnosand.se

När vi får in ett överklagande ser vi över beslutet igen och om det har kommit in i rätt id. Därefter skickar vi ditt överklagande till länsstyrelsen för prövning.

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en faktura med ett nytt betalningsdatum.

Nytt sätt att räkna ut mängden kontroll 2024

Från och med år 2024 kommer kommunen att använda ett nytt sätt för att räkna ut hur mycket kontroll din verksamhet ska få. Livsmedelsverket och alla kommuner i Sverige ska följa nya regler från den 1 januari 2024.

Det innebär att kommunen under 2023 kommer att samla in uppgifter om din verksamhet och göra en så kallad omriskklassning. Du behöver inte göra något nu — vi hör av oss när det är dags för dig att lämna uppgifter för att klassa om verksamheten till de nya reglerna.

Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell - Hösten 2023

År 2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter under 2023 behöver lämna in vissa uppgifter då vi behöver dessa för att placera alla verksamheter i rätt riskklass innan årsskiftet.

Vad behöver jag göra nu?

 • Du behöver lämna in uppgifter om din verksamhet till oss. Vi ser gärna att vi får in underlagen för riskklassning snarast, men senast den 31 oktober 2023. Du lämnar enklast uppgifterna som vi behöver genom att använda vår e-tjänst för omklassning där du som ansvarig loggar in med ditt bank-id.
 • Om du är ansvarig för flera livsedelsverksamheter behöver du fylla i uppgifterna för en verksamhet i taget. Har din verksamhet även eget dricksvatten behöver du lämna uppgifter för livsmedel och dricksvatten separat.

Behöver du hjälp att fylla i e-tjänsten eller önskar lämna dina uppgifter på annat sätt, hör av dig så löser vi det.

Vad behöver jag förbereda?

Uppgifter om antal årsarbetskrafter i verksamheten alternativt produktionsvolym för tillverkare och dricksvattenproducenter

Har du en certifiering?

Vissa standarder gör att en verksamhet inte behöver lika många kontroller. Ha därför ditt certifikat tillgängligt och redo att ladda upp i e-tjänsten.

Vad händer sen?

Om vi har några frågor gällande de uppgifter du skickat in kommer vi kontakta dig via telefon eller e-post innan vi fattar beslut. Beslut om din nya riskklassning skickas ut senare i höst och börjar gälla först 2024. Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, som visar hur många kontrollbesök din verksamhet kommer få under 5 år.

När vi skickar ut beslutet kommer vi att använda oss utav förenklad delgivning.

Kostar det något?

Nej, vi kommer inte att ta betalt för omklassningen.
För framtida omklassningar kommer det dock att tas ut en avgift för detta.

Här lämnar du uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

Hör gärna av dig om du har några funderingar!

Linda Fransson
Verksamhetsutvecklare
Samhällsförvaltningen
Härnösands kommun
E-post: linda.fransson@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 92

Anmäl registrering av dricksvattenanläggning

Dricksvatten är ett livsmedel och omfattas därför av livsmedelslagstiftningens bestämmelser om dricksvatten. Samhällsförvaltningen är kontrollmyndighet för dricksvattenproducenter inom Härnösand.

Information till dig som ska registrera en dricksvattenanläggning

Dricksvattenanläggningar ska registreras hos samhällsförvaltningen och stå under offentlig kontroll om:

 1. Anläggningen i genomsnitt tillhandahåller 10 m³ dricksvatten eller mer per dygn.
 2. Försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.
 3. Dricksvattnet tillhandahålls eller används som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet, oavsett verksamhetens storlek.

Anmäl registrering av din anläggning senast 14 dagar innan du startar verksamheten.

Faroanalys

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ska identifiera de eventuella faror som måste förebyggas, uteslutas eller reduceras till acceptabel nivå.

En faroinventering kan göras genom att tänka på följande:

 • brunnens omgivning
 • brunnens konstruktion
 • markens karaktär
 • säsongsvariationer

Faroanalysen kan vara ett underlag för att avgöra vilka undersökningar som kan behöva göras utöver de regelbundna undersökningarna. Faroanalysen ska redovisas för samhällsförvaltningen som sedan fastställer den.

Provtagning och undersökningsprogram

Den som ansvarar för dricksvatten ska även ha ett undersökningsprogram som anger var och när man ska ta vattenprover. Ett förslag till undersökningsprogram ska lämnas in till samhällsförvaltningen för godkännande. Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten ansvarar för att provta vattnet. Ackrediterade laboratorier ska anlitas för analys och bedömning av proverna.

