Miljö och hälsa

Händer i vatten.

Enligt miljöbalken ska kommunen bedriva tillsyn på verksamheter som påverkar miljö och hälsa. Det kan vara alltifrån större industrier till bensinstationer och skolor.

Syftet med Samhällsnämndens tillsyn är att kontrollera att du som ansvarig har koll på riskerna med din verksamhet och att du bedriver ett förebyggande arbete för att förhindra att olägenheter för människors hälsa eller miljö uppstår samt att du hushåller med resurser.

Förutom att bedriva tillsyn kan även Samhällsförvaltningens personal ge dig information om det mesta inom miljö, energi, hälsa, smittskydd och strålskydd.

Ska du starta, ta över eller ändra din verksamhet?

Vissa verksamheter ska anmälas eller kräver tillstånd från Samhällsnämnden. Kontakta därför oss på Samhällsförvaltningen i god tid innan du börjar, du kan då i ett tidigt skede få råd och tips innan du har kommit för långt i din planering.

Vårt löfte

När du har lämnat in en anmälan enligt miljöbalken ska du få ett beslut senast sex veckor senare. Läs mer om vår servicegaranti i Enkla vägen för anmälan enligt miljöbalken Pdf, 87.5 kB.

Nedan hittar du vad som gäller för en rad olika typer av verksamheter

Bassängbad

Som bassängbad räknas anläggningar avsedda för vattenaktiviteter och som är till för allmänheten eller som nyttjas av många människor. Det kan till exempel vara bassänger, rutschbanor, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor och kar.

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamhet där bassängbad ingår ska du skriftligen senast sex veckor innan du startar anmäla din verksamhet till Samhällsförvaltningen.

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning, utrustning och provtagning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång

Du som startar din verksamhet utan att anmäla det till Samhällsnämnden kan komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Anmälan om verksamhet med bassängbad med mera

Avgifter

 För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Hygienisk behandling

Om du yrkesmässigt ska erbjuda så kallad hygienisk behandling till allmänheten, kan du behöva anmäla det till Samhällsförvaltningen.

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamhet som kan innebär risk för blodsmitta eller annan smitta behöver du göra en anmälan till Samhällsförvaltningen senast sex veckor innan du startar din verksamhet. Det kan vara om du använder redskap som kan penetrera huden eller som kan medföra risk för annan smitta. Andra typer av smittor som kan uppstå vid hygieniska behandlingar är till exempel hudinfektioner.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter:

 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Piercing
 • Tatuering
 • Håltagning
 • Barberare (rakkniv mot huden)
 • Nagelvård (användning av stickande/skärande verktyg)

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning och inredning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång.

Om du startar din verksamhet utan att anmäla det, kan du komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Anmälan om hygienisk behandling

 

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Köldmedier

Ett av våra största miljöhot är ökning av klimatgaser i atmosfären som bidrar till växthuseffekten. För att klara detta miljöhot har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en stegvis utfasning av de mest miljöpåverkande ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Den som ansvarar för en anläggning som innehåller köldmedia kallas operatör och det är operatören som är ansvarig för att underteckna och skicka in årsrapport till tillsynsmyndigheten.

Anmälan och installation av ny utrustning

Vid nyinstallation eller konvertering av aggregat ska det anmälas i god tid till Samhällsförvaltningen, om aggregatet motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Blankett för anmälan finns hos certifierade kylföretag.

Kontroll och registerföring

Operatören är ansvarig för att anlita certifierade kylföretag och kylservicepersonal för kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar. Kylföretag och servicepersonal ska vara certifierade av INCERT. Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till Samhällsförvaltningen senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen.

 Mängden koldioxidekvivalenter   Läckagekontroller 
 5 ton CO2e eller mer  1 gång per 12 månader 
 50 ton CO2e eller mer  1 gång per 6 månader 
 500 ton CO2e eller mer  1 gång per 3 månader 

 

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. Olika köldmediegaser har olika GWP-värden, vilka påverkar hur mycket koldioxidekvivalenter en gas genererar. Se tabell på GWP-faktor på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. alternativt alltomfgas.se. Länk till annan webbplats.

Årlig kontrollrapport

De aggregat som ska räknas är de som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Om de aggregaten tillsammans blir minst 14 ton koldioxidekvivalenter ska en årsrapport upprättas och lämnas in till Samhällsförvaltningen senast 31 mars varje år. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits under föregående år, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör som har ansvaret för kontroll och rapportering. Blankett för årsrapport finns hos certifierat kylserviceföretag.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckning och vilken anläggning rapporten gäller för.

Om bestämmelserna inte följs

Om du inte följer kraven kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift. Nedan nämns de vanligaste miljösanktionerna:

 • 1000 kr vid försent inkommen årsrapport
 • 5000 kr vid utebliven årlig kontroll eller försent utförda kontroller
 • 5000 kr vid utebliven anmälan av nya aggregat

Förbud mot vissa köldmedier

Från år 2020 är det förbjudet att installera ny utrustning med köldmedium med GWP-faktor 2500 eller högre (till exempel R404A), med undantag för militär utrustning.