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är det förbjudet att sälja tobak till personer under 18 år och det är samhällsnämnden som ansvarar för tillsynen av tobaksförsäljning.

Rökförbud gäller på de ställen där man i någon form serverar mat eller dryck, till exempel restauranger och serveringsställen. Samhällsnämnden har ansvaret för tillsyn av dessa lokaler.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som äger eller förfogar över till exempel restaurangen. Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med ägaren. Om det inte blir någon bättring kan du vända dig till samhällsförvaltningen.

Återanvändbara muggar och matlådor vid servering

Från 1 januari 2024 gäller en ny lag för företag som säljer mat och dryck som kunderna kan ta med. Den säger att företagen ska kunna erbjuda mat och dryck i återanvändbara muggar och matlådor samt informera sina kunder om plastens negativa påverkan på miljön

Förutom att muggar och matlådor ska kunna användas flera gånger, måste förpackningarna ingå i ett så kallat rotationssystem. Enkelt förklarat ska kunderna kunna lämna tillbaka dem för diskning så att de kan användas igen.

Den nya lagen har kommit till för att minska resursförbrukningen och nedskräpningen.

Vem gäller reglerna för?

Kravet gäller för dom som serverar mat och dryck i engångsartiklar och tillhandahåller fler än 150 artiklar per dag. Det kan vara restauranger, festivaler, caféer, kiosker eller livsmedelsbutiker. Reglerna gäller inte för ideella föreningar som exempelvis säljer kaffe vid tävlingar eller matcher.

Läs mer om de nya kraven: Erbjuda servering i återanvändbara muggar och matlådor (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Vägledande information från Livsmedelsverket om återanvändbara muggar och matlådor vid servering (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Separera innehåll från förpackning

Från och med 1 januari 2024 måste avfall från restauranger, livsmedelsbutiker och grossister hanteras på nytt sätt. Nu måste innehåll och förpackning separeras och sorteras var för sig. Anledningen är att man vill att fler förpackningar ska återvinnas, att volymen på avfall ska bli mindre och att matavfall ska sorteras ut för separat insamling. Det nya kravet säger att om verksamheten ska slänga förpackningar som innehåller exempelvis mat, måste förpackningen först öppnas. Innehållet sorteras sedan som matavfall och förpackningen återvinns som exempelvis kartong eller plast.

Vilka omfattas av de nya kraven?

Alla verksamheter som ska slänga en förpackning med något slags innehåll omfattas av de nya kraven. Det kan exempelvis vara restauranger, livsmedelsbutiker eller grossister som behöver slänga en vara eftersom bäst före datumet har passerat.

Så här ska avfallet separeras!

När förpackningen och innehållet är separerat ska förpackningen sorteras utifrån vilket material den är gjord av. Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas ska sorteras ut var för sig. Förpackningarna ska vara tomma och helst sköljas ur, annars kan innehållet behöva skrapas ur förpackningen för att den ska bli så ren att den går att återvinna. Det betyder exempelvis att mjölet i mjölpåsen ska hällas ut och sorteras som matavfall och påsen som papper. Även champinjonerna i konservburken sorteras som matavfall och burken som metall.

Hur kan ni minska avfallet?

Se över era inköp för att minska överskott, sälj varor med kort datum till billigare pris, förädla produkter som håller på att bli gamla eller skänk bort produkter med kort datum via social samverkan.

Möjlighet till dispens

Samhällsnämnden kan i det enskilda fallet ge en tidsbegränsad dispens från kravet på att förpackningar ska skiljas från sitt innehåll. Dispens kan medges om hanteringen inte är genomförbar, till exempel om det finns utrymmesbrist för den nya sorteringen i befintliga lokaler, eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Vill du veta mer eller söka dispens?

Kontakta samhällsförvaltningen via telefon: 0611- 34 80 00 eller e-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se.

Mer information

Läs mer om det nya regelverket Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Lämpliga kontakter

Kontakta oss på livsmedelskontrollen inom samhällsförvaltningen om du har några frågor eller funderingar. Utöver det kan du behöva kontakta fler avdelningar inom kommunen och andra myndigheter. Kommunens personal når du via kommunens växel, 0611-34 80 00.

 • Servering av alkoholdrycker: Samhällsförvaltningens handläggare för alkohol.
 • Försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel: Samhällsförvaltningens handläggare för tobak.
 • Bygglov och bygganmälan: Samhällsförvaltningens bygglovshandläggare.
 • Kylaggregat med mer än 10 kg köldmedier: Samhällsförvaltningens miljöhandläggare.
 • Fettavskiljare: HEMAB, 011-55 75 00
 • Uteservering: Samhällsförvaltningens tekniska handläggare och Polisen, tel 114 14.
 • Råd kring energianvändande: Samhällsförvaltningens energirådgivare

Energisparråd till livsmedelsbutiker Pdf, 1.2 MB.

Frågor och svar

Här har vi samlat svar på vanliga frågor till oss på samhällsförvaltningen som rör livsmedelsverksamheter. För att underlätta har vi delat upp frågorna i olika ämnesområden.

Starta och driva ett livsmedelsföretag

Jag vill starta en livsmedelsverksamhet. Vilka krav ställer ni?
Vilka krav som ställs beror på vilken typ av verksamhet du har. Generellt sett behöver du ha en lokal som är i gott skick och anpassad till den verksamhet du tänkt ägna dig åt. Du behöver också ha rutiner för egenkontroll för att kunna visa att de livsmedel du hanterar är säkra att äta. Du måste också se till att registrera eller få din verksamhet godkänd innan du får starta.

Hur gör jag om jag tar över en verksamhet?
Det är anläggningen som ska registreras eller godkännas, inte lokalen. Det betyder att om du tar över en verksamhet måste du registrera din anläggning hos samhällsnämnden, alternativt ansöka om godkännande hos Livsmedelsverket även om det tidigare har drivits en liknande verksamhet.

Ska min verksamhet registreras eller godkännas?
De allra flesta verksamheter ska registreras, undantaget är de så kallade animalieanläggningarna. Dessa ska godkännas av Livsmedelsverket.

Vad krävs av en godkänd respektive registrerad verksamhet?
Anläggningen ska uppfylla de bestämmelser som gäller för lokaler och utrustning samt ha en fungerande egenkontroll. Detta gäller oavsett om verksamheten ska godkännas eller registreras. Den enda skillnaden är att det inte görs någon förprövning av en registrerad verksamhet.

Jag driver restaurang. Får jag börja med catering?
Att börja med till exempel catering är en betydande ändring av din verksamhet och är något som ska anmälas till oss innan. Alla restauranger har inte förutsättningar att leverera mat.

Vad gäller vid tillfällig eller mobil verksamhet?
Även om din verksamhet pågår en kortare tid, exempelvis matförsäljning under en marknad eller mässa, ska din verksamhet registreras.

Egenkontroll och utbildning

Vad är egenkontroll?
Den som sköter en verksamhet ansvarar för att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra att äta och är rätt märkta. Därför måste du ha kontroll på vilka faror och risker som finns i din verksamhet och vilka regler som gäller. Egenkontroll är de rutiner du har för att säkerställa detta.

Kan ni hjälpa mig med min egenkontroll?
Det är du som ansvarar för att ta fram en fungerande egenkontroll anpassad efter de förutsättningar som finns i just din verksamhet. Vi på samhällsförvaltningen kan ge råd och tips om hur du kan gå till väga. Vi kan däremot inte hjälpa till med att skriva dina rutiner. Den typen av hjälp kan du i stället få via branschorganisationer eller konsulter.

Måste man ha någon särskild utbildning för att driva en livsmedelsverksamhet?
Det finns inget krav på någon viss utbildning, men du ska ha tillräcklig kunskap i livsmedelshygien för just den verksamhet du arbetar med. Den som driver en verksamhet ansvarar också för att alla som arbetar i verksamheten får utbildning eller handledning i livsmedelshygien och egenkontroll.
Det är en god idé att gå en kurs. Vi kan inte rekommendera någon särskild utbildning, men det finns ett flertal företag som ordnar utbildningar i livsmedelshygien.

Utformning

Vilka krav gäller för fettavskiljare och ventilation?
Det är HEMAB som ansvarar för fettavskiljare. Kontakta dem för mer information, tel 0611-55 75 00.
Lagstiftningen ställer krav på att din lokal har ändamålsenlig och tillräcklig ventilation, det vill säga anpassad till den verksamhet du ägnar dig åt. Kontakta sotarna om du har frågor om installation, besiktning och rengöring av ventilation.

Behöver jag ha en gästtoalett?
Du får inte låta dina gäster låna personaltoaletten. Om dina gäster normalt sett brukar behöva besöka en toalett kan du därför behöva ha en gästtoalett.

Får jag bygga om eller renovera i min livsmedelslokal?
Du behöver inte meddela oss om du gör enklare renoveringar eller ombyggnader. Om däremot ombyggnaden gör att planlösningen förändras räknas det som en betydande ändring och är något som ska anmälas till oss innan.