Nytt köldmedium med GWP-faktor 2500 eller högre (till exempel R404A), får heller inte användas efter år 2020 vid service eller underhåll i det utrustningar som har en fyllningsstorlek på 40 ton CO2 eller mer.

Taxor och avgifter

Samhällsförvaltningen tar ut en avgift för prövning av tillstånd, anmälningar och kontroller.

Saneringsintyg för fartyg

Fartyg som kommer till Härnösands hamn kan beställa inspektion för att få ett saneringsintyg från samhällsförvaltningens miljöavdelning i Härnösands kommun.

Saneringsintyg för fartyg

Alla fartyg som går i internationell trafik är skyldiga att ha ett giltigt saneringsintyg ombord. Intyget ska antingen visa att fartyget är fritt från smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Exemption Certificate) eller att fartyget har sanerats på ett godtagbart sätt från konstaterad smitta eller andra farliga ämnen (Ship Sanitation Control Certificate).

Saneringsintyget ska kunna visas upp för Kustbevakningen eller Tullverket vid ankomst till första svenska hamn.

Exempel på fartyg som inte behöver visa upp saneringsintyg är färjor i linjetrafik eller fritidsbåtar.

Mer information finns i Folhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa (HSLF-FS 2015:10) Länk till annan webbplats.

Förnya intyget efter sex månader

Ett saneringsintyg gäller i sex månader och kan sedan förnyas var som helst i världen i en hamn där det finns en myndighet som har befogenhet att göra detta. I Härnösand är det samhällsförvaltningens miljöavdelning som skriver ut saneringsintyg efter att ha gjort en inspektion på fartyget.

Förlängning av ett giltigt intyg

Under särskilda omständigheter kan ett giltigt saneringsintyg förlängas med en månad. Det förutsätter att det inte finns några anmärkningar på intyget och att det inte finns någon misstanke om missförhållanden ombord.

Avgift för inspektion och saneringsintyg

Samhällsförvaltningen tar ut en avgift för att inspektera fartyg och skriva saneringsintyg, enligt taxa beslutad av Härnösands kommunfullmäktige. För närvarande är timtaxan 1165 kronor.

Beställ inspektion

För att boka inspektion ringer du kommunens växel på telefonnummer: 0611 – 34 80 00 alternativt epost till samhallsforvaltningen@harnosand.se

 • Inspektioner för saneringsintyg görs vardagar mellan klockan 08 och 17.
 • Boka tid för en inspektion senast klockan 11.00, tre arbetsdagar före önskat datum.
 • Vid avbokning eller ombokning tar vi ut en avgift motsvarande den tid som lagts ner på administration av ärendet.

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808) syftar till att skydda människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Beslut som har meddelats före den 1 januari 1999 gäller fortfarande.

Här är exempel på några viktiga förordningar:

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
 • Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
 • Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Bestämmelserna finns på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats. under Lagar. Välj Svensk författningssamling (SFS) och skriv in sökord eller SFS-nummer. SFS-nummer anges ovan inom parentes i förordningsnamnen.

Se också Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Lokaler för undervisning

Till lokaler för undervisning räknas bland annat förskolor, öppen förskola och såväl grund- som gymnasieskolor men även fritidshem, öppen fritidsverksamhet, internatskolor eller resurscenter. 

Innan du startar - anmälan

Om du ska starta en verksamhet med undervisning , ska du skriftligen senast sex veckor innan du startar anmäla din verksamhet till Samhällsförvaltningen.

Kontakta gärna oss på Samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bl.a. utformning, utrustning, inomhusmiljö samt smittskydd och rökfria miljöer. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång

Du som startar din verksamhet utan att anmäla det till Samhällsförvaltningen, kan komma att få betala en miljösanktionsavgift på 3000 kr.

Avgifter

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift, storleken varierar beroende på din verksamhets inriktning.

Alla anmälningspliktiga verksamheter betalar även en årlig tillsynsavgift.

Rökfria miljöer

Enligt tobakslagen är rökning förbjuden i vissa lokaler och utrymmen, bl.a. på skolgårdar och enligt Folkhälsomyndigheten kan efterlevnaden av lagen förbättras genom bättre tillsyn och genom att höja kunskapen hos skolledningar. Samhällsnämnden har tillsynsansvar när det gäller rökfria miljöer.

Ansvaret för att rökförbudet upprätthålls vilar på den som driver verksamheten ifråga. Störs du av rökning på t.ex. en skolgård som ska vara rökfri kan du ta upp det med skolan, om det inte blir någon bättring kan du vända dig till Samhällsförvaltningen.

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Sevesoverksamhet

Vi har inom Härnösands kommun tre anläggningar som arbetar med kemikalier i sådan utsträckning att det allvarligt skulle kunna drabba människor och miljö om en olycka inträffar. Anläggningen omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen, vilket innebär att företagen som äger anläggningarna måste förebygga, hantera och begränsa följderna av en eventuell olycka.

Enligt lag är kommunen skyldig att informera allmänheten om vilka risker som finns för olyckor och hur du skyddar dig vid en eventuell olycka. Företag som hanterar farliga ämnen är skyldiga att följa vissa säkerhetsbestämmelser. Det är Länsstyrelsen som beslutar, efter samråd med kommunen, om vilka anläggningar som ska klassas som farlig verksamhet/Sevesoverksamhet.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för tillsyn och rådgivning till företagen och övar tillsammans med dem så att de är beredda om en allvarlig olycka skulle inträffa. Allt för att minimera risken för olyckor men ändå vara förberedd om olyckan ändå är framme.

Läs mer om detta på Räddningstjänstens webbplats. Länk till annan webbplats.

Bakgrund

Lagstiftningens namn kommer från staden Seveso i Italien där en olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsnivån är hög och den som bedriver sådan verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen måste vidta nödvändiga åtgärder samt samverka med den kommunala räddningstjänsten.

Två olika nivåer

EU har beslutat om vilka gränsmängder som gäller för att anläggningar ska omfattas av Seveso. Det finns två gränsnivåer, en högre och en lägre nivå. Anläggningar som omfattas av den högre kravnivån ska bland annat ta fram en säkerhetsrapport som beskriver riskerna på anläggningen och säkerhetsarbetet mer detaljerat.

Kommunens åtagande

Kommunen är skyldig att ta fram en plan för räddningsinsats samt se till att allmänheten blir informerad om de anläggningar som omfattas Sevesolagstiftningen. Planen, som arbetas fram i samråd med verksamheten, ska uppdateras vart tredje år eller vid förändringar.

Här hittar du plan för räddningsinsats vid Sevesoverksamhet Pdf, 490.2 kB.

Information till allmänheten - Sevesoverksamheter

I Härnösand finns det tre Sevesoverksamheter. En som omfattas av den högre kravnivån och två som omfattas av den lägre kravnivån.

Högre kravnivån
Almer Oil Chemical Storage AB - information till allmänheten Pdf, 1.5 MB.

Lägre kravnivån
Skanskas bergtakt i Överdal - information till allmänheten Pdf, 54.6 kB.

SCA:s bergtäkt i Rörtjärnsmon - information till allmänheten Pdf, 96.7 kB.

Solarier

Solarier kan finnas i många olika typer av verksamheter, i solariesalonger, på träningsanläggningar, på hotell och i hygienlokaler med flera.

Här kan du som planerar att starta en verksamhet eller redan bedriver en läsa vilka regler som gäller. Som solarieägare är du skyldig att följa Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter, medan kommunen har ett tillsynsansvar

Att starta en solariesalong

Om du ska starta en verksamhet där solarier upplåts till allmänheten, ska du anmäla det till samhällsnämnden senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Anmälan om hygienisk behandling och solarie

För handläggning av din anmälan tar vi ut en fast avgift på 1600 kr.

Kontakta gärna oss miljöhandläggare på samhällsförvaltningen redan när du planerar din verksamhet, du kan då i ett tidigt skede få rådgivning kring bland annat utformning, utrustning och inredning. Vi kommer sedan ut och besöker din verksamhet innan du drar igång.

Strålsäkerhetsmyndighetens krav

Du som har eller ska starta en solariesalong är skyldig att följa de krav som regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar Länk till annan webbplats..

 • Alla solarier ska uppfylla de strålskyddskrav som finns i standarden (SS EN 60 335-2-27, Utgåva 6, 2010 ).
 • Solarierna måste vara av UV-typ 3.
 • Solariet ska vara märkt med UV-typ och information om vilka rör som ska användas (originalrör).
 • Solariet ska även vara märkt med ett ekvivalenskodintervall.
 • De rör som solariet är försett med ska vara märkta med en ekvivalenskod.
 • Varje solarium ska vara placerat eller avskärmat så att personal och kunder inte blir bestrålade oavsiktligt.
 • Skyddsglasögon ska finnas tillgängliga för alla som använder solariet.

Tidur och avstängningsfunktion

 • Ett kosmetiskt solarium ska ha ett tidur som kan ställas in så att bestrålningstiden begränsas i enlighet med tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande anvisningar.
 • Solariet måste vara utrustat med en avstängningsmekanism som stänger av strålningen om tiduret av någon anledning slutar fungera.
 • Dubbla avstängningsmekanismer ger en extra säkerhet. I solarier utan dubbla avstängningsmekanismer, har det hänt att tiduret slutat fungera, kunden somnat och bränt sig mycket illa.

Obemannade solarier

I obemannade solarier ska den maximala soltiden inte vara längre än 15 minuter.

Obligatorisk information

 • Strålsäkerhetsmyndighetens affisch ”Råd för att skydda din hälsa” Länk till annan webbplats. ska finnas vid varje solariebädd och i receptionen där betalning eller bokning för solning sker.
 • På solariet ska det alltid finnas följande text:
  ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
 • Intill varje solarium ska det finns ett exponeringsschema med information om lämplig soltid.

18-årsgräns för kosmetiska solarier

Från och med den 1 september 2018 måste du som driver ett solarium vara säker på att kunderna fyllt 18 år och detta måste framgå på en tydlig skylt uppsatt på solariet.